Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                                              № 49

 

                                          Варна, 23.03.2015 година

 

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Шести Февруари,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                                                           АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор ИВАН ТОДОРОВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 92 по описа за 2014 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 56/29.05.2013 година по НДОХ № 1505/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата С.А.Е.,ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:

1.За периода от 14.12.2000 година до 14.06.2001 година в град Варна,като управител и представляващ ЕТ"Мираж-С.Е."***,при условията на продължавано престъпление,избегнала плащането на данъчни задължения-ДДС,като общият размер на укритите данъчни задължения е бил в особено големи размери : 253 737,00 лева/двеста петдесет и три хиляди седемстотин тридесет и седем лева/ и на основание член 257 алинея 1 от НК/редакция ДВ брой 62/1997 година/във връзка с член 255 алинея 1 от НК/редакция ДВ брой 62/1997година/във връзка с член 26 алинея 2 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.,

2.За периода 01.11.2000 година – 31.05.2001 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери.ДДС,водела счетоводна отчетност с невярно съдържание,като общият размер на укритите данъчни задължения е бил в особено големи размери : 253737,00 лева /двеста петдесет и три хиляди седемстотин тридесет и седем лева/и на основание член 257 алинея 1 от НК/редакция ДВ брой 62/1997 година/във връзка с член 256 от НК/редакция ДВ брой 62/1997 година/във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинея 2 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ МЕСЕЦА,,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от  ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.

На основание член 55 алинея 3 от НК на подсъдимата С.А.Е. не е било наложено кумулативно предвиденото в закона наказание "Глоба".

3.На основание член 23 алинея 1 от НК са били групирани така наложените наказания на подсъдимата С.А.Е.,като е било определено да изтърпи най-тежкото от тях,а именно:""Лишаване от свобода"за срок от ТРИ МЕСЕЦА,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда е бил отхвърлен,като погасен по давност предявения граждански иск от Министъра на финансите,като представляващ Държавата,за сумата от 253 737,00 лева/двеста петдесет и три хиляди седемстотин тридесет и седем лева/,представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди,ведно със законната лихва от датата на деянието.

Със същата Присъда на основание член 189 алинея 3 от НПК подсъдимата С.А.Е. е била осъдена да заплати направените по делото разноски в размер на 966,11 лева/деветстотин шестдесет и шест лева и единадесет стотинки/в полза на Държавата по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

По въззивна жалба на защитата на подсъдимата С.А.Е. е било образувано ВНДОХ № 233/2013 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.С Решение № 136 от 25.10.2013 година на основание член 338 от НПК състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е потвърдил изцяло Присъда № 56/29.05.2013 година по НДОХ № 1505/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима С.А.Е.,ЕГН **********,***.

По касационна жалба на защитата на подсъдимата С.А.Е. във ВКС на РБ е било образувано касационно дело № 2276/2013 година.С Решение № 4 от 26.03.2014 година по н.д.№ 2276/2013 година,на основание член 348 алинея 2 и алинея 3 точка 1 във връзка с алинея 1 точки 1 и 2 от НПК във връзка с член 354 алинея 3 точка 2 от НПК ВКС на РБ,трето наказателно отделение е било отменено въззивно Решение № 136 от 25.10.2013 година по ВНДОХ № 233/2013 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд в стадия на съдебното заседание.

При новото разглеждане на делото във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,в съдебно заседание на 06.02.2015 година страните взеха следните становища:

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че единственото нещо,което е извън съмнение по казуса е,че той не може да намери своето решение при този обем на доказателствата и не може да се намери законосъобразно и обосновано Решение.След изложени подробни съображения в тази насока,на основание член 335 алинея 2 от НПК във връзка с член 348 алинея 3 от НПК,предвид очевидните съществени процесуални нарушения,пряко рефлектиращи върху правата на подсъдимата Е.,се моли делото да бъде върнато за допълнително разследване във фазата на досъдебното производство.

Защитата на подсъдимата С.А.Е.,адвокат М.Р.-***,излага съображения,че въпреки положените усилия от настоящата инстанция,доколкото позволява този етап на производството за изясняване на централните за процеса обстоятелства,посочени и в отменителното Решение на ВКС,в действителност делото не е попълнено с доказателства и не може да бъде направена обоснована преценка за това дали през инкриминирания период реално са били осъществявани сделки от ЕТ"Мираж-С.Е."или не.По изложени подробни съображения в тази насока,се иска:Или на основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК да бъде отменена Присъдата на първоинстанционния съд и бъде оправдана подсъдимата С.Е.,или след отмяна на Присъдата/ако бъде възприето становището на прокурора/делото да бъде върнато на досъдебното производство.С оглед обаче на обстоятелството,че всяка оправдателна Присъда санира всички допуснати процесуални нарушения,предложението му е без алтернатива:да бъде отменена първоинстанционната Присъда и да бъде оправдана подсъдимата С.Е. по възведените срещу нея обвинения.

В последната си дума подсъдимата С.А.Е. заявява,че е невинна и че поддържа казаното от адвоката си.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимата С.А.Е.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимата Е. в последната й дума,както и служебно изцяло-с оглед на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на подсъдимата С.А.Е.; е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

В отменителното си Решение № 4 от 26.03.2014 година по н.д.№ 2276/2013 година ВКС на РБ,трето наказателно отделение е направил изводите си,че:

- Въззивният съд е изградил вътрешното си убеждение по фактите от предмета на доказване при непълна проверка,оценка и анализ на събраните по делото доказателствени източници,което е било в нарушение на принципните правила по член п13,член 14 и член 107 от НПК.,

- Че не са били анализирани доказателствата по делото,от които е видно,че подсъдимата Е. е била напълно изолирана от реалната търговска дейност на своята фирма,а дейността й е била осъществявана от свидетеля П.Т..Не е било установено имала ли е подсъдимата Е. реална представа за действително съществуваща или не търговска дейност на регистрираната от нея фирма.,

- Не са били подложени на цялостен и подробен анализ обясненията на подсъдимата Е. и показанията на свидетелите:М., Б., Г., Р., И., К. и други гласни доказателствени средства.,

-Съдилищата не са отговорили на един основен въпрос,изводим от доказателствата по делото,а именно:извършвал ли е свидетелят П.Т. търговски сделки от името на ЕТ"Мираж-С.Е."без знанието на подсъдимата.,

- Следвало да се съберат данни и за сделките,по които данъчно задълженото  лице е"доставчик"на услугите/стоките,за които е получило плащане с ДДС и чието възстановяване в бюджета на държавата се дължи.,

- Да се изследва имало ли е умисъл за извършване на данъчно престъпление и конкретно:субективната съставомерност на деянието и други.

С оглед разпоредбите на член 355 алинея 1 от НПК указанията на касационната инстанция са задължителни относно:стадия,от който трябва да започне новото разглеждане на делото;прилагането на закона и отстраняването на допуснати съществени нарушения на процесуалните  правила.

Изпълнявайки задълженията си по член 355 алинея 1 от НПК и с оглед пълното изясняване на фактическата обстановка по делото,с протоколно Определение в с.з. от 06.06.2015 година от въззивната апелативна инстанция беше назначена допълнителна експертиза със задача:След като се изследва приходната част на счетоводството на данъчно задълженото лице да се отговори на въпроса:Възникнало ли е задължение за внасяне на ДДС?,както и да отговори на поставени въпроси от защитата на подсъдимата Е.,а именно:1.Какви доставки са документирани за периода и с кои контрахенти?,2.Има ли данни за кадрова и материално-техническа обезпеченост на едноличния търговец?,Осчетоводени ли са били те в счетоводството на търговеца и на контрагентите?,Има ли данни за плащане по тях?Налице ли са доказателства:приемно-предавателни протоколи или на други документи,установяващи извършването на работата и как тя е удостоверена?

С оглед Определението от с.з.от 06.06.2015 година по делото е изготвено допълнително писмено заключение на съдебно-счетоводна експертиза.

В съдебно заседание на 06.02.2015 година вещото лице М.М.,след прочитане на основание член 282 алинея 1 от НПК на писменото заключение по съдебно-счетоводната експертиза заяви,че поддържа така изготвеното от нея заключение,както и даде отговор на множеството въпроси,зададени от страните по делото.

Както писменото заключение по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза,така и дадените в с.з.отговори от вещото лице обаче не само че дават отговор на въпросите по изясняване на фактическата обстановка по делото,а напротив:задълбочават ги

Както е приел в мотивите на Решението си ВКС на РБ,така и не се спори от страните по делото,че по безсъмнен и категоричен начин са били установени сделките,по които ЕТ"Мираж-С.Е."е била купувач.

По делото обаче не са били изяснени най-важните обективни обстоятелства,свързани с конкретните повдигнати обвинения против подсъдимата Е.,а именно:от целия обем документирани сделки,кои от тях са били действителни и кои от тях са били фиктивни;по сделките,по които ЕТ"Мираж-С.Е."е била доставчик,действително реални ли са били тези сделки или фиктивни;извършвани ли са били документираните услуги в действителност или не;има ли разлика или не и какво е нейното стойностно измерение между реалните и фиктивните сделки,както и на други въпроси?

За даване отговор на посочените по-горе най-съществени въпроси-с оглед обективното изясняване на фактическата обстановка по делото се налага проверка на посочените в обвинението сделки не само при ЕТ"Мираж-С.Е.",но и при нейните контрахенти.Налага се:събиране на нови писмени доказателства във връзка с обстоятелството извършвани ли са реални сделки или не;налага се издирване и установяване на фирмите-контрахенти на ЕТ"Мираж-С.Е.".Налагат се провеждане на множество разпити на лицата,участвали при тези сделки.Налага се подробен разпит на лицето П.Т. във връзка с неговото участие при извършване на сделките.Налага се извършване и на други евентуални следствени действия във връзка с цялостното изясняване на фактическата обстановка по делото.

Всички горепосочени следствени действия за пълното изясняване на фактическата обстановка по делото обаче не могат да бъдат извършени от въззивната апелативна инстанция,тъй като : Действително:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,действащ като въззивна инстанция при изясняване на фактическата обстановка по делото,няма ограничения да събира нови доказателства по делото.Обемът на следствените действия,които следва да бъдат извършени,както и обемът на доказателствата,които следва да бъдат събрани,са много големи и ако бъдат извършени от съда,би се стигнало до фактическо изземване както на функциите на органите на досъдебното производство,така и на изземване на+ ръководните и на контролните функции на прокурора върху това досъдебно производство,с което би се стигнало до допускане на нарушения на разпоредбите на Глава Трета от НПК.Тези нарушения на процесуалните правила биха се оказали отстраними и съществени,тъй като с тях би се стигнало до ограничаване на процесуалните права на подсъдимата Е..

По гореизложените съображения,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че обжалваната Присъда на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде отменена изцяло и делото да бъде върнато на прокурора,тъй като:На досъдебното производство е било допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване процесуалните права на подсъдимата Е.,а именно:непълно и едностранно събиране на доказателства по делото във връзка с повдигнатите срещу подсъдимата обвинения..

Водим от горното и на основание член 334 точка 1 предложение първо от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА Присъда № 56/29.05.2013 година по НДОХ № 1505/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима С.А.Е.,ЕГН **********,***

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на ВАРНЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

РЕШЕНИЕТО e окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                      1:

                                                                ЧЛЕНОВЕ :

                                                                                       2: