Р Е Ш Е Н И Е

 

98

 

Варна, 10.07.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Петнадесети Май,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ : ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

                                                                                    АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 93 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:  

 

С присъда № 6 от 07.03.2014 година по НДОХ № 455/2013 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият А.Е.А.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На неустановена дата до 04.09.2013 година в дома си,находящ се в село Кочово, община Велики Преслав,        улица “Дружба“ № 35, държал повече от три архиологически обекта:1брой бронзов фрагмент от апликация за конска амуниция-V-IV век преди Христа,1 брой бронзов пръстен с изображение на орел-ІХ-ХІ век,1 брой част от кръжилото на бронзова обеца-XIII-XV век,1 брой медна брадвичка-бронзова епоха,които не са идетнифицирани и регистрирани по съответния ред,предвиден в Закона за Култулното Наследство и Наредба № Н-3/03.12.2009 година за реда за извършване на идентификация и водене на регистъра на движими културни ценности-/член 53 точка 1 от ЗКН:Според научната и културната област,към която се отнасят,движимите културни ценности са:

1.археологически:движими вещи,открити в земята,на повърхността й или под водата и свидетелстващи за епохи и цивилизации,които са обект на археологията, член 96. алинея 1 от ЗКН-"Идентификацията е дейност, чрез която се определя дали дадено нематериално или материално свидетелство съответства на критериите за културна ценност, както и неговата класификация и категоризация по реда на този закон"; члeн 96. алинея 2 от ЗКН "Идентификация на културни ценности се извършва от националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища";член 96. алинея 3 от ЗКН-"Идентификацията на културни ценности се извършва от комисия, назначена от директора на музея"; член 97 алинея 7/Предишна алинея 5,изменена изцяло - ДВ, брой 54 от 2011 година от Закона за културното наследство-Към искането за идентификация лицата по ал.инеи 2,3 и търговецът по алинея 4 прилагат документ, удостоверяващ правото на собственост или държане,и декларация за произхода и способа за придобиването на вещта.За неверни данни деклараторът носи отговорност по член 313 от НК;параграф 5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за културно наследство-"В едногодишен срок от влизането в сила на закона лицата,които са установили фактическа власт върху движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата до влизането в сила на този закон,са длъжни да поискат тяхната идентификация и регистрация като движими културни ценности от Националния исторически музей или от съответния регионален музей";член 4 алинея 3 от Наредба № Н-3/03.12.2009 година-"На задължителна идентификация подлежат и движими вещи по алинея 1-движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата,върху които физически или юридически лица са установили фактическа власт до влизане в сила на ЗКН"; член 10 алинея 1 от Наредба № Н-3/03.12.2009 година-"Всяко физическо или юридическо лице може да поиска от съответния, по тематичен обхват,музей идентификация на притежавана от него движима вещ по член 4 алинея 1,като подаде заявление по образец съгласно приложение № 5. Към заявлението се прилага декларация за произхода и способа за придобиване на вещта по образец съгласно приложение № 4,както и всички налични за лицето документи, удостоверяващи правото му на собственост.";член 10 алинея 3 от Наредба № Н-3/03.12.2009 година-"Физическите и юридическите лица,които са установили фактическа власт върху движим археологически обект или движим археологически паметник на културата до влизане в сила на ЗКН,подават в срока по § 5 алинея 1 от ЗКН заявление по образец съгласно приложение № 6,. Към заявлението се прилага декларация по образец съгласно  приложение № 7, в която се описва вещта по изречение първо с посочване на произхода и способа за нейното придобиване".;член 21 алинея 4 от Наредба № Н- 3/03.12.2009 година-"При вписване в регистъра всяка културна ценност или колекция получава регистрационен номер,чиито цифри в последователност посочват поредността на вписването за съответната година,годината на вписването,партидния номер на партидата,в която то се извършва и номера на категорията по приложение № 12";член 22 алинея 2 от Наредба № Н-3/03.12.2009 година-"Всяко физическо или юридическо лице може да поиска от музея, извършил идентификация на притежавана от него културна ценност, нейното вписване в регистъра, като подаде писмено заявление“,като на основание член 278 алинея 6 предложение трето от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,като на основание член 66 алинея 1 от НК изпълнението на това наказание е било отложено с изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕС9ЕЦА,както и наказание"Глоба"в размер на 3 000,00 лева.

Със същата присъда подсъдимият А.Е.А.,ЕГН ********** е бил признат за виновен в това,че:Противозаконно в нарушение на член 152 алинея 2 от ЗКН-"Собствениците на средствата по алинея 1 точка 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на Културата в 14 дневен срок от придобиването им.Редът за регистриране на специалните технически средства се определя с наредбата по член 147 алинея 6 във връзка с параграф 16 от ЗКН-"В тримесечен срок от влизането в сила на закона собствениците на специални технически средства са длъжни да поискат тяхната регистрация от министъра на културата по реда на този закон"от неустарювена дата,до 04.09.2013 година в дома се,находящ се в село Кочово,община Велики Преслав, улица“Дружба“ № 35 противозаконно е държал оръдия:

-1 брой металдетектор с една пита-/антена/,марка"VISTA RG 750“, фабрично производство-/ирландско/

-1 брой металдетектор,марка"MINELAB EXPLORER И“,фабрично производство- /ирландско/ с прилежащи към него 4 броя сонди-/антени/,а именно:1 брой сонда-/антена/,марка"Exelerator Е"-с размер 45 сантиметра с надпис"specially designed for ultra deep searching“,сериен номер 6569, 1 брой сонда-/антена/ кръг с размер 38 сантиметра,подсилен с армировка-черна на цвят,1 брой сонда-/антена/ кръг с размер 38 сантиметра,подсилен с армировка-бяла на цвят,1 брой сонда-/антена/ кръг с размер 27 сантиметра,подсилен с армировка-малка,за които е знаел,че са предназначени за търсене на археологически обекти и на основание член 277а алинея 7 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК  е било отложено с изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,считано от влизане на присъдата в сила.

На основание член 23 алинея 1 от НК на подсъдимия А.Е.А. е било наложено най-тежкото от така наложените му наказания,а именно: "Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК  е било отложено с изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,считано от влизане на присъдата в сила,както и наказание"Глоба"В РАЗМЕР НА 3 000,00 лева.

Със същата присъда на основание член 53 от НК и на основание  член 111 от НК първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се е произнесъл и по веществените доказателства по делото.

Със същата присъда подсъдимият А.Е.А. е бил осъден да заплати направените по делото разноски на досъдебната фаза в размер на 175,00 лева по сметка на ОД на МВР-град Шумен,както и направените в съдебната фаза разноски в размер на 105,00 лева по сметка на бюджета на съдебната власт,както и по 5 лева-за издаване на изпълнителен лист.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият А.Е.А.,обжалвал я е с бланкетна жалба чрез служебния си защитник-адвокат Ф.И.Л.,***,като постановена в нарушение на закона,при съществени нарушения на процесуалните правила,както и явно несправедлива,като на основание член 334 алинея 1 точка 1 от НПК се моли за отмяна на присъдата и връщане делото на прокурора.Направено е и алтернативно искане на основание член 334 алинея 1 точка 2 от НПК да бъде отменена присъдата и постановена нова такава,с която подсъдимият да бъде оправдан изцяло.

В съдебно заседание на 15.05.2014 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Назначеният от ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД служебен защитник на подсъдимия А.-адвокат Ф.Л.,*** излага подробни съображения относно това,че съдебното дирене пред ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било проведено при допуснати редица процесуални нарушения,довели до съществено ограничаване правото на защита на подсъдимия.Правят се оплаквания относно допуснати процесуални нарушения както на досъдебното производство,така и в съдебната фаза;а така също и допуснати нарушения на материалния закон.В заключение,след като се сочи,че в диспозитива на присъдата и в диспозитива на обвинителния акт са били допуснати едни и същи пунктуални и езикови грешки,се моли за отмяна на присъдата и оправдаване на подсъдимия А. по възведените му обвинения или връщане делото на прокурора.

Представителят на държавното обвинение дава заключение че жалбата следва да бъде оставена без уважение по съображения,че:Ако и мотивите на първоинстанционния съд да са на границата,след която сме изправени пред хипотезата за липса на мотиви,тъй като те/мотивите/са схематични и твърде скромни,то при внимателният им прочит може да се стигне до извода,че съдът е отговорил на всички въпроси по реда на член 301 алинея 1 от НПК.След изложени съображения в тази насока се моли присъдата да бъде потвърдена,като законосъобразна.

В последната си дума подсъдимият А.Е.А. иска оправдателна присъда.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид оплакванията в жалбата на служебния защитник на подсъдимия А.;становищата на страните по жалбата;становището на подсъдимия А. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на служебния защитник на подсъдимия А.Е.А.-адвокат Ф.И.Л.,*** е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията в жалбата на защитника на подсъдимия А. за допуснати съществени процесуални нарушения,довели до ограничаване правото на защита на А.Е.А. още преди фазата на съдебното следствие се явяват основателни,като та основание член 334 точка 1 предложение първо от НПК Присъдата на             ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане на прокурора,по следните съображения:

1. В самото начало на обстоятелствената част на обвинителния акт на първата му страница в рамките на 18 реда прокурор от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се е задоволил да посочи дословно следното : "На неустановена дата обвиняемият А. придобил следните вещи…/подробно изброени/.С9лед придоби5ване на археологическите обекти обвиняемият А. не спазил законовия ред и не ги представил в съответния музей за идентификация и регистрация по реда на Закона за културното наследство.Спрямо двата металотърсача и антените към тях обвиняемият А. също не предприел предписаните от закона мерки и не предприел действия по член 152 алинея 2 от ЗКН за регистрацията им в Министерството на Културата.".

2. В обстоятелствената част на обвинителния акт на първата му страница в рамките на последващи 4 реда прокурор от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се е задоволил да посочи дословно следното:"Горепосочените вещи обвиняемият А. съхранявал в дома си,находящ се в село Кочово,област Шумен,улица"Дружба"№ 35 до 04.09.2013 година,на която дата тези вещи предмет на престъпленията били иззети с протокол от служители на РУП-В.Преслав.".

И толкова!Не са изложени никакви съображения на базата на кои доказателствени материали е била приета за установена описаната в обстоятелствената част на обвинителния акт фактическа обстановка!

 

 

В последващия абзац на обстоятелствената част на обвинителния акт е посочено,че обвиняемият А.Е.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на следните престъпения:

- По член 278 алинея 6,предложение 3 от НК и

- По член 277а алинея 7 от НК ,като обвиняемият А. е осъществил престъпленията от субективна страна при пряк умисъл.

И толкова!

Не са били спазени законовите разпоредби на член 246 алинея 2 от НПК  относно:Изискванията на бъдат посочени престъпленията,извършени от обвиняемия А.;времето,мястото и начина на извършването им и други и НАЙ-ВАЖНОТО:доказателствените материали,от които са били установени посочените обстоятелства !

А по този начин А. е бил лишен от правото на ефективна защита по възведените му две обвинения!

3. В мотивите на присъдата си първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и посочил дословно:От събраните по делото доказателства преценени поединично и в тяхната съвкупност ШОС приема за установено от към фактическа страна следното : И два абзаца : първият-от 17 реда,а вторият-от 3 реда буквално е била копирана приетата в обстоятелствената част на обвинителния акт фактическа обстановка,като не е била прибавена или премахната нито една дума или препинателен знак/изключая замяната на ОБВИНЯЕМ с ПОДСЪДИМ/ !

Във фазата на съдебното следствие пред първоинстанционния съд в с.з.на 29.01.2014 година са били разпитани подробно и обстоятелствено свидетелите:П.Р.П. и К.С.М., както и вещото лице Ж.Й.В.,приета е била експертизата му.Били задавани множество въпроси от страните по делото.В с.з.на 06.03.2014 година също така подробно и обстоятелствено е било разпитано вещото лице М.Б.М..Била е приета експертизата му,като и на това вещо лице също са били задавани множество въпроси от страните по делото.

Никъде в мотивите на присъдата обаче не са били коментирани събраните гласни доказателства:кредитирани ли са били свидетелските показания или не,пълно или частично са били кредитирани свидетелските показания и защо.

Никъде в мотивите на присъдата обаче не са били коментирани и заключенията по двете експертизи/съдебно-техническа и съдебно-нумизматична/:кредитирани ли са били тези заключения или не,пълно или частично са били кредитирани и защо.

4. Коментирайки,че в качеството си на обвиняем на досъдебното производство А. се е възползувал от правото си да не дава обяснения;както и че в съдебната фаза на процеса в качеството си на подсъдим също до края не е давал обяснения и не е отговарял на въпроси по обвинението,първоинстанционният съд е приел декларативно и без обосновка,че от анализа на събраните доказателства е било видно,че подсъдимият А.Е.А. е осъществил както от обективна,така и от субективна страна състава на следните престъпления:1.по член 278а алинея 6 предложение 3 от НК и 2.по член 277а алинея 7 от НК.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че към Присъда № 6 от 07.03.2014 година по НДОХ № 455/2013 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД липсват Мотиви ! А при липсата на мотиви към присъдата се е стигнало и до ограничаване  процесуалните права на А. да се защитава по предявените му от прокурора обвинения-т.е.налице е хипотезата на член 348 алинея 2 точка 1 и точка 2 предложение първо от НПК.

При  липса на мотиви към присъдата и ограничаване процесуалните права на А. да се защитава по възведените му обвинения,въззивната апелативна инстанция счита за ненужно да обсъжда оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия А. за незаконосъобразност и явна несправедливост на присъдата на първоинстанционния ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че след отмяна на Присъдата делото следва да бъде върнато за ново разглеждане не на първоинстанционния съд,а на прокурора,тъй като още във фазата на досъдебното производство и при изготвяне на Обвинителния акт следва да бъдат отстранени допуснатите съществени процесуални нарушения,довели до ограничаване правото на защита на А.Е.А. и които са посочени в точки 1 и 2 от мотивите на настоящото Решение.

Независимо от обстоятелството,че липсва Протест от първоинстанционната прокуратура,при служебната проверка на присъдата от страна на въззивната апелативна инстанция не може да не бъде констатирано,че : Налагайки наказания"Лишаване от свобода"както за двете отделни престъпления на подсъдимия А. наказания;така и при определяне на основание член 23 алинея 1 от НК общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода",прилагайки разпоредбите на института на условното осъждане и определяйки изпитателен срок в размер на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е незаконосъобразно е определил този срок в разрез с разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК/предвиждаща срокът на изпитателния срок от минимум ТРИ ГОДИНИ до максимум ПЕТ ГОДИНИ/!

Водим от горното и на основание член 334 точка 1 предложение 1 от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                                   Р    Е    Ш    И    :

ОТМЕНЯВА изцяло Присъда № 6 от 07.03.2014 година по НДОХ № 455/2013 година по описа на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим А.Е.А.,ЕГН **********,***.

ВРЪЩА  делото за ново разглеждане на ШУМЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

   

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                                    1:

              ЧЛЕНОВЕ :

         

                                           2: