Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                    

154

 

Варна, 18.08.2015 година

 

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и девети Май,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

 

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ                                                

                                                                                                ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 87 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 9 от 26.01.2015 година по НДОХ № 1151/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Е.И.Г.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:За времето от  12.06.2009 година до 13.08.2009 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,като управител и  представляващ „Т енд Д" ЕООД-Варна,избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери от 476 000,00 лева,като потвърдил неистина и приспаднал неследващ се данъчен кредит в подадени справка-декларация № 03001228501 от 12.06.2009 година и справка-декларация  № 03001256372 от 13.08.2009 година и на основание член 255 алинея З във връзка с алинея 1 точки 2 и 7,от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК и във връзка с  член 54 от  НК  му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Със същата Присъда е бил отхвърлен изцяло в пълния му размер от 476 000,00 лева,предявения от Министерство на финансите граждански иск срещу подсъдимия Г.,като погасен по давност;както и на основание член 189 алинея 3 от НПК подсъдимият Е.И.Г. е бил осъден да заплати направените по делото разноски:в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт сумата от 50,00 лева-по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,а в полза на ОД-МВР-Варна сумата от 260,00 лева.

Недоволен от така постановената Присъда е останал Министъра на финансите,като представляващ държавата,обжалвал я е с въззивна жалба чрез пълномощниците:К.Л.Т.-Д.-главен юрисконсулт,отдел"Обжалване"-ТД на НАП-Варна и Х.Н.А.(-главен юрисконсулт,отдел"Обжалване"-ТД на НАП-Варна,като неправилна в гражданско-отхвърлителната й част,тъй като неправилно съдът е определил,че  е била налице  изтекла погасителна давност.Моли да бъде потвърден предявения граждански иск в размер на 476 000,00 лева-обезщетение за имуществени вреди в резултат на престъплението,ведно със законната лихва,считано от деня на привличане на Г. като обвиняем-11.06.2014 година.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият Е.И.Г.,обжалвал я е чрез защитника си-адвокат И.Л.-от САК с бланкетна жалба,като явно необоснована,постановена при съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон,както и наложеното му наказание за несъставомерно деяние се явява явно несправедливо.Моли се за отмяната й и постановяване на нова Присъда,с която да бъде оправдан.Подробни съображения в подкрепа на оплакванията срещу незаконосъобразността и необосноваността на постановената от първоинстанционния съд      Присъда са изложени и в писменото допълнение към въззивната жалба от защитника на подсъдимия Е.И.Г.-адвокат М.Р.-от АК-Варна.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата на защитата на подсъдсимия Г. се явява неокнователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и бъде потвърден постановения съдебен акт на първоинстанционния съд в наказателно-осъдителната му част.Същевременно следва да бъде уважена жалбата на представителя на Министерството на финансите по отношение на гражданския иск,тъй като същият не е бил погасен по давност.Изложени са подробни съображения в тази насока.

За жалбоподателя и граждански ищец Министъра на финансите,като представляващ държавата,редовно призован,не се явява представител.По делото е постъпила писмена молба от пълномощник К.Л.Т.-Д.--главен юрисконсулт,отдел"Обжалване"-ТД на НАП-Варна,в която се излагат съображения,че поради служебна ангажираност на 29.05.2015 година,не може да се яви в с.з.Моли да бъде даден ход на делото,ако не са налице процесуални пречки за това,като въззивната инстанция се произнесе по същество с Решение,с което да бъде потвърден предявения от тях граждански иск по основание и размер за сумата 476 000,00 лева-обезщетение за имуществени вреди,причинени в резултат на престъплението на подсъдимия Г.,ведно със законната лихва,считано от 11.06.2014 година.

Защитата на подсъдимия Е.И.Г.-адвокат М.Р.,от АК-Варна моли съда да упражни правомощията си по член 336 алинея 1 точка 3 от НПК,като уважи въззивната жалба:Да отмени първоинстанционната Присъда в наказателно-осъдителната й част и да оправдае подзащитния му по възведеното срещу него обвинение,като излага подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата и в писменото допълнение към нея.

В последната си дума подсъдимият Г. заявява,че се смята за невинен и моли да бъде оправдан.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в  жалбата на защитата на подсъдимия Е.И.Г.;становищата на страните по жалбата;становището на подсъдимия Г. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Въззивната жалба както на Министъра на финансите,като представляващ държавата;така и бланкетната жалба на защитата на подсъдимия Е.И.Г.-адвокат И.Л.-от САК,са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

Подсъдимият Е.Г. е с висше образование.Завършил е Икономически университет - Варна със специалност „Счетоводство и контрол.

"Т енд Д” ЕООД-Варна било регистрирано по ф.д.№ 2721 от 29.11.2002 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с едноличен собственик на капитала ДАРИНА НЕЧЕВА-ГИЧЕВА,която е съпруга на подсъдимия Г..Дейността на дружеството включвала търговия, продажба на стоки собствено производство и други.То притежавало недвижим имот с шивашки цех за горно дамско облекло,където работели ангажираните по трудов договор работници и това била основната му реална дейност.

С Решение от 01.06.2009 година НЕЧЕВА продала всичките си дружествени дялове на"Полукс 5”ЕООД,чиито собственик и управител бил нейния съпруг-подсъдимият Е.И.Г..Така фактически последният станал собственик и управител и на"Т енд Д”ЕООД-Варна,което продължило през целия инкриминиран период,касаещ делото.

Още преди прехвърлянето на собствеността на 26.05.2009 година подсъдимият Г.,от името на"Т енд Д”ЕООД,сключил предварителен договор за продажба на недвижим имот на"Т и Д Къмпани БГ”ЕООД-Бургас, представлявано от свидетеля М..Предмет на договора била продажбата на поземлен имот в Западна промишлена зона-град Варна,ведно с построените в него цех за шивашко производство и други сгради.Цената на имота била определена на 2 300 000,00 лева без ДДС.Бургаската фирма-купувач се задължавала в седемдневен срок от подписването на договора да заплати сумата 600 000,00 лева без ДДС,а останалата част от цената 1 700 000,00 лева без ДДС следвало да се  изплати след изповядване на сделката,не по – късно от 31.12. 2009 година.

В изпълнение на посочения договор,на 29.05.2009 години от"Т и Д Къмпани БГ”ЕООД била  преведена на"Т енд Д”ЕООД сумата 720 000,00 лева.За плащането била съставена фактура № 202 от 29.05. 2009 година.Подсъдимият Г.,който е запознат много добре с данъчното законодателство,знаел,че следва да включи фактурата в дневника за продажби и при подаване на справката-декларация през месец.06.2009 година и сумата от 120 000,00 лева следва да се начисли като ДДС и съответно да се внесе в бюджета.

За да избегне това плащане,подсъдимият Г. решил да сключи фиктивна сделка с друга фирма, въз основа на която да приспадне данъчен кредит за същата сума от 120 000,00 лева.За целта се свързал със свидетелката М.,която била собственик и управител на"Фриго трейд”ЕООД-София.Двамата сключили договор за доставка от 29.05.2009 година между ЕООД"Фриго  трейд”/доставчик/ и ЕООД"Т енд Д”/купувач/с предмет:"Доставчикът се задължава да достави 130 000 килограма замразен пилешки бут и 64 000 килограма замразени пилешки гърди с произход Бразилия”.Цената на стоките е била 720 000,00 лева с ДДС,дължима от купувача авансово по банков път в 15 дневен срок от подписване на договора.Съгласно член 4 от договора доставчикът се задължавал да достави заявените стоки в срок до пет месеца,считано от датата на предварителната заявка на купувача,франко склада на купувача,придружен с необходимите документи.Била определена и неустойка.Сумата от 720 000,00 лева била преведена още същия ден по банков път и веднага след това изтеглена от М. в брой.От"Фриго трейд"ЕООД била издадена фактура №  7 от 29.05.2009 година с предмет на стопанската операция-авансово плащане.

Посочените по-горе фактури,ведно и с други първични счетоводни документи,подсъдимият Г. предоставил на свидетелката Ж.,която като съдружник в счетоводна кантора"Аника”ЕООД със съответните пълномощни обслужвала"Т енд Д”ЕООД още от основаването й.Фактурите били включени съответно в дневниците за продажби и покупки,като при подадената по електронен път от Ж. справка-декларация № 03001228501 от 12.06. 2009 година в раздел А-за начислен ДДС,била включена сумата от 120 000,00 лева по продажбата на недвижимия имот,а в раздел Б-за упражняване правото на данъчен кредит,била включена сума в същия размер по сделката за замразено пилешко месо.Така подсъдимият Г.,с приспадане на неследващ се данъчен кредит,избягвал плащането на данъка по другата сделка.

С Нотариален акт от 23.07.2009 година била осъществена продажбата на посочения по-горе недвижим имот от"Т енд Д”ЕООД,представлявано от подсъдимия Г. на"Т и Д Къмпани БГ”ЕООД ,представлявано от М..В изпълнение на договора през периода 23.07.2009 година до 22.10.2009 година от"Т и Д Къмпани БГ”ЕООД били превеждани по банков път или внасяни в брой по сметка на"Т енд Д”ЕООД различни суми за изплащане остатъка от сумата по сделката от 1 700 000,00 лева плюс съответното ДДС.Във връзка с тези плащания били издадени фактура № 221 от 23.07.2009 година с дължима сума по нея 1 765 650,50 лева и ДДС 353 130,10 лева и фактура № 222 от 23.07.2009 година с дължима сума по нея 14 930,00 лева и ДДС 2 986 лева.

Подсъдимият Г. включил фактурите в дневниците за продажби за месец.07.2009 година,но решил да избегне внасянето на ДДС по описаната вече схема със свидетелката М..

На 22.07.2009 година бил сключен договор за доставка между ЕООД"Фриго трейд”/доставчик/ и ЕООД"Т енд Д”/купувач/с предмет:"Доставчикът се задължава да достави  125 000 килограма замразен пилешки бут,130 000 килограма замразени пилешки гърди,130 000 килограма замразено пуешко обезкостено месо и 124 000 килограма замразен пуешки бут с произход Бразилия”.Цената на стоките е 2 136 000,00 лева с ДДС,дължима от купувача авансово по банков път в 15 дневен срок от подписването на договора.Съгласно член 4 от договора доставчикът се задължава да достави заявените стоки в срок до пет месеца,считано от датата на предварителната заявка  на купувача,франко склада на купувача,придружен с необходимите документи,като била предвидена и неустойка при забава от 0,1 процента на ден,но не повече от 5 процента от общата стойност на доставката.Парите по сделката били преведени по банков път още същия ден.Свидетелката М. минути по-късно ги превела на"Некста”ЕООД- София,като управителката му А.Ф. веднага ги изтеглила в брой.

За тази фиктивна сделка била издадена фактура № 9 от 22-07.2009 година за сумата 2 040 000,00 лева с ДДС и фактура № 10 от 30.07.2009 година за сумата 96 000,00 лева с ДДС,като във фактурите бил отразен предмет авансово плащане на стопанска операция.Тези фактури съответно били отразени в дневниците за покупки на"Т енд Д”ЕООД за месец.07.2009 година.

Ведно с другите счетоводни документи подсъдимият Г. предоставил но свидетелката Ж.,като при подадената от нея по електронен път справка-декларация № 03001256372 от 13-08.2009 година в раздел А-за начислен ДДС била включена сумата 356 000,00 лева по продажбата на недвижимия имот,а в раздел Б-за упражнено право на данъчен кредит,била включена сума в същия размер по сделката за замразено пилешко и пуешко месо.Така подсъдимият Г.,с приспадане на данъчен кредит по фиктивна сделка,избягвал плащането по другата сделка.

По повод плащанията и фактурите по сделката за продажба на недвижимия имот от"Т и Д Къмпани БГ”ЕООД направили искане до НАП-Бургас за възстановяване на ДДС.Това наложило да се направи ревизия на"Т енд Д"ЕООД,която започнала на 03.09. 2009 година.

Притиснат от ревизията,подсъдимият Г.,в качеството си на управител на"Т енд Д”ЕООД ,изпратил до"Фриго треид"ЕООД заявка,с която кани доставчика да изпълни договорите до 15.01.2010 година-доста след определения първоначално срок.

Видно от приложените по делото писмени доказателства,свидетелката М. придобила собствеността върху"Фриго трейд”ЕООД на 17.03.2009 година.Всички налични месни и други продукти са били продадени от нея до 04.04. 2009 година и след тази дата дружеството повече не е закупувало и не е притежавало такива продукти.Не е наемало работници,не е разполагало с транспорт,складова база или хладилни камери за съхраняване на месни продукти.Следователно нито към момента на сключване на договорите за доставка,нито в по-късен момент това дружество е имало възможност или намерение да изпълни договорите.

След започнатата насрещна проверка на"Фриго трейд”ЕООД, дружеството сключило договор със"Снейп”ЕООД от 06.11.2009 година за доставка на стоките по предварителната заявка на подсъдимия Г. със срок на доставка: 10.01.2010 година.Този договор обаче е съвсем формален,тъй като:видно от документите,по него няма никакви извършени плащания.”Снейп”ЕООД не разполагала с никакви ДМА,не разполагала нито със стоки,нито пък с ресурс да ги достави или да ги съхранява.

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след задълбочен,обстоен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства както в рамките на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.По същество тази фактическа обстановка не е била оспорена пред първоинстанционния съд,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така в мотивите на Присъдата си кратко и лаконично,но точно,законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си при условията на продължавано престъпление подсъдимият Е.И.Г.,като управител и представляващ"Т енд Д"ЕООД-Варна,за времето от 12.06.2009 година до 13.08.2009 година в град Варна е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2 и 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че сключените от подсъдимия Е.И.Г.  договори за доставка по отношение на него са били лишени от елементарна житейска и икономическа логика,тъй като не е било нормално авансово да се заплаща сума от 2 856 000,00 лева за стока,която ще бъде доставена след повече от 5 месеца.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че подсъдимият Г. не е имал намерение да получава въпросните стоки,за което следва да се съди по обективните му действия:И до датата на постановяване на съдебния акт от първоинстанционния съд подсъдимият Г. не е предприел никакви реални действия стоките да му бъдат доставени;няма установени реални действия по бъдеща тяхна реализация или пък за създаване на условия за съхранението им.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че подсъдимият Г. не е предприел и никакви действия за разваляне на договорите или за търсене на неустойки по тях.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че макар между двете дружества да са били осъществявани парични преводи по банков път,то това е ставало с изключителна бързина:Всички суми първоначално са били внасяни по банков път в брой и веднага пак са били изтегляни в брой,без да се задържат в банковите сметки:

- Сумата от 720 000,00 лева е била преведена от фирмата на подсъдимия Г. на 29.05.2009 година по банков път и веднага същия ден след това изтеглена от М. в брой,като от фирмата на свидетелката-"Фриго трейд"ЕООД била издадена фактура №  7 от 29.05.2009 година с предмет на стопанската операция-авансово плащане.

- Съгласно сключеният на 22.07.2009 година договор за доставка между ЕООД"Фриго трейд”/доставчик/ и ЕООД"Т енд Д”/купувач/със задължение за доставка на 125 000 килограма замразен пилешки бут,130 000 килограма замразени пилешки гърди,130 000 килограма замразено пуешко обезкостено месо и 124 000 килограма замразен пуешки бут с произход Бразилия за цена на стоките от 2 136 000,00 лева с ДДС,парите по сделката били преведени по банков път и минути по-късно още същия ден свидетелката М. превела сумата на"Некста”ЕООД-град София,като управителката му А.Ф. веднага я изтеглила в брой.

Същевременно също така законосъобразно и обосновано ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел като несъстоятелен довода на защитата на подсъдимия Г.,че последният бил измамен от длъжностните лица в дружествата:"Фриго трейд"ЕООД и "Некста”ЕООД-град София;както и е приел за несъстоятелен е и довода за несъставомерност на деянието,тъй като подсъдимия не бил изготвял лично и не бил подписвал инкриминираните справки-декларации,тъй като в случая по делото се касае за документи,които изобщо не се изготвят на хартиен носител.Свидетелката Ж. е изготвяла справките-декларации на база представените и от подсъдимия Г. първични счетоводни документи,като от негово име и за негова сметка ги е изпратила по електронен път в НАП-Варна.

По отношение на бланкетната жалба на адвокат И.Л.-от САК,като защитник на подсъдимия Е.И.Г. и подробното писмено допълнение към жалбата от защитника на подсъдимия Е.И.Г.-адвокат М.Р.-от АК-Варна :

Както беше вече посочено по-горе в мотивите на Решението си въззивната апелативна инстанция е направила своите изводи,че ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД кратко и лаконично,но точно,законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,подсъдимият Е.И.Г. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2 и 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Същевременно,след подадената бланкетна жалба от защитника на подсъдимия Е.И.Г.-адвокат И.Л.-от САК,другият защитник на подсъдимия Г.-адвокат М.Р.-от АК-Варна в писменото си допълнение към жалбата в обем от 12 страници е изложил подробни съображения в подкрепа на оплакванията си срещу постановената присъда на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.,а именно:

1.Едната група основни оплаквания са,че:Подсъдимият Г. не е изготвял,подписвал по какъвто и да е било начин и подавал справки-декларации,като инкриминираните справки-декларации не се намирали в делото.

Както беше посочено по-горе:Подсъдимият Г. бил запознат много добре с данъчното законодателство,знаел,че следва да включва фактурите в дневника за продажби и при подаване на справките-декларации през инкриминирания период през 2009 година следва да се начисляват сумите като ДДС и съответно да се внесат в бюджета.

За да избегне дължимите плащания,подсъдимият Г. сключил две фиктивни сделки с други фирми,въз основа на които да приспаднал данъчни кредити общо за сумата от 476 000,00 лева

Подсъдимият Г. обаче включвал фактурите в дневниците за продажби за инкриминирания период през 2009 година,решавайки да избегне внасянето на ДДС по описаната по-горе схема.

Фактурите,ведно и с други първични счетоводни документи,подсъдимият Г. предоставял на свидетелката Ж.,съдружник в счетоводна кантора"Аника”ЕООД и със съответните пълномощни обслужвала"Т енд Д”ЕООД още от основаването й.

Фактурите били включвани съответно в дневниците за продажби и покупки,свидетелката Ж. попълвала справките-декларации и ги подавала по електронен път до НАП-Варна.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че тези оплаквания са неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

2.Другата група оплаквания са за това,че първоинстанционният съд е признал подсъдимия Г. за виновен изцяло на базата на предположения и без изложени мотиви по съществените възражения на защитата във връзка с "фиктивността"на сделките.

По-горе в мотивите на Решението си въззивната апелативна инстанция е изложила вече съображения както относно направените изводи от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД както относно несъстоятелността на доводите на защитата на подсъдимия Г.,така и за фиктивността на сделките,а именно:

Законосъобразно и обосновано ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел като несъстоятелен довода на защитата,че подсъдимият Г. бил измамен от длъжностните лица в дружествата:"Фриго трейд"ЕООД и "Некста”ЕООД-град София;

Законосъобразно и обосновано ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел като несъстоятелен довода за несъставомерност на деянието,тъй като подсъдимия Г. не бил изготвял лично и не бил подписвал инкриминираните справки-декларации,тъй като в случая по делото се касае за документи,които изобщо не се изготвят на хартиен носител.А свидетелката Ж. попълвала справките-декларации,след като подсъдимият Г. сключил двете фиктивни сделки;включил фактурите в дневниците за продажби за инкриминирания период;и след като й е предоставил тези фактури с другите първични счетоводни документи.

Относно фиктивността на двете сделки,със знанието,съгласието и участието на подсъдимия Г. за доставка : на 130 000 килограма замразен пилешки бут и 64 000 килограма замразени пилешки гърди с произход Бразилия,както и : на 125 000 килограма замразен пилешки бут,130 000 килограма замразени пилешки гърди,130 000 килограма замразено пуешко обезкостено месо и 124 000 килограма замразен пуешки бут с произход Бразилия вече бяха изложени съображения по-горе и те не следва да бъдат преповтаряни.

3.Третата група оплаквания за постановена Присъда при игнориране разпоредбите на специалния закон-ЗДДС,освен че са неконкретизирани,но са и несъстоятелни.Първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е приложил материалния закон,включая и ЗДДС,правейки своите изводи,че за да избегне установяването и плащането на данъчни задължения,подсъдимият Г. сключил двете фиктивни сделки,включил е фактурите от тези сделки в дневниците за продажби за инкриминирания период;и след това е предоставил тези фактури с другите първични счетоводни документи на свидетелката Ж..Последната е изготвяла справките-декларации на база представените и от подсъдимия Г. първични счетоводни документи,като от негово име и за негова сметка ги е изпратила по електронен път в НАП-Варна.По този начин подсъдимият е потвърдил неистина и приспаднал неследващ се данъчен кредит в двете подадени справки-декларации за данъчни задължения в особено големи размери от 476 000,00 лева.                                                                                                                                                                                                                              

При служебната проверка на Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно справедливостта на наложеното на подсъдимия Г. наказание въззивната апелативна инстанция/с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК-тъй като няма оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание/констатира,че:

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия Г. ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел като смекчаващи обстоятелства за подсъдимия:чисто съдебно минало, положителните данни за личността му,семейното му положение-с три деца,разглеждането на делото във фазата на досъдебното производство е било в нарушение на член 22 от НПК и член 6 от ЕКЗПЧОС е излязло извън разумния срок/съдебната фаза пред първоинстанционния съд е започнала на 17.09.2014 година-с внасяне във ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на материалите по делото ведно с обвинителен акт от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и е завършила след по-малко повече от четири месеца-с постановяване на обжалваната Присъда на 26.01.2015 година/;отчел е като отегчаващо отговорността обстоятелство:размерът на предмета на престъплението, надхвърлящ повече от 40 пъти изискуемия размер за тази квалификация и при пълен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,му наложил наказание"Лишаване от свобода в размер на ТРИ ГОДИНИ.

Приемайки,че извършеното престъпление от подсъдимия Г. се изолирана проява в цялостния му начин на живот,първоинстанционният съд е приел,че за постигане целите на наказанието и преди всичко за неговото поправяне и превъзпитание не е наложително изолирането му от обществото и на основание член 66 алинея 1 от НК е отложи изпълнението на наложеното наказание от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"с максималният изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Същевременно ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,след като е констатирал,че по делото не са били събрани никакви доказателства за конкретното имущество на подсъдимия, Е.И.Г.,не му е наложил кумулативно предвиденото наказание"Конфискация".

С оглед събраните по делото смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Г.;с оглед изолираността на извършеното от него престъпление в цялостния му начин на живот и ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че едно наказание от"Лишаване от свобода в размер на ТРИ ГОДИНИ,без неговото ефективно изтърпяване,а с приложение на института на условното осъждане с максимален изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ ще е напълно достатъчно и необходимо за поправянето и превъзпитаването на подсъдимия и с оглед пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че бланкетната жалба на защитата на подсъдимия Е.И.Г.-адвокат И.Л.-от САК се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

По отношение въззивната жалба на Министъра на финансите,като представляващ държавата,чрез пълномощниците:К.Л.Т.-Д.-главен юрисконсулт,отдел"Обжалване"-ТД на НАП-Варна и Х.Н.А.(-главен юрисконсулт,отдел"Обжалване"-ТД на НАП-Варна :

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,че в резултат на извършеното от подсъдимия Е.И.Г. престъпление,на държавата е била нанесена щета в размер на 476 000,00 лева,като по принцип предявеният граждански иск е основателен.

Още по допускането на разглеждане на гражданския иск за имуществени вреди от първоинстанционния съд,от страна на защитата на подсъдимия Г. е било направено възражение за погасяването му по давност.

Както при разглеждане на делото от първоинстанционния съд,така и във въззивната жалба срещу постановената Присъда пълномощниците на гражданския ищец твърдят,че давността започва да тече от момента на привличането на обвиняем.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че съгласно разпоредбата на член 114 алинея 3 от ЗЗД вземането възниква от деня на откриване на дееца и от същия момент то става и изискуемо,тъй като от този момент длъжникът изпада в забава-съгласно разпоредбата на член 84 алинея 3 от ЗЗД.

В конкретния случай по делото подсъдимият Е.И.Г. е бил известен още към момента на извършване на престъплението,а именно:13 август 2009 година-крайната дата на продължаваното престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК.Не случайно срещу Е.И.Г. е започнало  и ревизионно производство.Исковата молба е била подадена във ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на 9 октомври 2014 година-т.е.малко по-малко от два месеца след изтичане на общия петгодишен давностен срок по ЗЗД.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че въззивната жалба на Министъра на финансите,като представляващ държавата,се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в гражданско-отхвърлителната й част,като законосъобразна и обоснована,следва да бъде потвърдена.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че както жалбата на Министъра на финансите,като представляващ държавата,така и жалбата на защитата на подсъдимия Е.И.Г. се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата на първоинстанционния съд апелативна инстанция не прави изводите си за нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                         Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 9 от 26.01..2015 година по НДОХ № 1151/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Е.И.Г.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                                                                                                           1:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                                                                           2: