Р Е Ш Е Н И Е

 

                   № 55

 

12.04.2019г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на единадесети април две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Ангелина Лазарова

 

секретар Петранка Паскалева

прокурора Иван Тодоров,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №97 по описа за 2019 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ  за възобновяване на внохд №143/18г. на ОС Търговище поради допуснати съществени нарушения на материалния закон, като с решението си от 15.10.18г. е потвърдил изцяло присъда №15/24.04.18г. на РС Търговище, с която осъденият М.С.К. е бил лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от три години, кактито права същият не е притежавал. Прави се искане де бъде възобновено въззивното наказателно дело и бъде изменена присъдата на РС Търговище като се отмени същата в тази й част.

В съдебно заседание пред АС – Варна направеното искане се поддържа от Апелативния прокурор.

Защитата на осъденото лице излага съображения за законосъобразност на направеното искане, тъй като осъденият никога не е притежавал лиценз за упражняване на търговска дейност с акцизни стоки.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане АС- Варна прие за установено следното:

        Подсъдимият М.С.К. е бил осъден с присъда на РС Търговище №15/24.04.18г. на лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, което да изтърпи при общ режим, както и глоба в размер на 5 000лв. за деяние по чл.234 ал.1 НК като на осн. Чл.37 ал.1 т.7 НК е бил лишен и от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от три години.

С решение №80/15.10.18г. по внохд №143/18г. ТОС е потърдил изцяло присъдата на районния съд.

Подаденото искане за възобновяване на производство по ВНОХД № 143/2018г. по описа на ОС Търговище с аргумент за допуснати съществени нарушения на материалния закон, е допустима, и по същество е основателна, по следните съображения:

Налице е допуснато съществено нарушение на материалния закон. Съдилищата без да изложат никакви съображения са наложили наказание“лишаване от права“ каквито осъденото лице никога не е имал. Същият не е притежавал никога необходимото разрешение за търговия с акцизни стоки. Същият не е регистриран като едноличен търговец, не участва в търговски дружества, не притежава статут на регистрирано по ЗАДС лице.

Съгласно трайната съдебна практика наказание лишаване от права може да се наложи само на лице, което притежава такива права, или е било временно лишено от такива права.

Допуснатите нарушения по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и 2  НПК са съществени и са основание за възобновяване на наказателното дело.

Тъй като направеното искане е в интерес на осъденото лице, то нарушението  може да бъде отстранено и от тази инстанция.

Предвид гореизложеното съдът счита, че направеното искане от Гл.прокурор за възобновяване на делото е основателна, тъй като  са допуснати визираните в нея съществени нарушения,  поради което следва да бъде допуснато възобновяване на внохд№143/18г.,като се измени присъдата на РС Търговище и се отмени приложението на чл.37 ал.1 т.7 НК.         

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ВЪЗОБНОВЯВА  производството по внохд №143/18г. на Окръжен съд Търговище.

Отменя решение №80/15.10.18г. на ТОС и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ присъда №15/24.04.18г., постановена по нохд № 955/18г. на РС Търговище в ЧАСТТА, с която на основание чл.37 ал.1 т.7 НК, на подсъдимия М.С.К. е наложено наказание „лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от ТРИ години.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

    Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.  

     

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                                2.