Р Е Ш Е Н И Е

80/08.05.2015г.  гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

    секретар С.Д.

 прокурор Милена Гамозова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №94 по описа за 2015 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Въззивното производство е образувано по  жалба на С.Д.С., против определението на Шуменския окръжен съд от 10.03.2015г. постановено но чнд №31/2015г., с което е извършено групиране на наказания по нохд №156/2012г. на РС Варна, нохд №412/2013г. на ШОС, с определяне на общо наказание от две години лишаване от свобода и глоба в размер на 4000лв. и на основание чл.68 ал.1 НК е приведено в изпълнение наказанието по нохд №148/10г. на РС Сливница от шест месеца лишаване от свобода при строг режим.

Жалбоподателят С. моли настоящата инстанция да измени определението като се отмени приложението на чл.68 ал.1 НК

Апелативният прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Молителят възразява против приложението на чл.68 ал.1 НК. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на определението в тази му част като се изтъква че не са налице условията за привеждане в изпълнение на тази присъда.

Молителят е бил осъден по нохд №148/10г. на РС Сливница на шест месеца лишаване от свобода, отложено на основание чл.66 НК с три годишен изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила – 16.04.2010г. Деянието, за което е осъден по нохд №156/12г. на ВРС е извършено на 13.08.10г., т.е. в изпитателния срок. За него е наложено наказание „пробация”. Деянието, за което е осъден по нохд №412/13г. на ШОС е извършено в периода 11.04.10.г.-13.08.10г. и за него е наложено наказание от две години лишаване от свобода при строг режим. Т.е. по-голямата част от това деяние е извършено в изпитателния срок на присъдата на РС Сливница. Правилно окръжният съд е приел, че когато се касае за продължавано или продължено престъпление и когато част от времето на извършването на това престъпление е разположено в изпитателния срок на друго осъждане, какъвто е и настоящият случай, това безспорно води до прилагане разпоредбата на чл. 68, ал.1 НК. В тази връзка е и  постоянната практика на ВКС /Р. №300/1992г. по  н.д. № 240/1992г., І-во н.о. на ВКС./ Предвид на това и правилен е и извода на ШОС, че на основание чл.68, ал.1 НК следва да се приведе в изпълнение наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца,  наложено по НОХД №148/2010г. от Районен съд гр.Сливница на осъдения С..

Предвид горното не може да бъде уважено искането на осъденото лице това наказание да не се привежда в изпълнение.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.1 НПК Варненският апелативен съд

 

 Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 10.03.2015г. на Шуменския окръжен съд по чнд №31/2015г., с което на основание чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК е определеното общо най-тежко наказание на С.Д.С. от две години лишаване от свобода при строг режим и глоба в размер на 4000лв, приспаднато е изцяло наказанието, определено с присъда на ВРС по нохд №156/12г. и на основание чл.68 ал.1 НК е приведена в изпълнение присъдата на РС Сливница по нохд №148/10г.,с която му е наложено наказание от шест месеца лишаване от свобода при строг режим.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                        2.