Р Е Ш Е Н И Е

 

72/25.04.18

 

Година 2018                                                                               Град Варна

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД         Наказателно отделение

На ДЕВЕТНАДЕСЕТИ АПРИЛ Година ДВЕ ХИЛЯДИ И      ОСЕМНАДЕСЕТА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

УЛЯНА САВАКОВА

 

 

Секретар СОНЯ ДИЧЕВА

Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

 разглежда докладваното от съдия САВАКОВА

ВЧНД № 91 по описа за 2018 година

 

Въззивното производство е образувано по жалба на лишения от свобода Г.В.В.  против определение по ЧНД 430/23.01.1918година по описа на ОС –Шумен  по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК,с което са групирани наказанията на осъденото лице по две присъди  и е определено общо наказание на осъдения Г.В.В., ЕГН **********, измежду наказанията, наложени по НОХД № 30/2009 г. по описа на Районен съд - Велико Търново и наказанията по НОХД № 303/2011 г. по описа на ШОС, до размера на най-тежкото, а именно: „ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР БЕЗ ЗАМЯНА“.

Към така определеното общо наказание, на основание чл. 23, ал. 3 от НК, съдът е присъединил  наказанието „Глоба” в размер на 8 000 лв., както и  „Конфискация” на част от имуществото, а именно - 96 щатски долара, 15 991 български лева, 97 000 евро, 5 канадски долара, 5 английски лири и 20 рубли,а на  основание чл. 25, ал. 2 от НК е зачел  изтърпяното от осъдения В. наказание от 21.10.2010 г.

Практически в жалбата се отправят искания да съда за определяне на общо наказание в размер на осем години лишаване от свобода,като отмени определението на ОС Шумен, постановено по ЧНД №430/2018година ,да бъде направено кумулация на разноските ,като всички влязат в сумата по осемгодишната му присъда като първа по време и по размер 216 000 лева .От настоящата инстанция се иска и        да отмени изцяло всички негови  присъди и незабавно да го освободи, с което да преустанови незаконния му арест и незаконните ми присъди, както и произтичащите от тях вреди изразяващи се в многомилионни материали и също такива нематериални щети. Основания за това му давала  определението за кумулация от незаконния и поръчков ШОС, вследствие на което и всички негови присъди са незаконни.

В последната си дума жалбоподателя прави свои изводи за множеството процеси водени срещу него ,които не подлежат на разглеждане от настоящата инстанция и прави множество процесуално недопустими искания ,тъй като относими към този процес обстоятелства –т.е. предмета на делото- е извършената последна кумулация и всички наведени доводи от жалбоподателя вън от определението на първоинстнационния съд не подлежат на обсъждане от настоящия състав , тъй като не са в предмета на това производство.Така стои въпроса и с направените по отделните наказателни дело разноски,присъэдени по тях.  

В съдебно заседание пред настоящия състав защитата на подс. адв.Г. –служебен защитник поддържа така депозираната подробна жалба .

Представителят на ВАП намира жалбата за неоснователна ,а определението на ОС Шумен за правилно и законосъобразно.По отношение на възраженията на осъденото лице ,счита за неотносими към настоящето производство ,поради което и същите не следва да бъдат коментирани .

 

Въззивната инстанция в настоящето производство по чл.306 ал.3 от НПК , като разгледа доводите на страните намери за установено следното :

Пред първоинстанционния съд е било инициирано производство  по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, при условията на чл.23 и 25 от НК .

За да постанови  определението си съдът е приел съответните писмени доказателства : Присъда № 29/20.12.2012 г. по НОХД № 303/2011 г. на ШОС, Присъда № 1/27.02.2014 г. по ВНОХД № 194/2013 г. на Апелативен съд – Варна и Решение № 493/15.06.2015 г. по н.д. № 1559/2014 г. на ВКС, Присъда № 12/04.05.2016 г. по ВНОХД № 184/2015 г. на ВАпС и Решение № 234/18.10.2017 г. по н.д. № 407/2017 г. на ВКС, както и актуална справка за съдимост на осъденото лице Г.В.В. от 09.01.2018 г. от РС – Чирпан, както и препис извлечение от изпълнение на присъда на лишения от свобода Г.В. /л.63-64 от първоинст. дело/.

В защитната си реч пред първата инстанция осъденият В. не е оспорил предложението на прокурора за провеждане на производството . Намерил е  същото за основателно,и е заел становище за наличието според него на основания за групиране на наказанията.

Настоящата въззивна инстанция , след  запознаване с всички материали  по делото и изслушване на  доводите на страните, намира определението на Окръжен съд Шумен за законосъобразно  ,правилно и обосновано.

Възраженията на лишения от свобода Г.В. ,наведени пред настоящата инстанция за неоснователни ,а във втората част недопустими за разглеждане –поради наличието на влезли в сила присъди ,които не могат да бъдат коментирани по същество и обсъждана тяхната законосъобразност ,както се иска това от осъдения ,още по малко преразглеждани в рамките на това производство ,които са само в рамките на групиране на наказания по влезли в сила присъди .

Това е така с оглед изричната разпоредба на чл.413 от НПК относно задължителността на влезлите в сила присъди .

Предмет на настоящето произвоство са следните присъди :

С присъда по НОХД № 30/2009 г. по описа на Районен съд – Велико Търново, вляза в законна сила на 26.07.2011 г., на осъдения В. е било наложено наказание „Лишаване от свобода” - 3 години, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от 5 години.

С присъдата по НОХД № 303/2011 г. по описа на ОС Шумен  на осъдения В. са наложени наказания: 3 години „Лишаване от свобода” за престъпление по чл. 131 от НК с пострадал Петър Иванов Лупов, също за престъпление по чл. 131 от НК с пострадал Али Салем Али Салем е наложено наказание 4 г. лишаване от свобода, за престъпление по чл. 339 от НК, за което му е наложено 4 години „Лишаване от свобода”, както и за престъпление по чл. 252 от НК, за което му е наложено наказание 8 години „Лишаване от свобода”, „Глоба” в размер на 8 000 лв. и „Конфискация” на част от имуществото, а именно - 96 щатски долара, 15 991 български лева, 97 000 евро, 5 канадски долара, 5 английски лири и 20 рубли. Присъдата на ШОС по НОХД № 303/2011г. за посочените престъпления е влязла в сила на 15.06.2015 г.

Със същата присъда по НОХД № 303/2011 г. по описа на ШОС осъденият В. е признат за виновен и осъден и за две престъпления по чл. 116 от НК с пострадали Петър Лупов и Румен Рачев. За всяко от тях  на осъдения В. е наложено наказание „Доживотен затвор без замяна”. Присъдата в тази, втора й част е влязла в сила на 01.12.2017 ,с окончателно решение на ВКС на РБ.

Тъй като отделните части от присъдата са влезли в сила в различно време ,  с предходното определение по ЧНД № 289/2015 г. по описа на ОС-Шумен е било определено общо наказание на осъдения В. за престъплението по чл. 131 от НК с пострадал Петър Лупов, за престъплението по чл. 131 от НК с пострадал Али Салем Али Салем, за престъплението по чл. 339 от НК, както и за престъплението по чл. 252 от НК.

При така събраните нови  доказателства относно влезлите в сила по време, отделни диспозитиви по едно наказателно дело, съдът правилно е приел , че както деянието по НОХД № 30/2009 г. по описа на Районен съд - Велико Търново, така и деянията, за които В. е осъден по НОХД № 303/2011 г. по описа на ШОС, са извършени преди за което и да е от тях да е имало влязла в сила присъда, т. е. налице са основанията на чл. 25 от НК, във вр. с чл. 23 от НК, поради което и на посочените основания е определил  общо наказание измежду така наложените наказания.

В съответствие с  разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от НК правилно е определено общо наказание в размера на най-тежкото, а именно – „Доживотен затвор без замяна”при СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ.

Първоинстанционният съд правилно , на основание чл. 23, ал. 3 от НК към така определеното общо наказание „Доживотен затвор без замяна” е присъединил  и наказанието „Глоба” и „Конфискация”, както и правилно  и законосъобразно  на основание чл. 25, ал. 2 от НК, е била  зачетена изтърпяната част от наказанията до настоящия момент.

 

Поради изложеното и въззивния съд намери определението на първоинстанционния съд за обосновано ,правилно и законосъобразно съдът,а жалбата  за неоснователна  и на основание чл.334т.6 НПК, въззивният съд

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Окръжен  съд – гр.Шумен   ,  постановено на 19.04.2018г. по ЧНД № 430/2018г. по описа на същия съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване   .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: