Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 114

 

17.05.2017 г., Град Варна

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският Апелативен съд                        

Наказателно отделение

На тридесет и първи март            

Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

 

Секретар Геновева Ненчева

Прокурор Анна Помакова

като разгледа докладваното от съдия Димитрова

НДВ № 96 по описа на съда за 2017г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на Глава ХХХIII от НПК и е образувано по искане на главния прокурор на Република България за отмяна по реда на възобновяването на наказателните дела на влязлото в сила определение № 195 от 16 декември 2016 г. на Добрички районен съд, 3 състав, постановено по НОХД № 1668/2016г, с което е одобрено споразумение за решаване на делото и е ангажирана наказателната отговорност на осъдения Р.Д.Й. за извършено от него престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 вр.чл. 26 ал. 1 от НК.

В искането е заявена незаконосъобразност на определението за одобряване на споразумението в частта му за наказанието, което следва да бъде наложено на осъдения Й., като допуснатото нарушение на закона е съществено и е в резултат на неизпълнение от страна на съда на задълженията му по чл. 382, ал. 7 и ал. 8 от НПК. Всичко това ангажира отменителните основания по чл. 422, ал. 1, т. 5 във вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Претендира се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

В съдебно заседание пред състава на АС-Варна представителят на АП-Варна поддържа искането на главния прокурор на посочените в него основания за възобновяване на делото.

Осъденият Й. участва лично в производството пред АС-Варна, представлява се и от служ. защитник – адв. Д. В. ***/, който намира искането за основателно и моли за връщане на делото за ново разглеждане на първоинст. съд.

 

Съставът на Апелативен съд гр. Варна, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка за наличие на основанията за възобновяване на делото, намери за установено следното:

 

С атакуваното определение Добричкият районен съд, 3-ти състав, е одобрил споразумение за решаване на делото, с което е ангажирана наказателната отговорност на осъдения Р.Д.Й. за извършено от него престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 вр.чл. 26 ал. 1 от НК през периода 15.08.2016г-16.09.2016г в гр. Добрич, за което, при условията на чл. 54, ал. 1 от НК, му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година при строг режим в затвор, като на основание чл. 55 ал. 3 от НК не е наложено кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл. 354а ал. 3 от НК наказание „глоба“. Одобреното споразумение съдържа и произнасяне по чл. 59 ал. 1 от НК, по ВДС и по направените по делото разноски, възложени в тежест на осъдения Й..

Определението е постановено на 16.12.2016 г., когато е влязло в законна сила като неподлежащо на редовен инстанционен контрол. Като съдебен акт, постановен по реда на чл. 382, ал. 7 от НПК, то попада в обхвата на нормата на чл. 419, ал. 1 от НПК.

 

Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентния орган по чл. 420, ал. 1 от НПК и е постъпило в първоинстанционния съд – ДРС в срока по чл. 421, ал. 1 от НПК - на 28.02.2017 г.

 

Разгледано по същество, то е основателно.

 

В искането се твърди, че е допуснато нарушение на материалния закон, изразяващо се в неправилно приложение на разпоредбата  чл. 55 ал. 3 от НК, т. к. основното наказание на осъд. Й. „лишаване от свобода“ е било определено при условията на чл. 54 ал. 1 от НК, а разпоредбата на чл. 55 ал. 3 от НК е приложима само в случаите на определяне на наказанието при  условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 или чл. 55 ал. 1 т. 2 б “б“ от НК. Като резултат на неправилното приложение на разпоредбата на чл. 55 ал. 3 от НК, на осъдения Й. не е наложено кумулативно предвиденото наказание „глоба“ в размер от 2000 до 10 000 лева. Като не е изпълнил задължението си по чл. 382, ал. 7 от НПК да одобри споразумението, когато то не противоречи на закона и не е упражнил правомощието си по чл. 382, ал. 8 от НПК да откаже да одобри същото и да върне делото на прокурора, съдът е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила.

От данните по делото се установява, че в материално-правната норма на чл. 354а ал. 3 т. 1 вр.чл. 26 ал. 1 от НК , обективираща престъпното деяние, вменено на осъд. Й. и предмет на споразумението, законодателят  е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба от 2 000 до 10 0000 лева. При определяне на наказанието в споразумението за приключване на наказателното производство по ДП – л. 4 от НОХД /подписано от мл. прокурор при РП-Добрич, защитника в лицето на адв. В. и обв. Й./, с което е бил сезиран първонист. съд,  очевидно същото е индивидуализирано по реда на чл. 54 ал. 1 от НК  - „лишаване от свобода“ за срок от една година при строг режим в затвор, докато кумулативно предвиденото такова -  „глоба“ в размер от 2000 до 10 000 лева не е било наложено. Неправилно и в нарушение на закона са били определени предвидените в чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК наказания – основно и кумулативно такова: наказанието „лишаване от свобода“ е индивидуализирано при условията на чл. 54 ал. 1 от НК, докато по отношение на кумулативното такова „глоба“ е приложена разпоредбата на чл. 55 ал. 3 от НК.

Решаването на делото със споразумение съвсем не освобождава съда от задължението да прецени съответствието на отделните негови клаузи със закона (и морала), като това изрично е вменено на съда с разпоредбата на чл. 382, ал. 7 от НПК. Съдът разполага и с правомощието си по ал. 5 на чл. 382 от НПК да предложи промени в споразумението, които да бъдат обсъдени от прокурора и защитника. Ако не се постигне съгласие между тях по предложените промени, още повече когато те касаят правилното приложение на закона, съдът следва да откаже да одобри споразумението и да върне делото на прокурора.

 

Като не е изпълнил всичко това, съдът е постановил незаконосъобразен съдебен акт с последиците на влязла в законна сила присъда (чл. 383, ал. 1 от НПК). Поради това, определението за одобряване на споразумението следва да бъде отменено по реда на възобновяването на наказателните дела и делото да бъде върнато на съда за ново разглеждане от друг състав, с оглед обсъдената по-горе процесуална възможност да предложи промени в споразумението относно на налагането на кумулативно предвиденото наказание „глоба“, които промени да бъдат обсъдени от страните по споразумението.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 425, ал. 1, т. 1 вр. 424, ал. 1 от НПК, съставът на Апелативен съд - Варна

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ по реда на възобновяване на наказателните дела определение № 195 от 16.12.2016 г. на Добрички районен съд, 3 състав, постановено по НОХД № 1668/2016г, с което е одобрено споразумение за решаване на делото и е ангажирана наказателната отговорност на осъдения Р.Д.Й. за извършено от него престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 вр.чл. 26 ал. 1 от НК.

 

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, от стадия на съдебното заседание.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

председател:                   членове : 1.                     2.