Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 87/15.05.      Година  2015                    Град Варна

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

Варненският апелативен съд                     Наказателно отделение

На осми май                              Година две хиляди и петнадесета

В открито заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Янко Янков    

                            ЧЛЕНОВЕ:        Илия Пачолов

Румяна Панталеева

 

секретар протоколист С.Д.

прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД № 89 по описа на съда за 2015 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

 

Делото е образувано по жалба на адвокат Т.С.,***, процесуален представител на осъдения М.И.И., срещу определение № 284/23.03.2015 г. по ЧНД № 260/15 г. на Окръжен съд Варна, постановено по реда на чл.452 от НПК, с което наказанието му пробация е било заменено с лишаване от свобода.

 

С жалбата се отправя искане за замяна на пробацията с лишаване от свобода в по-кратък срок.

 

Предложението по чл.451 от НПК е било във връзка с неизпълнение на наказание, наложено по НОХД 1431/14 г. на Районен съд Варна, приключило със споразумение на 03.04.2014 г., по силата на което осъденият И. е приел да изтърпи пробация чрез мерките задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, всяка с размер една година и шест месеца. Изтърпяването започнало на 23.04.2014 г., като в хода му били допуснати нарушения – един пропуск да бъде положен подпис и три неосъществени планирани срещи с пробационния служител, за което осъденият бил наказан по чл.227, ал.1, т.1 от ЗИНЗС със забележка, съгласно заповед от 03.11.2014 г. След 22.01.2015 г. И. преустановил изпълнението и на двете мерки, като по делото е установено, че на 25.01.2015 г. е напуснал пределите на Р България, а видно от протоколите за проведени от пробационен служител телефонни разговори с майката му – че е заживял и започнал работа извън страната.

Съобразно така изяснените факти е видно, че липсват основателни причини, препятстващи изпълнението на наложените пробационни мерки, обратно, цялостното поведение на осъдения може да се определи само като съзнателно и последователно насочено за отклонение и избягване от репресивните последици на влезлия в сила съдебен акт, поради което взетото в първата инстанция решение за замяна е законосъобразно и то не се оспорва с въззивната жалба.

 

При определяне на размера на наложеното лишаване от свобода, съдът е счел, че остатъкът от наказанието пробация следва да бъде заменен частично, което решение е в полза на осъдения и при липса на протест не може да бъде променено при въззивната проверка. Същевременно обаче окръжният съд е допуснал грешка, като не се е съобразил с разпоредбата на чл.228, ал.1 от ЗИНЗС, както и с факта, че пробационният съвет е приел предложението за замяна на 19.02.2015 г., от която дата следва да се счита спряно изпълнението на пробационните мерки, респ. от когато следва да се отчита размерът на неизтърпяната част от наказанието пробация, който в случая ще възлезе не на посочените в проверяваното определение девет месеца и тринадесет дни, а на осем месеца и четири дни. При обвързващото съобразяване с решението за частична замяна, настоящият състав на Апелативен съд Варна приема, че пробацията следва да бъде заменена с лишаване от свобода в размер на три месеца, в който смисъл и следва да се измени постановеният в първата инстанция съдебен акт, поради което

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯ определение № 284/23.03.2015 г., постановено по ЧНД 260/15 г. на Окръжен съд Варна, като намалява определеното по реда на чл.43а, т.2 от НК лишаване от свобода на три месеца.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ :