Р Е Ш Е Н И Е

 

104


02.06.2015 год.

 

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на двадесет и втори май, година две хиляди и петнадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                    ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

 

Секретар С.Д.

Прокурор Искра Атанасова

като разгледа докладваното от съдия Денева ВНОХД №91/15г. по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взе предвид:

 

 

Предмет на въззивното производство е присъда №1, постановена на 09.01.2015г. от Силистренски Окръжен съд, по НОХД №348/2013г., с която подсъдимия С.П.Д. е признат за ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2009г. в гр. Варна, в съучастие с А.Т.М., като съизвършители, прокарал в обращение 27 бр.платежни инструменти, като знаел, че са подправени – престъпление по чл.244, ал.1 пр.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК, му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, отложено на основание чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ;

Със същата присъда подс. Д. е осъден да заплати направените по делото разноски.

 

Въззивното производство пред АС – Варна е образувано по жалба на подс. Д., с която се атакува първоинстанционния съдебен акт, като незаконосъобразен и необоснован.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подсъдимият, редовно призован, не се явява, но се представлява от редовно упълномощен защитник от преди.

Представителят на АП-Варна моли жалбата да бъде оставена без уважение; намира, че са били извършени всички необходими пр. действия и са събрани относимите доказателства. Предлага първоинстанционният съдебен акт да бъде потвърден.    

Защитата на подс. Д. – адв. Й. - САК, поддържа жалбата и счита присъдата на първоинстанционния съд за незаконосъобразна, постановена при съществени процесуални нарушения, излагайки аргументи в тази насока. Искането е за отмяна на съдебния акт или алтернативно за оправдателна присъда.

 

След преценка на доводите на страните, както и след цялостна служебна проверка на присъдата, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, настоящият състав на Апелативния съд констатира допуснато от страна на ОС - Силистра съществено нарушение на процесуалните правила от категорията на изрично посочените в разпоредбата на чл.348 ал.3 т. 1 от НПК, налагащо отмяна на постановения съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от първата инстанция от друг съдебен състав:

Видно от протокола за проведеното съдебното заседание на 12.11.2014г. Силистренският окръжен съд с определение е приел да разгледа делото по реда на чл. 371, т.1 от НПК - с уведомяване на подсъдимия, че съответните доказателства от досъдебното производство ще се ползват при постановяването на присъдата.  Подс. Д. се е съгласил да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица, освен на явилите си в съдебното заседание. С оглед на направеното изявление, съдът е одобрил изразеното от подс. съгласие за разглеждане на делото по този ред, обявявайки, че ще се ползват „горепосочените следствени действия” , извършени по реда на НПК. В нарушение на разпоредбата на чл.373 ал.1 от НПК не са били посочени точно кои следствени действия има предвид и не са изброени кои свидетелски показания ще бъдат ползвани, касаещи обвинението, поради което е нарушено правото на защита на подсъдимия.

Освен допуснатото нарушение, такова е сторено и при приключване на съдебното следствие, като съответните протоколи също не са били прочетени и приобщени по реда на чл.283 от НПК. Този подход е абсолютно незаконосъобразен, тъй като на практика не става ясно кои точно са приобщените доказателствени средства, за да се приеме и че подсъдимият е успял да организира адекватно своята защита, разбирайки въз основа на кои доказателства е бил предаден на съд.

Изложеното допуснато съществено процесуално нарушение на разпоредбите на НПК, обуславя отмяна на постановената от Окръжен съд – Силистра незаконосъобразна присъда, на основание чл.335 ал.2 от НПК, тъй като настоящата инстанция не може да го отстрани, и връщане на делото на първоинстанционния съд- СОС, за ново разглеждане от друг състав.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.334 т.1 пр.2 вр. чл. 335 ал. 2 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна,

 

Р Е Ш И :

      

ОТМЕНЯ изцяло присъда №1 по НОХД № 348/2015г. на Окръжен съд - Силистра, постановена на 09.01.2015г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на Силистренски окръжен съд от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационна проверка.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: 1.             2.