Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 89/22.05.            Година  2018                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                              Наказателно отделение

На десети май                                   Година две хиляди и осемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар Петранка Паскалева

Прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 96 по описа на съда за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. чл.419, ал.1, вр. чл.420, ал.1 предложение последно, вр. чл.422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.1 и т. 2, чл.424, ал.1, алт.1 и чл.425, ал.1, т.1 НПК и има за предмет определение № 1 от 04.01.2018г. по НОХД № 1/2018г. на Районен съд – гр. Тутракан, с което било одобрено споразумение. Иска се възобновяване на производството, отмяна на постановеното определение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура поддържа искането и моли да бъде уважено.

Защитникът счита, че при сключване на споразумението е допусната грешка в приложението на чл. 49 ал. 2 от НК и намира искането за основателно.

Осъденият В.В. моли искането да бъде уважено.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С определение от 04.01.2018г. по НОХД № 1/2018г. Районен съд - Тутракан одобрил споразумение за решаване на делото в досъдебното производство между прокурор от Районна прокуратура-Тутракан и защитника на обвиняемия В.В.В., с което обв. В. се признал за виновен за извършено на 26.12.2017г. престъпление по чл. 3436, ал.1 НК, за което при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца, изпълнението на което било отложено, на основание чл. 66, ал.1 НК за срок от 3 години и глоба в размер на 300 лева. На основание чл. 343 г НК и чл. 37, ал.1, т.7 НК, на обв. В. било наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Определението влязло в сила на 04.01.2018г. и не подлежи на касационна проверка.

Варненският апелативен съд намира, че искането е подадено от процесуално легитимирано лице, имащо съответното право и в законния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК, срещу съдебен акт, непроверен по касационен ред, поради което е допустимо. Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

Изложените в искането на Главния прокурор на РБ аргументи се споделят напълно от състава. Първоинстанционният съд е приложил неправилно материалния закон като определил срокът на кумулативното наказание лишаване от право да управлява МПС в нарушение на чл. 49, ал.2 НК за срок по-кратък от срока на наложеното наказание лишаване от свобода.

Преди да одобри споразумението, съдът е бил длъжен да провери неговата законосъобразност и само ако то не противоречи на закона и морала, съгласно чл. 382, ал.7 НПК да пристъпи към одобрението му. В конкретния случай, страните са предложили клаузата по дял ІV от споразумението в нарушение на материалния закон, което PC - Тутракан не е констатирал, поради което и не е предприел действия по предлагане на промени по реда на чл. 382, ал.5 НПК. Като е одобрил споразумението в този вид, съдът е допуснал нарушение на материалния закон - чл. 49 ал.2 от НК.

Настоящият състав на ВАпС намира, че определението, с което е одобрено споразумението по НОХД № 1/2018г. по описа на Районен съд - Тутракан, разкрива особено съществени нарушения на закона и процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК. С оглед на което са налице основания по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на производството и отмяна на съдебния акт. Настоящата инстанция не е процесуално легитимирана да се произнесе директно по акта след възобновяване на производството, тъй като отстраняването на допуснатите нарушения не е в полза на осъдения. Делото следва да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане от стадия на съдебното заседание по чл. 382 ал. 2 от НПК, като съдът упражни правомощието си по чл. 382 ал. 5 от НПК.

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 1 от НПК, Варненският апелативен съд,

 

РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 1/2018 г. по описа на РС гр. Тутракан, като

ОТМЕНЯ определението от 04.01.2018г. за одобряване на предложеното споразумение, и

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :