Р Е Ш Е Н И Е

 

85/24.06.2019 година

 

Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение,

На двадесет и пети април, две хиляди и деветнадесета година,

В открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА Д.А

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

Секретар С. Д.

Прокурор Св.  Курновска

като разгледа докладваното от съдия Д.а ВНОХД № 94 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Варненският окръжен съд, с присъда № 4 по НОХД № 1/2018г. по описа на същия съд, постановена при условията на задочност, на 17.01.2019г. е признал подсъдимия В.Г.В. за ВИНОВЕН в извършване на деяние, наказуемо по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, 6 и 7 вр.чл. 26 ал.1 от НК за седем данъчни периода за общ размер на укрит данък възлизащ на 2 968 915,11 лeва, т. к. през периода 01.03.2010 год. - 15.11.2010 год., в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, в качество на търговски пълномощник на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД - гр. Варна, ЕИК 200529219 избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери - ДДС в размер на 2 968 915,11 лeва като потвърдил неистина и използвал документи с невярно съдържание и приспаднал неследващ се данъчен кредит в справки декларации за данък върху добавената стойност, които декларации се изискват по силата на ЗДДС. Наложено е наказание по смисъла на чл. 54 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.57, ал.1, т.2 от  ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор.

На основание чл.25, вр.чл.23 от НК са групирани наказанията на подс. В., наложени му с настоящата присъда и по НОХД № 743/2015г  по описа на ВОС, влязла в закона сила на 10.08.2017г., а именно най-тежкото от тях -  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  ПЕТ ГОДИНИ, което на основание чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.

На основание чл.68, ал.1 от НК е приведено в изпълнение наказанието лишаване от свобода, наложено на подс. В. с влязла в сила присъда на 23.01.2009 г по НОХД № 98/2007 г. на Военен съд-Варна ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като е определен първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.

 

На основание чл. 45 от ЗЗД подс.В.В. е осъден да заплати на Министъра на финансите, като представляващ Държавата, сумата от 2 968 915.11 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от 15.11.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.

 

С присъдата подс. В. е осъден да заплати д. т. върху уважения гр. иск, както и направените по делото разноски.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по протест на прокурор при ОП-Варна, с оплакване за неправилност на първоинстанционната присъда в насока на несправедливост на наложеното наказание с искане за увеличаването му над средния предвиден в закона размер. В допълнение към протеста са развити доводи.

 

Пред настоящия въззивен състав представителят на АП – Варна поддържа протеста и доразвива посочените в него аргументи.

Подс. В. не се явява пред въззивната инстанция. Производството по отношение на същия е протекло пред първоинстанционния съд при условията на задочност. Към датата на проведеното въззивно заседание -  23 април 2019 г. е получено писмо по факс от ОД на МВР - Варна, от което се установява, че и към момента продължава издирването му, липсват данни за неговото местонахождение в чужбина; последната регистрация за излизането му от територията на Република България е към 08 декември 2016 г. Подсъдимото лице се представлява от служебен защитник -  адв. Ж. Ж. ***/, назначен от ДП и пред първоинст. съд, който оспорва протеста и моли за потвърждаване на първоинст. съдебен акт.

 

Съставът на АС-Варна, прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че протестът е допустим, а по същество се явява и основателен по следните съображения:

Досъдебното производство, както и първоинстанционното такова по отношение на подсъдимия В.В. са проведени при условията на задочност, т. к. същият е с неизвестно местоживеене и местонахождение в РБ, а от 08.12.2016г се намира извън пределите на Р България и местоживеенето му не е известно. Обявен е на международно издирване от ДМОС  - МВР по линия на Интерпол  със заложен сигнал по чл.26 в ШИС и по издадена ЕЗА от Окръжна прокуратура Варна с издаден червен бюлетин. Подсъдимият е бил представляван на ДП и първоинст. съд от служебен защитник – адв. Ж. Ж. ***.

 

След като обсъди доказателствения материал, въззивният съд констатира прецизно посочване от страна на първостепенния съд на цифровите данни, относими към изследваните по делото счетоводни, отчетни и представени пред органите на НАП документи. Без да преповтаря в детайли несъмнените положения, съществени за правилното изясняване на основните въпроси на производството, намира за установени следните факти и обстоятелства:

Подсъдимото лице В.Г.В. и двамата свидетели Н.И. и С.С.Д. се познавали помежду си приблизително от 2005г.

През 2008 година двамата свидетели Н. И. и Ст. Д. решили да регистрират дружество за търговия  със зърно, като св. Д. предложил на свой познат - св. Т.В. И. да се включи в него, пояснявайки, че св. Н. И. ще извършва счетоводната дейност. Свид. Т. И. приел идеята и на 23.12.2008 г. в търговския регистър било вписано еднолично дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" с ЕИК 200529219 със седалище и адрес на управление - декларираният като постоянен адрес на свид. Т.И. - гр. Варна, ул. „Ивайло" № 11,ет.4, ап.15, посочен за негов. Същият бил вписан за собственик, управител и представляващ на регистрираното дружество. Въпреки това не е развил дейност със същото и на адреса вписан като адрес на управление никога не се е помещавал негов офис. На 05.02.2009 г. дружеството било регистрирано и по ЗДДС / т.З, л. 10-35 от ДП /, а като адрес за контакт бил посочен този на свид. С. Д.. На 22.01.2009г. и на 11.02.2009г. свид.Т.И. упълномощил свид. Н.В. И. да представлява регистрираното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД, а на 20.02.2009г.  открил сметка на същото в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД - /т.З, л.27;т.5,л.178 от ДП и т. 5, л. 190-178, 98-82 от ДП /. На 25.02.2009 г. той упълномощил свид. Н.И. да оперира с нея, а на 17.08.2009г. предоставил тези права на свид. Ваня Михайлова Карамихова /т. 5, л.177-176,84 от ДП / която по това време живеела на семейни начала със свид. Н.И..

На 02.06.2009 г. св.Т.И. упълномощил със същите права свид. Д.Х.Г., безработен по това време, който на 05 и 06.06.06.2009г. открил сметки на дружеството „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" в „РАЙФАЙЗАН БАНК /БЪЛГАРИЯ/" АД  /т. 5, л. 202-192, 67-13 от ДП /, а на 04.09.09 г. упълномощил и свид. Д.А.Д., който открил на 05.09.09 г. сметка на дружеството в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД /т.5,л.204-203;143-123,102-99 от ДП/. По тази сметка постъпвали суми по осъществени сделки със зърно, които свид. Д. уреждал със страна по тях „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД и за които се отчитал на свид. С. Д.. До края на 2009 г. дейността на дружеството била търговия със зърно въпреки, че не било регистрирано като търговец на зърно по смисъла на чл. 24, ал. 1 от Закона за съхранение и търговия със зърно /ЗСТЗ/ - /т. 1, л. 143 от ДП/.

През 2009 г. свид. Н.В. И. взел на работа в счетоводната кантора подс. В.Г.В.. В края на 2009г. св. Н. И. напуснал офиса, а подс. В. остана на работа. В офиса останали и счетоводните документи на дружеството „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД. Възползвайки се от това обстоятелство, през следващите месеци подсъдимият продължил да развива дейност с дружеството, осъществявайки търговия със зърно. На 18.02.2010г. св. Т. И. упълномощил св. И.Т. с правата на търговски пълномощник / т.З, л.3; т.5, л.110-109; т.1, л.182,183,184 от ДП /, който на 22.02.10 г. открил сметка на дружеството в „ОББ" АД /т.5, л.175-170,42-37 от ДП/. За осъществените сделки през месеците  март, април и май 2010 г. от името на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД  св. И.Т. получавал суми от подс. В. / т.1, л. 59-64; СГЕ № 515/17.12.2013 г. т.1,л. 123-127 от ДП/.

С пълномощно от 19.05.2010г. св. И.Т. делегирал правата си като пълномощник на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД на подс. В.Г.В. да представлява дружеството пред всички държавни и общински органи, вкл. ТД на НАП - Варна като извършва всички необходими фактически и правни действия, които българското законодателство предвижда във връзка с дейността на търговеца; да подава и получава документи; пред всички държавни и общински органи, във връзка с търговската дейност, като извършва всички необходими действия във връзка с евентуално лицензиране на дружеството за извършване на определена търговска дейност, за която законодателството изисква лиценз; да подготвя и подава всички необходими документи във връзка с процедурата по лицензиране на дружеството; да се снабдява с всички необходими служби бележки, удостоверения и др. подобни, необходими за дейността на търговеца; да представлява дружеството пред органите на данъчната администрация, като подписва и получава данъчни декларации вкл.и по реда на ЗДДС, да подава заявления за регистрация / дерегистрация по ЗДДС, да подава молби и да получава удостоверения от всякакъв вид, издавани от данъчната администрация, да подписва и получава всякакви актове от НАП свързани с дейността на дружеството.

В разрез с изискванията на данъчното законодателство дружеството не декларирало въведен в експлоатация ЕКАФП, търговски обекти, складове /т.З, л. 26 от ДП/ както и сключени трудови договори, /т 3, л.4, 30 от ДП /. Регистрирането му по ЗДДС породило задължението по чл.124 от с.з., да се водят задължително регистрите - дневник за покупки, дневник за продажбите, в които да се отразяват съобразно ал. 2 и следв. от чл. 124 от ЗДДС: в дневника за покупки - издадените от дружеството или от негово име данъчни документи, данъчните документи издадени във връзка с вътреобщностни доставки, в дневника за покупки - получените данъчни документи. Съобразно разпоредбата на чл.125 от ЗДДС за всеки данъчен период следвало да се подават справка-декларация /СД/, съставена въз основа на отчетните регистри, които да се подават заедно с нея.

В подадена пред ТД на НАП Варна Справка декларация по ЗДДС с вх. № 03001363250/15.03.10г. за данъчен период м. февруари 2010г. е декларирано, че през този месец дружеството не развило дейност /т..2, л. 2-6; т.4, л. 148 от ДП /.

Справката- декларация с вх. № 0300-1377848/14.04.10г. за данъчен период м. март 2010г. на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД подписал за управител подс. В.. Същото сторил и с регистрите на дружеството /СТЕ - протокол № 515/17.12.13. т.1 л. 123-127 от ДП/, като отразил такива от „ФЪРСТ" ЕООД с ЕИК 103856844, а именно фактури № 43/19.03.2010 г. на стойност 43 840,00лв. и ДДС 8 768,00лв.; № 44/26.03.2010 г. на стойност 83 925,00лв. и ДДС 16 785,00лв. Сумите посочени в тези фактури като платени по ЗДДС общо в размер на 25 553 лв., приспаднал като данъчен кредит и в СД декларирал за внасяне сумата от 153,43 лв. /т. 2, л.7-11; т. 4л.149 от ДП/.

По идентичен начин подс. В. подписал СД по ЗДДС и регистрите по чл.124 от ЗДДС на дружеството за данъчен период м. април 2010 г. В дневника за покупки описал за сделки с „ФЪРСТ" ЕООД с ЕИК 103856844 - фактури: №71/13.04.2010г. на стойност 98 400,00лв. и ДДС 19 680,00лв.;№ 72/14.04.2010г. на стойност 117 268,04лв. и ДДС 23 453,61лв.; № 74/15.04.2010г. на стойност 89 352,00лв. и ДДС в размер на 17 870,40лв. Приспаднал посочените в суми в тях по ЗДДС като данъчен кредит - 61 004,01лв. и в СД която при подаването й в ТД – НАП получила вх. № 0300-1393133/14.0510г. и декларирал сума за внасяне по ЗДДС 91,85 лв. / т. 2, л. 12-17; т.4, л. 150 от ДП/.

Представяйки пълномощно от 13.05.2010г. от свид.Т.И., което подписал за упълномощител, подс. В. подал СД по ЗДДС и регистрите като /СТЕ - протокол № 515/17.12.13 г. т.1 л. 123-127 от ДП/. Същият подписвал фактури издадени от дружеството през м. януари, март и април 2010 г. /СГЕ - т.1, л. 134-138 от ДП /. Подписвал за управител и регистрите по чл.124 и СД на дружеството за данъчен период м. май 2010 г., като ги предал в ТД на НАП на 14.06.2010 г. За целта представил пълномощно от името на свид.Т.И.. В дневника за покупки той описал сделки с „ФЪРСТ" ЕООД - фактури № 168/15.04.2010 г. на стойност 169 700 лв. и ДДС 33 940 лв.; № 76/26.05.2010г. на стойност 67 350 лв. и ДДС 13 470 лв.; № 77/28.05.2010г. на стойност 40 384,58лв. и ДДС 8 076,92 лв. Приспаднал посочените в тях суми по ЗДДС - общо 55 486,92 лв. като данъчен кредит и декларирал в СД сума за внасяне по ЗДДС 103,48 лв. /т.2,л. 18-23; т. 4, л.151 от ДП/.

Продължавайки с установената си вече практика, подсъдимият подписвал не само СД по ЗДДС и регистрите, но и св. Т. И. - като упълномощител в пълномощното, което използвал при представянето на документите /СГЕ Протокол № 515/17.12.13 г. т. 1 л. 123-127 от ДП/. По този начин подписал СД и регистрите по ЗДДС за данъчен период м. юни 2010 г. /т.2, л. 24-27; т.4, л.152 от ДП/. Подал ги в ТД на НАП - Варна, като представил пълномощно от името на Т.И. от 14.07.2010 г., съобразно което имал право „да представлява свид. И. от името на „СМАРТ ПЕТРОЛИУМ 2008" пред Булстат, данъчни органи, да подава от негово име СД за ДДС, дневници за покупки и продажби и др. декларации, да получава, да предава и да подписва документи, свързани с дейността на дружеството" /т.2, л. 27 от ДП/. Така представеното пълномощно не е било подписано от свидетеля, а от подс. В. - /СГЕ - протокол № 515/17.12.13 г. т. 1 л. 123-127 от ДП/.

След като подписал пълномощно от 14.07.10 г. от името на св. И., на 16.08.2010г подс. подписал и подал в ТД НАП Справка декларация и регистрите по ЗДДС на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД за данъчен период м. юли 2010 г. СД получила вх. № 0300-1439300. /СГЕ - протокол № 515/17.12.13 г. -т. 1 л. 123-127 от ДП/. В дневника за покупки описал сделки с „ВИСТ 333" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 120604129 - фактури : № 87/01.07.2010г. на стойност 155 200 лв. и ДДС 31 040 лв.; № 88/01.07.2010г. на стойност 155220 лв. и ДДС 31044 лв; № 89/01.07.2010г. на стойност 1 000 000лв. и ДДС 20000лв; № 90/01.07.20Юг. на стойност 38800,00лв.  и  ДДС  7760,00лв;  №  86/01.07.2010г.  на стойност 85421,50лв.и ДДС 17084,30лв;№ 91/02.07.2010г. на стойност 8500,00лв. и ДДС 1700,00лв.;№ 93/05.07.2010г. на стойност 71380,00лв. и ДДС 14276,00лв.; № 92/05.07.20Юг. на стойност 88000,00лв. и ДДС 17600,00лв.; № 94/06.07.20Юг. на стойност 39850,00лв. и ДДС 7970,00лв.; № 95/07.07.20Юг. на стойност 116500,00лв. и ДДС 23300,00лв.; № 96/09.07.20Юг. на стойност 181300,00лв. и ДДС 36260,00лв; № 97/12.07.2010г. на стойност 63860,00лв. и ДДС 12772,00лв.; № 98/12.07.2010г. на стойност 211725,00лв. и ДДС 42345,00лв.; № 99/12.07.2010г. на стойност 433«10,00лв. и ДДС 86762,00лв.; № 100/13.07.2010г. на стойност 46700,00лв. и ДДС 9340,00лв.; № 101/14.07.2010г. на стойност 74600,00лв. и ДДС 14920,00лв.; № 103/16.07.2010г. на стойност 314800,00лв. и ДДС 62960,00лв.; № Ю2/16.07.2010г. на стойност 191710,00лв. и ДДС 38342,00лв.; № 104/19.07.2010г. на стойност 145200,00лв. и ДДС 29040,00лв.; № 105/19.07.2010. на стойност 49254,00лв. и ДДС 9850,80лв.; № 106/20.07.2010г. на стойност 108198,00лв. и ДДС 21639,60лв.; № 107/22.07.2010г. на стойност 101885,00лв. и ДДС 20377,00лв.; № 108/26.07.2010г. на стойност 3770,00лв. и ДДС 754,00лв; № 109/28.07.2010г. на стойност 1870,00лв.и ДДС 374,00лв. Приспаднал сумата посочена в тези фактури като платена по ЗДДС - общо 575 510,70 лв. като данъчен кредит и декларирал като сума за внасяне по ЗДДС 149,80 лв. /т. 2 л. 28-33; т.4, л. 153 от ДП/.

По същия начин на 14.09.2010г. подс. подал СД и регистрите по ЗДДС на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД за данъчен период м. август 2010 г., които също подписал. /СГЕ -протокол № 515/17.12.13 г.  т. 1 л. 123-127 от ДП/. Така подадената Справка декларация пред ТД при НАП - Варна била входирана с №0300-1454733. За да намали дължимата към фиска сума по ЗДДС на дружеството, в дневника за покупки описал сделки с „УЪРЛД МАРК" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 148035439 – фактури № 401/02.08.2010г. на стойност 234500,00лв. и ДДС 46900,00лв.; № 403/02.08.2010г. на стойност 68300,00лв. и ДДС 13660,00лв.; № 404/02.08.2010г. на стойност 262300,00лв.и ДДС 52460,00лв.; № 405/02.08.2010г. на стойност 103807,00лв. и ДДС 20761,40лв.; № 408/02.08.2010г. на стойност 199300,00лв. и ДДС 39860,00лв.; № 409/02.08.2010г. на стойност 317520,00лв. и ДДС 63504,00лв.; № 410/02.08.2010г. на стойност 169300,00лв. и ДДС 33860,00лв; № 411/03.08.2010г. на стойност 65100,00лв. и ДДС 13020,00лв.; № 412/04.08.2010г. на стойност 389800,00лв. и ДДС 77960,00лв.; № 413/05.08.2010г. на стойност 170800,00лв. и ДДС 34160,00лв.; № 414/05.08.2010г. на стойност 245500,00лв. и ДДС 49100,00лв.; № 415/06.08.2010г. на стойност 233620,00лв. и ДДС 46724,00лв.; № 416/11.08.2010г. на стойност 34800,00лв. и ДДС 6960,00лв.; № 417/11.08.2010г. на стойност 171400,00лв. и ДДС 34280,00лв.; № 418/11.08.2010г. на стойност 152843,00лв. и ДДС 30568,60лв.; № 419/13.08.2010г. на стойност 289900,00лв. и ДДС 57980,00лв.; № 420/13.08.2010г. на стойност 173500,00лв. и ДДС 34700,00лв.; № 402/14.08.2010г. на стойност 51800,00лв. и ДДС 10360,00лв.; № 422/17.08.2010г. на стойност 227834,00лв. и ДДС 45566,80лв.; № 423/18.08.2010г. на стойност 376500,00лв. и ДДС 75300,00лв.; № 424/20.08.2010. на стойност 279500,00лв. и ДДС 55900,00лв.; № 425/23.08.2010г. на стойност 132500,00лв. и ДДС 26500,00лв.; № 426/23.08.2010г. на стойност 15500,00лв. и ДДС 3100,00лв.; № 427/25.08.2010г. на стойност 125500,00лв. и ДДС 25100,00лв; № 428/31.08.2010г. на стойност 602002,80лв. и ДДС 120400,56лв. Приспадайки като данъчен кредит сумите по ЗДДС, посочени в тези фактури - общо 1 018 685, 36 лв., в СД подс. В. декларирал сума за внасяне по ЗДДС 135 лв. /т. 2 л. 34-41 т.4, л. 154 от ДП/.

 

На 19.08.2010 г. в търг. регистър по отношение на дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД била отразена промяна и като собственик на дяловете и управител бил вписан свид. П.И.А.. Последният фигурирал в търг. регистър като собственик и управител на 10 търговски дружества, за което получавал по 200 – 300 лева.

 На 15.10.2010 г. подс. В. *** СД и регистрите по ЗДДС на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД за данъчен период м. септември 2010г. възоснова на пълномощно от името на свид. П.И.А. /т.2, л.47 от ДП/, които подписал.  Подадената от подсъдимия СД на дружеството получила вх. № 0300-1470599. За да намали задължението към фиска, в дневника за покупки описал за сделки такива от „УЪРЛД МАРК" ЕООД - гр. Варна по фактури №3000000001/01.09.2010г. на стойност 245300,00лв. и ДДС 49060,00лв.; №3000000002/02.09.2010г. на стойност 239479,00лв. и ДДС 47895,80лв.; №3000000003/03.09.2010г. на стойност 289000,00лв. и ДДС 57800,00лв.;№3000000004/06.09.2010г. на стойност 202635,00лв. и ДДС 40527,00лв.;№3000000005/06.09.2010г. на стойност 332650,00лв. и ДДС 66530,00лв.;№3000000006/07.09.2010г. на стойност329708,00лв. и ДДС 65941,60лв.;№3000000007/09.09.2010г. на стойност 346000,00 лв. и ДДС 69210,00лв.;№300000008/14.09.2010г. на стойност 339000,00лв. и ДДС 67800,00лв.;№3000000010/14.09.2010г. на стойност 30400,00лв. и ДДС 60800,00лв.;№3000000008/14.09.2010г. на стойност 691371,90лв.и ДДС 138274,38лв.;№3000000011/15.09.2010г. на стойност 184000,00лв. и ДДС 36800,00лв.;№3000000012/17.09.2010г. на стойност 334000,00лв. и ДДС 66800,00лв.;№3000000013/20.09.2010г. на стойност 294000,00лв. и ДДС 58800,00лв.;№3000000014/21.09.2010г. на стойност 27800,00лв. и ДДС 55600,00лв.; №3000000015/22.09.2010г. на стойност 385300,00лв. и ДДС 77060,00лв. Приспадайки сумите, посочени във фактурите като платени по ЗДДС - общо 958 888,78лв. като данъчен кредит, подс. В. декларирал сума за внасяне по ЗДДС 120 лв. /т. 2, л. 42-49; т.4, л. 155 от ДП/.

 

На 09.11.2010г. по отношение на дружеството била вписана нова промяна - като собственик на дяловете за негов управител бил вписан свид. Г.И.Т., който живеел в гр. Трявна. Същият бил вписан в търговския регистър като собственик и управител на 18 търговски дружества и като такъв на три от дружествата – посочени за доставчици на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД, а именно - на „ФЪРСТ" ЕООД - в периода 18.02.10г. - 04.11.10 г.; на „ВИСТ 333" ЕООД - от 18.10.10 г. и на „"УЪРЛД МАРК" ЕООД - от 16.12.2010г. Свидетелят не е работил с нито една от фирмите, на които се води собственик, не е вземал счетоводната им документация, нито печати, фактури или касови апарати. Не е развивал никаква дейност със „СТРОЙ ПРОПЪРТИС“, както и не е подписвал СД по ЗДДС, не знаел нищо за дейността на същото дружество. На 15.11.2010г. е подал уведомление за упълномощаване от „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" на „Стонисто-строй" ЕООД - титуляр на универсален електронен подпис, за ползване електронните услуги - да подава по електронен път и да подписва с УЕП декларации, документи или данни по ЗДДС, декларации, документи и данни по ЗКПО, декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори /Авторна УЕП бил свид. С.Н.С. /т 3, л. 39 от ДП/. На това основание, на същата дата по електронен път свид. К.Ж.Н. подала в ТД при НАП Варна Справка декларация и регистрите по ЗДДС на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" за данъчен период м. октомври 2010 г. Подадената СД по ЗДДС получила вх.№0300-1485361. Подс. В. й представил документи и възоснова на тях тя посочила в дневника за покупки за осъществени такива от „УЪРЛД МАРК" - гр. Варна с ЕИК 148035439 – по фактури: № 2000000018/01.10.2010г. на стойност 146279,81лв. и ДДС 29255,96лв.; № 2000000022/01.10.2010г. на стойност 58500,00лв. и ДДС 11700,00лв.; № 2000000019/01.10.2010г. на стойност 4000,00лв. и ДДС 800,00лв.; № 2000000020/01.10.2010г. на стойност 85000,00лв. и ДДС 17000,00лв.; № 2000000021/01.10.2010г. на стойност 68343,50лв. и ДДС 13668,70лв.; № 2000000023/02.10.2010г. на стойност 63385,00лв. и ДДС 12677,00лв.; № 2000000025/04.10.2010г.  на стойност 97794,20лв. и ДДС 19558,84лв.; № 2000000026/04.10.2010г.. на стойност 53500,00лв. и ДДС 10700,00лв.; № 2000000024/01.10.2010г. на стойност 63967,72лв. и ДДС 12793,54лв.; № 2000000027/05.10.2010г. на стойност 43609,00лв. и ДДС 8721,80лв.; № 2000000028/06.10. 2010г. на стойност 161015,00лв. и ДДС 32203,00лв.; № 2000000029/07.10.2010г. на стойност 111538,00лв. и ДДС 22307,60лв.; № 2000000030/11.10. 2010г. на стойност 81550,00лв. и ДДС 16310,00лв.;№ 2000000031/14.10.2010г. на стойност 40840,50лв. и ДДС 8168,10лв.; № 1000000035/14.10.2010г. на стойност 50000,00лв. и ДДС 10000,00лв.; № 2000000032/15.10.2010г. на стойност 179000,00лв. и ДДС 35800,00лв.; № 1000000032/18.10.2010г. на стойност 126900,00лв. и ДДС 25380,00лв. № 1000000167/30.09.2010г. на стойност 2184,00лв. и ДДС 436,80лв. и такива от „ЕМ ФУУД" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 200811147 - фактури № 1000000167/30.09.2010г. на стойност 2184,00лв. и ДДС 436,80лв. и №1000000168/30.09.210г. на стойност 21525,00лв. и ДДС 4305,00лв. Приспадането на сумите по ЗДДС по тях – общо в размер на 291 786,34лв. довело до декларираното в СД, че дружеството имало право за възстановяване на сумата от 9,15 лв. / т. 2, л. 50-55т. 4, л.155 ДП /.

 

За периода 05.02.2009г.- 31.01.2010г и 01.02.2010г.- 31.10.2010г на дружеството „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД били извършени две данъчни проверки за прилагането на ЗДДС: - първата установила данъчни задължения в размер на 330 989,32 лв. и приключила с ревизионен акт №031003006/20.01.2011г.; - втората завършила също с издаването на ревизонен акт №181101600/07.07.2011г., като заключението на органа по приходите било за неправилно приспаднат данъчен кредит в размер на 2 968 915,11 лв.

 От НАП било установено, че не са изпълнени условията за възникване на право на приспадане на данъчен кредит от страна на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" поради липса на облагаеми доставки. Касаело се за привидни сделки, които не представляват доставки по см. на ЗДДС, данъкът по издадените на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС" фактури е начислен без основание, поради липса на доставка по тях, респ. не е възниквало право на приспадане на данъчен кредит по тях и данъкът е изискуем от ревизираното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008“ ЕООД. Дружеството било дерегистрирано по ЗДДС на основание чл. 106, ал. 2, т.2, б. „Б" във вр. с чл. 176, т. 1 от ЗДДС на 28.03.11 г. с Акт за дерегистрация по ЗДДС № 030991100001826/08.03.11г. /т. 4, л. 2 от ДП/.

Проверката на посочените като доставчици на процесното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД установила идентичност в подхода на подс В. във връзка са начина му на действие по приспадане на данъчен кредит, а именно:

 

1. Дружество „ФЪРСТ" ЕООД с ЕИК 103856844 било вписано в търговския регистър с Решение от 20.02.2004 г. по ф.д. 436 /2004 на ВОС т.З л. 52-53 от ДП/; с данъчна регистрация от 26.02.04г. т. 3, л. 40-55 от ДП/ и седалище и адрес на управление бил адрес - гр. Варна ул. „Янко Карагяуров" №1. Било регистрирано по ЗДДС на 15.04.2004 г. /т. 3 л. 56-64 от ДП/, а като адрес по ЗДДС посочен адрес в гр.Варна, ул. „Братя Шкорпил" № 26. На 12.12.2008 г. в търговския регистър била вписана промяна и като собственик на дяловете и негов управител бил записан свид. Г.И.Т., а адресът на ул. „Братя Шкорпил" в гр. Варна бил вписан и като такъв на управление на дружеството; на 02.04.2009 г. като собственик на дяловете и управител била вписана С.М.П., а на 18.02.2010 г. - свид. П.Б. И.; на 04.11.10г. свид. Г.Т. отново бил вписан като собственик на дяловете и управител на дружеството. Дружеството не е заявявало назначени по трудови договори лица през 2010 г. т.З, л.- 3 от ДП /. Регистрирано е като търговец на зърно /т. 1, л. 145, 169,176 от ДП/.

На 09.07.2009г. свид. С.М.П. подала уведомление за упълномощаване от „ФЪРСТ" ЕООД на „Стонисто-строй"ЕООД-титуляр на универсален електронен подпис и ползване електронните услуги да подава по електронен пъти да подписва с УЕП декларации, документи или данни по ЗДДС, декларации, документи и данни по ЗКПО, декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори / т2, л. 56 от ДП /. Чрез този електронен подпис -същият, с който били подадени СД и регистрите на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД за данъчен период м. октомври 2010г., били подадени и тези на „ФЪРСТ" ЕООД за данъчен период м. октомври 2010 г./ т. 2 л. 93-103/.

На 08.03.2010г. свид. П.Б. И. упълномощил свид. И.В.Т./ т.5, л. 223-222 от ДП/, който с пълномощно от 22.03.2010г. т.2, л. 69-70; т.1, л.184 от ДП / предоставил правата по него на подсъдимия В., а именно: „да представлява „ФЪРСТ" ЕООД пред всички държавни и общински органи, включително ТД на НАП, РИОКОЗ, АВп, ХЕИ, КАТ, Община Варна и всички други общини на територията на Р България като извършва всички необходими фактически и правни действия, които българското законодателство предвижда във връзка с дейността на търговеца; да подава и получава документи пред всички държавни и общински органи, във връзка с търговската дейност, като извършва всички необходими действия във връзка с евентуално лицензиране на дружеството за извършване на определена търговска дейност, за която законодателството изисква лиценз; да подготвя и подава всички необходими служебни бележки, удостоверения и др. подобни, необходими за дейността на търговеца; да представлява Дружеството пред органите на данъчната администрация, като подписва и получава данъчни декларации вкл. и по реда на ЗДДС, да подава заявления за регистрация/дерегистрация по ЗДДС, да подава молби и да получава удостоверения от всякакъв вид, да получава искания за документи, както ида получава и подписва всякакви актове на ТД на НАП; да представлява Дружеството пред НОИ, ИТр, митническите органи; да го представлява пред банките в страната, като открива и закрива банкови сметки на дружеството, да тегли, внася суми по сметките на дружеството, да подписва всякакви документи свързани с обслужването на банковите сметки на дружеството, да оперира неограничено с откритите към датата на пълномощното сметки; .. .да продава част или всички дялове на дружеството". Свид. И.В.Т. е осъществявал сделки от името на „ФЪРСТ" ЕООд за около два месеца. Затова открил и боравил със сметките на това дружество, които открил в „ОББ" АД / т.5, л. 225-222,л.36-24 от ДП/. 

След като преустановил дейността си от името на това дружество св. И.Т. упълномощил подс. В., но докато работел с него той не е издавал и не е подписвал фактури от негово име.

Свид. Г.И.Т. не развивал дейност с „ФЪРСТ" ЕООД  от името на това дружество, познавал С.П., но не си спомнял да й е продавал дяловете дружеството и да ги е придобивал отново от свид. П.Б. И., когото иначе познавал. Свид. П.Б. И. бил вписан в търговския регистър като собственик на дяловете и управител на 16 търговски дружества. Освен на „ФЪРСТ" ЕООД в периода 18.02.2010 г.-04.11.2010 г., той бил вписан като собственик на дяловете и управител на други две дружества- доставчици на процесното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД - „ВИСТ 333" ЕООД - на 18.10.2010 г. и на,,УЪРД МАРК" ЕООД - на 16.12.2010 г. Трите дружества придобил в един ден. Преди това с него се бил свързал мъж, който му предложил по 100 лв. за покупката на всяко от тях и той приел. След няколко дена мъжът дошъл в дома му и го откарал при нотариус. Подписал документите, които му посочили, без да обръща внимание на това какви били те.

Представените в ТД на НАП - Варна СД и регистри по ЗДДС за данъчен период м.февруари 2010г. установяват, че през този период дружеството не било развивало дейност /т.2, л. 57-60 от ДП/.

Подсъдимият В. подписал за управител регистрите и СД по ЗДДС на „ФЪРСТ" ЕООД за данъчен период м. март,април и май 2010г. /т.2, л. 61-75 от ДП/, както и тези за следващите данъчни периоди - м.юни, юли, август и септември 2010г. /т.2, л. 76-96 от ДП/, както и за упълномощител в пълномощни от името на свид. П.Б. И., които представил при предаването им в ТД при НАП-Варна /СГЕ-т.1 л. 134-138 от ДП/.

От заключението по  ССч.Е назначена на ДП се установява, че чрез деклариране на сделки с „ФЪРСТ" ЕООД, процесното дружество неправомерно е приспаднало данъчен кредит в размер на 142 043,93 лева.  /т.1, л. 112 от ДП/.

 

2. Дружество „ВИСТ 333" ЕООД с ЕИК: 120604129  било вписано в търговския регистър с Решение от 05.12.2006г. по ф.д. № 610/2006 на Окръжен съд – Смолян със седалище и адрес на управление в гр. Златоград, на 22.10.2007г. то било регистрирано по ЗДДС, като адрес за контакт по ЗДДС посочено с. Долна студена, общ. Ценово, обл. Русе. На 02.03.2010г. в търговския регистър били вписани промени - като седалище и адрес на управление бил вписан адресът на свид. С.С.Д. в гр. Варна - ул. „Кракра № 49А и като собственик на дяловете на дружество и негов управител - свид. Г.И.Т..

От 24.08.2010г. била възложена ревизия. Междувременно на 18.10.2010г. отново била вписана промяна в търговския регистър и като собственик на дяловете му и негов управител бил вписан свид. П.Б. И.. Ревизията завършила с издаването на ревизионен акт № 1003638/24.08.2011г. /т. 3, л. 155 от ДП/.

За данъчни периоди м.март, април, май, юни и юли 2010г. СД и регистрите по ЗДДС на същото това дружество били подписани за управител от подс. В.В. /СГЕ тЛ, л. 134-138/, които той предал в ТД на НАП - Варна /т.2, л. 105-132 от ДП /, представяйки пълномощни от името на управителя свид. Г.Т. /т.2, л.109,114,119,128 от ДП/.

От заключението по СГЕ назначена на ДП се установява, че пълномощните не са били подписвани от свид. Г. Тодоров, а от подс. В. /СГЕ т.1, л. 134-138 от ДП/.

Чрез заключението по назначената на ДП ССчЕ се установява, че чрез посочване на сделки с процесното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД неоснователно е приспаднат данъчен кредит в размер на 557 510,70 лева  - / ССчЕ т.1, л.112 от ДП/.

 

3. Дружеството „УЪРЛД МАРК" ЕООД с ЕИК 148035439 било  вписано в търговския регистър с решение от 01.06.2006 г. по ф.д. 2019/2006 на ВОС с адрес на управление гр. Варна, ул. „Флора" № 8 вхет.7 ап.26 /т.З, л. 66 от ДП/. На 01.08.2006г. било регистрирано и по ЗДДС с адрес гр. Варна, ул. „Парижка комуна" № 11 / т.З л. 67-85 от ДП/, а на 20.04.2010г. като собственик на дяловете и негов управител е бил вписан свид. Й.Р.К. със седалище и адрес на управление адресът, заявен през 2006 г. като такъв по ЗДДС. Към 2010г. дружеството не било регистрирано като търговец на зърно съобразно изискванията на чл.24, ал.1 от Закона за съхранение и търговия със зърно /ЗСТЗ/ - / т.1, л.143 от ДП/. В периода м. август - септември 2010г. в същото дружеството не работели лица, сключени били само трудови договори с две лица на 13.10.2010 г. /т.З, л. 4 от ДП/.

Свидетелят Й.Р.К. бил собственик на фирма „УЪРДЛ МАРК", като дейността й била доставки, рекламна дейност, услуги, бил бил вписан като собственик на дяловете и управител на 72 търговски дружества, но не е развивал дейност, вземал фирми  давал пълномощни, за което получавал между 500 – 1500 лв.  Същият познавал двамата свидетели  Т.И. и Г.И.Т., с когото работил на два-три обекта. Бил упълномощил много лица да работят с това дружество. Междувременно упълномощил и подс. В. да представлява „УЪРЛД МАРК,, ЕООД пред органите по приходите на НАП в цялата страна, включително пред ТД на НАП - Варна, като подписва предава, получава и внася всички видове документи, отнасящи се до дейността на дружеството, /т.2, л. 182 от ДП/.

СД и регистрите по ЗДДС *** това дружество за данъчни периоди м. юли, август, септември и октомври 2010г. били подписани за управител именно от подс. В.В. /СГЕ т.1, л. 134-138 от ДП/. Той предал СД и регистрите за данъчни периоди от м. май до м. септември 2010г. вкл., като представил пълномощни от името на свид. Йонко Костадинов /т.2, л.158,161,166,170,182 от ДП/

От заключението по назначената на ДП ССчЕ се установява, че чрез декларираните сделки с това дружество, процесното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД неоснователно е приспаднало данъчен кредит в размер на 2 264 618,68 лева. /т.1 л.112/ от ДП/

 

4. Дружеството „ЕМ ФУУД" ЕООД с ЕИК 200811147е било вписано в търговския регистър на 07.08.2009г., а по ЗДДС на 28.09.2009г., дерегистрацията му по ЗДДС била от 14.07.2010г. Следващата такава датирала от 14.07.2010г. и отново е било дерегистрирано от 01.03.11г. При извършената му ревизия по ЗДДС за периода 01.01.2010г.- 31.10.2010г. се установява, че е включено в рисков масив /т.З, л. 144 от ДП/. Като собственик на дяловете и негов управител съгласно вписването в търговския регистър до 02.12.2010г. е бил Е.Б. Г.. На 24.08.09г. той упълномощил свид.Д.х.г. да открива, закрива и внася суми по сметки на „ЕМ ФУУД" ЕООД в „Райфайзен банк" АД, да тегли суми, да нарежда преводи да получава банкови извлечения по тях. На това основание свид.Г. открил сметка на дружеството в тази банка /т.5, л.210-209; л.78-68, 56-53,50-44 от ДП/. Същите права Е.Б. Г. предоставил и на свид. Н.В. И. /т. 5, л.52-51 от ДП./ На 23.11.2009г. Е.Б. Г. упълномощил свид. Г.З.А. да представлява „ЕМ ФУУД" ЕООД пред всички държавни и общински органи, включително ТД на НАП, РИОКОЗ, АВп, ХЕИ, КАТ, Община Варна и всички други общини на територията на Р България, като извършва всички необходими фактически и правни действия, които българското законодателство предвижда, във връзка с дейността на търговеца; да подава и получава документи, пред всички държавни и общински органи, във връзка с търговската дейност, като извършва всички необходими действия във връзка с евентуално лицензиране на Дружеството за извършване на определена търговска дейност, за която законодателството изисква лиценз; да подготвя и подава всички необходими служебни бележки, удостоверения и др. подобни, необходими за дейността на търговеца; да представлява Дружеството пред органите на данъчната администрация, като подписва и получава данъчни декларации вкл. и по реда на ЗДДС, да подава заявления за регистрация / дерегистрация по ЗДДС, да подава молби и да получава удостоверения от всякакъв вид, да получава искания за документи, както ида получава и подписва всякакви актове на ТД на НАП; да представлява Дружеството пред НОИ, ИТр, митническите органи; да го представлява пред банките в страната, като открива и закрива банкови сметки на дружеството, да тегли, внася суми по сметките на дружеството, да подписва всякакви документи свързани с обслужването на банковите сметки на дружеството, да оперира неограничено с откритите към датата на пълномощното смети; да продава част или всички дялове на дружеството /т.З, л. 90-91 от ДП/. Възоснова на това упълномощаване /т.5, л. 217 от ДП/, на 23.11.2009г. свид. Г.З.А. открил банкова сметка на „ЕМ ФУУД" в „ОББ" АД като с нея освен него оперирала и Л.П.А. /т.5, л. 217, л. 43,23-1 от ДП./

Свид. Г.З.А. работил с дружеството „ЕМ ФУУД". Занимавал се с търговия на зърно, но не е извършвал доставки с него към процесното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС" 2008". Декларирано било, че в периода 18.11.2009 г. - 31.08.10 г. във него е работил само свид. Г.З.А.. /т. З л. 5-7 от ДП/. На 02.12.10 г. като собственика на дяловете и управител на дружеството бил вписан свид. М.И.П., а на 24.03.2011г. - свид. Г.И.Т.. Свидетелят П. бил поредното подставено лице – от 2001г придобивал фирми срещу заплащане. По този начин придобил и дяловете на дружество „ЕМ ФУУД", като не е получил счетоводната му  документация, не е развивал и дейност с него, не познавал Е.Б. Г.. При придобиването на дяловете бил подписал пред нотариус няколко документа, но не обърнал внимание точно какви. Същият се познавал от години със свид. Г.И.Т., на когото дружеството  „ЕМ ФУУД" не било познато и не е бил купувал фирми от свид. П..

От заключението по назначената на ДП ССчЕ се установява, че чрез посочване на сделки с дружество „ЕМ ФУУД" ЕООД, процесното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД неправомерно е приспаднало данъчен кредит в размер на 4 741,80 лева.  /т.1, л. 112 от ДП/. 

 

За целия период 01.03.2010 год. - 15.11.2010 год. процесното дружество „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД следвало е да декларира ДДС за внасяне съответно:

- 25 706,43 лева за данъчен период м. февруари 2010г.;

- 61 095,86 лева за данъчен период м. април 2010 г.;

- 55 590,40 лева за данъчен период м. май 2010 г.;

- 557 660,50 лева за данъчен период м. юли 2010г.;

- 1 018 820,36 лева - за данъчен период м. август 2010 г.;

- 959 008,78 лева - за данъчен период м. септември 2010г.;

- 291 777,19 лева - за данъчен период м. октомври 2010 г.

или  общо 2 969 659,52 лева. /т.1, л.100-115/. Дружеството, както и неговите доставчици не са разполагали с  ДМА, транспортни средства, наети или собствени складове за осъществяване дейността на дружеството.

От заключението по назначената на ДП ССчЕ се установява, че неправомерно ползвания данъчен кредит от дружество СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" за периода възлиза общо в размер на 2 968 915.11 лева. 

Междувременно подс. В. бил осъден с присъда по НОХД № 98/07г. на Военен съд - Варна, влязла в законна сила на 23.01.09 г. за извършено на 07.06.2005 г. престъпление по чл. 311, ал.1, вр. чл.26, ал. 1 от НК.

 

Изложената фактическа обстановка се установява възоснова на съвкупността от безпротиворечиви и взаимнодопълващи се доказателства чрез свидетелските показания, писмените доказателства и доказателствени средства, заключенията по счетоводните и графологични експертизи. На практика, писмените доказателства установяват действията на подсъдимия, свързани с декларирането на извършени сделки, отделните съконтрахенти, техния предмет и стойност, показанията на свидетелите-участието на подсъдимия В. при осъществяване на отделните инкриминирани деяния, а приетите експертизи - че тези сделки не са били осъществени, както и че подс. В. сам е изготвял /подписвал/ пълномощни от името на различни лица като упълномощител в пълномощните, представяйки ги в ТД при НАП-Варна. При такива категорични доказателства е несъмнено, че декларираната търговска дейност е била нереална. Документално са били симулирани сделки координирано между различните фирми. Доставките са били включени в съответните справки декларации за да докажат несъществуващо право на получаване на ДДС, респ. на приспадане на неследващ се данъчен кредит по ЗДДС. Това е механизъм, при който чрез използване на фактурите с невярно съдържание се „убива” прихода. По същество, подсъдимият В. е целял избягване на установяване и заплащане на данъчни задължения към бюджета на държавата-респ. източване на ДДС чрез неосъществени сделки.

В този смисъл фактическите изводи на първоинст.- съд са правилни и обосновани - всички доказателствени източници са еднопосочни и установяват приетите от съда факти. ВОС е събрал всички необходими и относими към предмета на доказване фактически данни, които разкриват и изясняват обективната истина. Установил е една много подробна, точна и правилна фактическа обстановка възоснова на задълбочен и подробен анализ на събраните доказателства. Всички тези фактически изводи и направения анализ на цялата доказателствена съвкупност се споделят от състава на АС-Варна, поради което въззивната инстанция намира, че не следва да обсъжда подробно всичко онова, което е задължително за мотивите на първоинстанционната присъда, след като не е достигнала до различни фактически изводи въз основа на доказателствата по делото. В този смисъл са Р №624/06.02.14г, І НО по КД №1963/13г; Р №321/18.01.16г. на ВКС

 

При ревизията на постановения съдебен акт се констатира и че първоинст. съд е изложил подробни и аргументирани мотиви, същите отговарят на изискванията на разпоредбата на чл.303, ал.3 от НПК и непротиворечивата съдебна практика - съдържат констатациите на съда, какво приема за установено от фактическа страна и въз основа на кои доказателства, изложени са съображения при противоречия в доказат. съвкупност, защо едни от тях се възприемат, а други - отхвърлят.

 

С оглед на изложеното по-горе, въззивният съд намира за безспорно доказано възведеното по отношение на подс. В.В. обвинение - с действията си последният е осъществил състава на престъплението по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, 6 и 7 вр. чл. 26 ал.1 от НК, т. к. през периода 01.03.2010 г. - 15.11.2010 г., в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, в качество на търговски пълномощник на „СТРОЙ ПРОПЪРТИС 2008" ЕООД - гр. Варна, ЕИК 200529219 избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери - ДДС в размер на 2 968 915,11 лв. като при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите използвал документи с невярно съдържание - фактури: № 43/19.03.2010 г. на стойност 43 840,00лв. и ДДС 8 768,00лв.; № 44/26.03.2010 г. на стойност 83 925,00лв. и ДДС 16 785,00лв.; № 71/13.04.2010 г. на стойност 98 400,00лв. и ДДС 19 680,00лв.; № 72/14.04.2010 г. на стойност 117 268,04лв. и ДДС 23 453,61лв.; № 74/15.04.2010 г. на стойност 89 352,00лв. и ДДС в размер на 17 870,40лв.; № 168/15.04.2010 г. на стойност 169 700,00лв. и ДДС 33 940,00лв.; № 76/26.05.2010 г. на стойност 67 350,00лв. и ДДС 13 470,00лв.; № 77/28.05.2010 г. на стойност 40 384,58лв. и ДДС 8 076,92лв. със сочен издател „ФЪРСТ" ЕООД - гр. Варна, ЕИК 103856844 № 87/01.07.2010г. на стойност 155 200,00лв. и ДДС 31 040,00лв.; № 88/01.07.2010. на стойност 155220,00лв. и ДДС 31044,00лв; № 89/01.07.2010г. на стойност 1000000,00лв. и ДДС 20000,00лв; № 90/01.07.2010г. на стойност 38800,00лв. и ДДС 7760,00лв; № 86/01.07.2010г. на стойност 85421,50лв. и ДДС 17084,30лв; № 91/02.07.2010г. на стойност 8500,00лв. и ДДС 1700,00лв.; № 93/05.07.2010г. на стойност 71380,00лв. и ДДС 14276,00лв.; № 92/05.07.2010г. на стойност 88000,00лв. и ДДС 17600,00лв.; № 94/06.07.2010. на стойност 39850,00лв. и ДДС 7970,00лв.; № 95/07.07.2010. на стойност 116500,00лв. и ДДС 23300,00лв.; № 96/09.07.2010. на стойност 181300,00лв. и ДДС 36260,00лв; № 97/12.07.2010г. на стойност 63860,00лв. и ДДС 12772,00лв.; № 98/12.07.2010г. на стойност 211725,00лв. и ДДС 42345,00лв.; № 99/12.07.2010г. на стойност 433810,00лв. и ДДС 86762,00лв.; № 100/13.07.2010. на стойност 46700,00лв. и ДДС 9340,00лв.; № 101/14.07.2010г. на стойност 74600,00лв. и ДДС 14920,00лв.; № 103/16.07.2010. на стойност 314800,00лв. и ДДС 62960,00лв.; № 102/16.07.2010г. на стойност 191710,00лв. и ДДС 38342,00лв.; № 104/19.07.2010г. на стойност 145200,00лв. и ДДС 29040,00лв.; № 105/19.07.2010г. на стойност 49254,00лв. и ДДС 9850,80лв.; № 106/20.07.2010г. на стойност 108198,00лв. и ДДС 21639,60лв.; № 107/22.07.2010. на стойност 101885,00лв. и ДДС 20377,00лв.; № 108/26.07.2010г. на стойност 3770,00лв. и ДДС 754,00лв; № 109/28.07.2010. на стойност 1870,00лв.и ДДС 374,00лв. със сочен издател „ВИСТ 333" ЕООД - гр. Варна, с ЕИК 120604129; 401/02.08.2010. на стойност 234500,00лв. и ДДС 46900,00лв.; № 403/02.08.2010г. на стойност 68300,00лв. и ДДС 13660,00лв.; № 404/02.08.2010г. на стойност 262300,00лв.и ДДС 52460,00лв.; № 405/02.08.2010. на стойност 103807,00лв. и ДДС 20761,40лв.; № 408/02.08.2010. на стойност 199300,00лв. и ДДС 39860,00лв.; № 409/02.08.2010. на стойност 317520,00лв. и ДДС 63504,00лв.; № 410/02.08.2010. на стойност 169300,00лв. и ДДС 33860,00лв; № 411/03.08.2010г. на стойност 65100,00лв. и ДДС 13020,00лв.; № 412/04.08.2010. на стойност 389800,00лв. и ДДС 77960,00лв.; № 413/05.08.2010г. на стойност 170800,00лв. и ДДС 34160,00лв.; № 414/05.08.2010г. на стойност 245500,00лв. и ДДС 49100,00лв.; № 415/06.08.2010г. на стойност 233620,00лв. и ДДС 46724,00лв.; № 416/11.08.2010. на стойност 34800,00лв. и ДДС 6960,00лв.; № 417/11.08.2010. на стойност 171400,00лв. и ДДС 34280,00лв.; № 418/11.08.2010г. на стойност 152843,00лв. и ДДС 30568,60лв.; № 419/13.08.2010г. на стойност 289900,00лв. и ДДС 57980,00лв.; № 420/13.08.2010г. на стойност 173500,00лв. и ДДС 34700,00лв.; № 402/14.08.2010г. на стойност 51800,00лв. и ДДС 10360,00лв.; № 422/17.08.2010г. на стойност 227834,00лв. и ДДС 45566,80лв.; № 423/18.08.2010г. на стойност 376500,00лв. и ДДС 75300,00лв.; № 424/20.08.2010г. на стойност 279500,00лв. и ДДС 55900,00лв.; № 425/23.08.2010г. на стойност 132500,00лв. и ДДС 26500,00лв.; № 426/23.08.2010г. на стойност 15500,00лв. и ДДС 3100,00лв.; № 427/25.08.2010г. на стойност 125500,00лв. и ДДС 25100,00лв; № 428/31.08.2010г. на стойност 602002,80лв. и ДДС 120400,56лв.; № 3000000001/01.09.2010г. на стойност 245300,00лв. и ДДС 49060,00лв.; № 3000000002/02.09.2010г. на стойност 239479,00лв. и ДДС 47895,80лв.; № 3000000003/03.09.2010г. на стойност 289000,00лв. и ДДС 57800,00лв.; № 3000000004/06.09.2010г. на стойност 202635,00лв. и ДДС 40527,00лв.; № 3000000005/06.09.2010г. на стойност 332650,00лв. и ДДС 66530,00лв.; № 3000000006/07.09.2010г. на стойност 329708,00лв. и ДЦС 65941,60лв.; № 3000000007/09.09.2010г. на стойност 346000,00 лв. и ДДС 69210,00лв.; № 300000008/14.09.2010г. на стойност 339000,00лв. и ДДС 67800,00лв.; № 3000000010/14.09.2010г. на стойност 30400,00лв. и ДДС 60800,00лв.; № 3000000008/14.09.2010г. на стойност 691371,90лв.и ДДС 138274,38лв.; № 3000000011/15.09.2010г. на стойност 184000,00лв. и ДДС 36800,00лв.; № 3000000012/17.09.2010г. на стойност 334000,00лв. и ДДС 66800,00лв.; № 3000000013/20.09.2010г. на стойност 294000,00лв. и ДДС 58800,00лв.; № 3000000014/21.09.2010г. на стойност 27800,00лв. и ДДС 55600,00лв.; № 3000000015/22.09.2010г. на стойност 385300,00лв. и ДДС 77060,00лв.; № 2000000018/01.10.2010г. на стойност 146279,81лв. и ДДС 29255,96лв.; № 2000000022/01.10.2010г. на стойност 58500,00лв. и ДДС 11700,00лв.; № 2000000019/01.10.2010г. на стойност 4000,00лв. и ДДС 800,00лв.; № 2000000020/01.10.2010г. на стойност 85000,00лв. и ДДС 17000,00лв.; № 2000000021/01.10.2010г. на стойност 68343,50лв. и ДДС 13668,70лв.; № 2000000023/02.10.2010г. на стойност 63385,00лв. и ДДС 12677,00лв.; № 2000000025/04.10.2010г. на стойност 97794,20лв. и ДДС 19558,84лв.; № 2000000026/04.10.2010г. на стойност 53500,00лв. и ДДС 10700,00лв.; № 2000000024/01.10.2010г. на стойност 63967,72лв. и ДДС 12793,54лв.; № 2000000027/05.10.2010г. на стойност 43609,00лв. и ДДС 8721,80лв.; № 2000000028/06.10.2010г. на стойност 161015,00лв. и ДДС 32203,00лв.; № 2000000029/07.10.2010Г. на стойност 111538,00лв. и ДДС 22307,60лв.; № 2000000030/11.10.2010Г. на стойност 81550,00лв. и ДДС 16310,00лв.; № 2000000031/14.10.2010Г. на стойност 40840,50лв. и ДДС 8168,10лв.; № 1000000035/14.10.2010Г. на стойност 50000,00лв. и ДДС 10000,00лв.; № 2000000032/15.10.2010Г. на стойност 179000,00лв. и ДДС 35800,00лв.; № 1000000032/18.10.2010Г. на стойност 126900,00лв. и ДДС 25380,00лв. със сочен издател УЪРЛД МАРК" - гр. Варна с ЕИК 148035439; № 1000000167/30.09.2010г. на стойност 2184,00лв. и ДДС 436,80лв. и № 1000000168/30.09.2010г. на стойност 21525,00лв. и ДДС 4305,00лв. със сочен издател „ЕМ ФУУД" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 200811147  потвърдил неистина в подадени пред ТД при НАП гр. Варна справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС и приспаднал неследващ се данъчен кредит както следва:

 

1.Справка декларация вх. № 0300-1377848/14.04.2010г. за данъчен период м. март 2010 г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер 25 553,00"лв. по неосъществени сделки с „"ФЪРСТ" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 103856844

2.Справка декларация вх. № 0300-1393133/14.05.10г. за данъчен период м. април.2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер 61 004,01лв. по неосъществени сделки с „ФЪРСТ" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 103856844

3.Справка декларация вх. № 0300-1408232/14.06.10г. за данъчен период м. май.2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер 55 486,92лв. по неосъществени сделки с „ФЪРСТ" ЕООД- гр. Варна с ЕИК 103856844.

4.Справка декларация вх. № 0300-1439300/16.08.10г. за данъчен период м. юли 2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер 557510,70лв. по неосъществени сделки с „ВИСТ 333" ЕООД - гр. Варна с ЕЖ 120604129.

5.Справка-декларация вх. № 0300-1454733/14.09.10г. за данъчен период м. август 2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер 1 018 685,36лв. по неосъществени сделки с „УЪРЛД МАРК" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 148035439.

6.Справка декларация вх. № 0300-1470599/15.10.10г. за данъчен период м. септември.2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер 958 888,78лв. по неосъществени сделки с„УЪРЛД МАРК" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 148035439

7. Справка декларация вх. № 0300-1485361/15.11.10г. за данъчен период м. октомври 2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер 291 786,34лв. по неосъществени сделки с „ЕМ ФУУД" ЕООД- гр. Варна с ЕИК 200811147 и „УЪРЛД МАРК" ЕООД - гр. Варна с ЕИК 148035439.

 

Правната преценка е съответна на събраните релевантни за правилното решаване на делото доказателства. Подс. В. е действал в качеството си на търговски пълномощник на процесното дружество. Фактическата му активност досежно дейността на дружеството през разглеждания период е била правно валидирана. Същият е документирал покупки с обективно установеното съзнание, че участва в сделки, част от измама с ДДС. Същият е използвал документи с невярно съдържание и е потвърдил неистина – че има реални доставки от изброените по-горе дружества в резултат на  невярното деклариране в процесните справки-декларации по ЗДДС се е стигнало до неправомерно приспадане на данъчен кредит, а от там и до ощетяване на държавния бюджет. Чрез така подадените справки по ЗДДС, удостоверяващи неверни обстоятелства, е създадено у данъчните органи погрешно впечатление за реализирани действителни сделки, което да послужи за реализиране на данъчен кредит, за който няма основание, при което ще бъде намалено данъчното му задължение и съответно ощетен Републиканския бюджет. /Решение № 5 от 27.01.2009 г. на ВКС по н. д. № 602/2008 г., II н. о., НК, Решение № 64 от 27.03.2012г. на ВКС по н.д. 3096/2011г., ІІІ н.о./

Не се установява подсъдимият да е бил поставен в състояние на заблуда от когото и да е относно действителната стойност и правната оценка на действията му. Налице са били личното му желание и готовност, без каквато и да необходимост от допълнително заблуждение, подвеждане и повлияване. Създаденият документооборот е в основата на обвинението и се явява ключов относно субективната страна на дееца. За съществуването й се съди по обективните следи от съзнателно предприетите действия, а в случая и по действията на подсъдимото лице по изготвяне /подписване/ на пълномощни от името на различни лица като упълномощители с цел използването на тези пълномощни, улесняващи извършването на данъчното престъпление.

Споделят се и останалите съображения на ВОС по отношение на съставомерните признаци.

 

Основните оплаквания, направени пред въззивната инстанция са от страна на държавното обвинение досежно занижения размер на наложеното на подс. В. наказанието лишаване от свобода, което ВОС е определил под средния предвиден в закона размер, индивидуализирайки го на четири години и единадесет месеца.

Отчитайки изложените съображения на ВОС, настоящата инстанция прецени, че оплакването е основателно, респ. наказанието се явява занижено, предвид високата степен на обществената опасност на деянието и дееца, както и  механизма и упорития начин на извършване. Не могат да не бъдат споделени доводите на държавното обвинение, изложени в протеста за това, че за един сравнително кратък период от време от 8 месеца, подс. В. е извършил по идентичен механизъм две данъчни престъпления /по настоящото наказ. производство и това по НОХД № 743/15 на ВОС/, само година след предходно осъждане за документно престъпление. /НОХД № 98/07г на ВВОС/ Макар, че е посочил тези обстоятелства в мотивите към присъдата, първостепенният съд не е отчел в достатъчна степен тяхната тежест, подценявайки като цяло настъпилия вредоносен резултат, както за фиска, така и за обществото, с оглед генералната превенция на наказанието. Очевидно е, че у подс. В. са сформирани престъпен начин на мислене и трайни навици на пренебрежение към съществуващия правов ред. На практика, липсват смекчаващи отговорността обстоятелства, които да имат пряко отношение към личността на подсъдимия. Отчетената от ВОС продължителност на настоящото наказателно производство е силно преувеличена, защото подсъдимото лице целенасочено се е укрило, затруднявайки по този начин разследването и до голяма степен провеждането на съдебното производство, респ. приключването му с присъда.

Всичко изложено по-горе, налага извод за неадекватност на наложеното наказание предвид извършеното деяние и личността на  подс. В., поради което е наложително санкцията да бъде увеличена малко над средния предвиден в закона размер, а именно на 7 /седем/ години.

В този смисъл се налага и корекция в общото наказание лишаване от свобода, определено по реда на чл.25 вр. чл. 23 от НК на 7 /седем/ години.

 

По отношение на кумулативно предвиденото наказание  “Конфискация”, следва да се отбележи, че то правилно не е било наложено на подсъдимото лице, с оглед липсата на установени движима и недвижима собственост.

С оглед императивната норма на чл. 68 ал. 1 от НК, се констатира, че правилно ВОС е привел в изпълнение отложеното наказание лишаване от свобода, наложено на подс. В. с влязлата в сила присъда на 23.01.2009 по НОХД № 98/07г. на Военен съд-Варна, с определен първоначален строг режим на изтърпяването му.

 

Въззивната инстанция констатира правилност в действията на първостепенния съд и във връзка с гражданско-правната претенция на Държавата към подсъдимия, допускайки иска за разглеждане в наказателното производство и уважавайки го като основателен по основание и размер. Първоинстанционният съд е направил правилен извод, че не е изтекъл петгодишният период за погасяване на вземането по давност, т. к. подаденият иск от Министъра на финансите е с правно основание чл. 45 от ЗЗД, с претенция за настъпили от престъплението имуществени вреди. Съгласно чл. 114, ал. 3 от ЗЗД, за вземания от непозволено увреждане давността започва да тече от откриването на дееца. В случая, подсъдимият В. е бил задочно привлечен като обвиняем по д.п. № 406/11г. по описа на ОД МВР- Варна с постановление от 16.01.2017г.,  т. е. от този момент насетне е имало известно лице, спрямо което може да се предяви искова претенция за непозволено увреждане, съответно от този момент е започнала да тече и давността. Гражданският иск е постъпил в деловодството на окръжния съд на 16.01.2018 г. и е допуснат за разглеждане от съда на 13.02.2018г, което налага извод, че към момента на предявяването му не е изтекла погасителната давност по чл. 110 от ЗЗД, същият е бил допустим, а с оглед и направения от първоинст. съд впоследствие извод и за виновно извършено деяние от подс. В. – и основателен, респ. правилно е бил уважен в пълен размер – 2 968 915,11 лева, съгласно стойностния размер на обвинението. Искът е безспорно доказан по основание и размер - вследствие на неплатените от подс. данъчни задължения в особено големи размери  Държавата  чрез МФ е претърпяла имуществена вреда в същия размер. Претенцията е дължима ведно със законната лихва, считано от довършване на деянието, с оглед приложението на чл.26 от НК, а именно от 15.11.2010г. до окончателното й изплащане.

 

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд констатира, че ВОС неправилно е определил типа затворническо заведение за изтърпяване на наложеното и приведено в изпълнение наказания „лишаване от свобода“, поради в тази част следва да се отмени: съгласно измененията в нормата на чл. 301 ал. 1 т. 6 от НПК и чл. 57 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗПС/- ДВ бр. 13/17г, в сила от 07.02.2017г/, съдът определя само първоначалният режим на изтърпяване на наказанието /в случая „строг“ и за двете наказания/, но не определя типа на затворническото заведение. В този смисъл се налага изменение на присъдата, като се отмени определеното от ВОС затворническото заведение.

  

Поради всичко изложено, въззивната инстанция достигна до извода, че присъдата на Окръжен съд – Варна в наказателната й част досежно размера на наложеното наказание лишаване от свобода на подс.В., респ. по чл. 25 вр. чл. 23 от НК следва да се измени, а в останалата част  - като правилна и законосъобразна -  да се потвърди. 

 

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд не констатира други нарушения.

 

Водим от горното и на основание чл. 337 ал. 2 т. 1 и чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН   СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ присъда № 4/17.01.2019 година, постановена по НОХД № 1/2018 година по описа на Окръжен съд – Варна в наказателно-осъдителната й част, като увеличава размера на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на подс.В.Г.В. за извършено деяние по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, 6 и 7 вр. чл.26, ал.1 от НК от четири години и единадесет месеца на СЕДЕМ ГОДИНИ.

 

На основание чл.25, вр.чл.23 от НК групира наказанията на подс. В., наложени му с настоящата присъда и по НОХД № 743/2015г  по описа на ВОС, влязла в закона сила на 10.08.2017г. като НАЛАГА най-тежкото от тях -  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  СЕДЕМ, което на основание чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим.

 

ОТМЕНЯ присъдата и в частта, с която е определен вида на затворническото заведение, в което подс. В.Г.В. следва да изтърпи наложеното и приведеното в изпълнение наказания.

 

ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДАТА В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.

 

Решението може да се обжалва или протестира пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.