Р Е Ш Е Н И Е

 

71

гр.Варна, 03.06.2014 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

               ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                     АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

при секретар С.Д.

и в присъствието на прокурор Анна Помакова

изслуша докладваното от съдия Янков внохд №91/2014г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          С присъда №11/28.01.2014г. по нохд №222/2013г. Варненски окръжен съд е признал подс.Б.И.М. за невинен в това,  в  периода 14.06.2007 год. - 14.01.2008 год. в гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, за седем данъчни периода да е избегнал установяване на данъчни задължения - данък добавена стойност в особено големи размери, като приспаднал неследващ се данъчен кредит и потвърдил неистина в справки - декларации за данък върху добавената стойност, които декларации се изискват по силата на чл.125 от ЗДДС, а именно справки декларации по ЗДДС на фирма "Арго 2002" ЕООД с формален собственик Б. Б.Д., както следва:

1. На 15.06.2007год., в справка декларация по ЗДДС без вх. № от дата 15.06.2007 за данъчен период 01.05.2007-31.05.2007г., посочил ДДС за възстановяване в размер на 2155,26лв. и право на данъчен кредит в размер 104860,00лв., а е следвало за бъде посочен данък за внасяне в размер на 102704,74лв., като укритите данъчни задължения са в размер на 102704,74лева /сто и две хиляди и седемстотин и четири лева и седемдесет и четири стотинки/.

2.На 14.08.2007год., в справка декларация по ЗДДС с вх. №03000964419/14.08.2007 за данъчен период 01.07.2007-31.07.2007г., посочил ДДС за възстановяване в размер на 3999,00лв. и право на данъчен кредит в размер 164071,90лв., а е следвало за бъде посочен данък за внасяне в размер на 160072,90лв., като укритите данъчни задължения са в размер на 160072,90лв /сто и шестдесет хиляди и седемдесет и два лева и деветдесет стотинки/.

3.На 14.09.2007год., в справка декларация по ЗДДС с вх. №03000974643/14.09.07г.  за данъчен период 01.08.2007-31.08.2007г., посочил ДДС за възстановяване в размер на 199,63лв. и право на данъчен кредит в размер 162629,00лв., а е следвало за бъде посочен данък за внасяне в размер на 162429,37лв., като укритите данъчни задължения са в размер на 162429,37лв /сто и две хиляди и седемстотин и четири лева и седемдесет и четири стотинки/.

4.На 15.10.2007год., в справка декларация по ЗДДС с вх. №03000985191/15.10.07 г. за данъчен период 01.09.2007-30.09.2007г., посочил ДДС за възстановяване в размер на 327,60лв. и право на данъчен кредит в размер 275000,00лв., а е следвало за бъде посочен данък за внасяне в размер на 274672,40лв., като укритите данъчни задължения са в размер на 274672,40лв /двеста седемдесет и четири хиляди и шестстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

5.На 14.11.2007год., в справка декларация по ЗДДС с вх. №3000995575/14.11.2007 за данъчен период 01.10.2007-31.10.2007г., посочил ДДС за възстановяване в размер на 385,63лв. и право на данъчен кредит в размер 729000,00лв., а е следвало за бъде посочен данък за внасяне в размер на 728614,37лв., като укритите данъчни задължения са в размер на 728614,37лв /седемстотин двадесет и осем хиляди и шестстотин и четиринадесет лева и тридесет и седем стотинки/.

6.На 14.12.2007год., в справка декларация по ЗДДС с вх. №03001006797/14.12.07г. за данъчен период 01.11.2007-30.11.2007г., посочил ДДС за възстановяване в размер на 1578,27лв. и право на данъчен кредит в размер 375000,00лв., а е следвало за бъде посочен данък за внасяне в размер на 373421,73лв., като укритите данъчни задължения са в размер на 373421,73лв /триста седемдесет и три хиляди и четиристотин двадесет и един лева и седемдесет и три стотинки/.

7.На 14.01.2008год., в справка декларация по ЗДДС с вх. №03001017741/14.01.08 г. за данъчен период 01.12.2007-31.12.2007г., посочил ДДС за възстановяване в размер на 277,20лв. и право на данъчен кредит в размер 466000,00лв., а е следвало за бъде посочен данък за внасяне в размер на 465722,80лв., като укритите данъчни задължения са в размер на 465722,80лв /четиристотин шестдесет и пет хиляди и седемстотин двадесет и два лева и осемдесет стотинки/. като общият размер на укрития данък за периода е в особено големи размери - 2 267 638,31 лв. /два милиона двеста шестдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и осем лева и тридесет и една ст./,

поради което и на основание чл.304 от НПК го е оправдал по предявеното му обвинение по чл.255, ал.3 вр.чл.255 ал.1, т.2 и т.7, вр. чл.26 ал. 1 от НК. С присъдата съдът е отхвърлил като неоснователен предявения граждански иск от Министъра на финансите срещу подсъдимия М. за сумата от 2 267 638 лв. /два милиона двеста шестдесет и седем хиляди шестотин тридесет и осем лева/ , представляваща претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на деянието.

 

Срещу така постановената присъда е постъпил протест от Варненска окръжна прокуратура, в който се навеждат доводи за незаконосъобразност на съдебния акт, необоснованост и допуснати съществени процесуални нарушения. Иска се отмяна на присъдата и връщане делото за ново разглеждане, алтернативно – отмяна и постановяване на нова присъда, с която подсъдимият да бъде признат за виновен и осъден по предявеното му обвинение.

Срещу присъдата е постъпила и въззивна жалба от Министъра на финансите чрез пълномощника му Петинка Николова – Гл.юрисконсулт в ТД на НАП-Варна, в която жалба се прави възражение за незоконосъобразност на присъдата в гражданската й част. Иска се от настоящата инстанция отмяна на присъдата.

В съдебно заседание представителят на Варненска апелативна прокуратура изразява становище присъдата да бъде отменена и наказателното производство прекратено – поради настъпила смърт на подсъдимото лице.

Същото становище заема и пълномощникът на Министъра на финансите.

          Защитниците на Б.М. не се явяват, съответно – не изразяват становище.

          Варненският апелативен съд след като взе предвид събраните в хода на въззивното производство писмени доказателства, както и становищата на страните, констатира следното:

          Въззивното производство пред Варненски апелативен съд е образувано на 28.03.2014г. по повод постъпили срещу присъдата на Варненски окръжен съд въззивни протест и жалба. След образуване на производството е настъпило ново обстоятелство от значение за свършека на делото – настъпила е смъртта на подсъдимото лице Б.М.. Този факт се установява по категоричен начин от изискания служебно от Апелативния съд  препис-извлечение от акт за смърт №432/26.03.2014г. От него става видно, че Б.И.М. е починал на 24.03.2014г. в гр.София.

Това несъмнено предпоставя и прекратяване на наказателното производство – на основание чл.24 ал.1 т.4 НПК, включително и в гражданската му част – предвид и становището на представителя на Министъра на финансите. Естествено преди това следва да бъде отменена и постановената присъда.

          Предвид изложеното и на основание чл.334 т.4 вр. чл.24 ал.1 т.4 НПК Варненският апелативен съд 

 

Р  Е  Ш  И  :

         

ОТМЕНЯ присъда №11/28.01.2014г. по нохд №222/2013г.на Варненски окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по внохд №91/2014г. на Варненски апелативен съд.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС на РБ в 15-дневен срок , считано от уведомлението на страните.

 

 

Председател :                                   Членове :