О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

124

 

гр. Варна,

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито заседание на тридесет и първи март през две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

При секретаря Г.Н.

И с участието на прокурора Анна Помакова

разгледа ВЧНД дело № 89 по описа за 2017 година, докладвано от съдия П. Димитрова и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството пред настоящата инстанция е образувано по частна жалба на адв. П.П. /ШАК/ в качеството му на процесуален представител на Н.И.П., срещу протоколно определение № 31 по ЧНД № 3/17г по описа на ТОС, постановено на 10.02.2017г, с което е оставено без разглеждане искането на осъд. П. за отмяна или замяна на наложена му по реда на чл. 70 ал.6 от НК пробационна мярка и съдебното производство по делото е прекратено.

В жалбата се навеждат доводи по същество във връзка с наложената пробационна мярка и невъзможността да се изпълнява от осъд., като се иска  от настоящата инстанция да приеме, че така постановеното определение по чл.70 ал. 6 от НК подлежи на ревизия и и като неправилно- да бъде отменено в частта досежно наложената пробационна мярка.

 

В съдебно заседание пред състава на въззивния съд процесуалният представител на жалб. П. - адв. Пл. П. /ШАК/ поддържа жалбата.

Представителят на АП-Варна оспорва същата, като навежда доводи за правилност на постановения от ТОС съдебен акт поради недопустимост на производството пред първоинст. съд предвид липсата на процесуална възможност за проверка на определението, постановено по реда на чл. 70 ал. 6 от НК.

 

Съставът на въззивния съд, след като съобрази доводите на страните и материалите по делото, констатира, че жалбата е неоснователна по следните съображения:

 

ОС-Търговище е бил сезиран с молба от осъд. Н.И.П. за отмяна на определената му по реда на чл.70, ал.6 от НК пробационна мярка по чл.42а, ал.2 т. 3 от НК. Определението, с което е била допуснато УПО и е наложена пробационната мярка, изразяваща се в забрана за напускане на жилището от 22 до 06 часа, е било постановено от ОС-Ловеч по ЧНД № 182/15г по описа на съда и същото е влязло в законна сила на 26.06.2015г., т. е. към момента на разглеждане на жалбата на осъд. от ТОС – 10.02.2017г  същото е влязло в законна сила. Много точно и изчерпателно в мотивите към определението е направено разграничение между естеството и целта на налаганата  от съда пробационна мярка в производството по чл. чл. 440 ал. 1 от НПК и предвиденото в НК – чл.37 ал 1 т. 2 от НК като вид наказание „пробация“, респ. невъзможността за приложение на разпоредбите на глава XXXV, раздел VI от НПК, както и по аналогия на нормите на чл. 43, ал.2 и чл.68, ал.З от НК.   

 

В този смисъл преценката на първоинст. съд за недопустимост на жалбата е била правилна и законосъобразна.

 

Предвид изложеното, съставът на  АС – Варна

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО протоколно определение № 31 по ЧНД № 3/17г по описа на ОС-Търговище, постановено на 10.02.2017г.

 

Определението е окончателно.

 

 

Председател :                   Членове: 1.                            2.