Р Е Ш Е Н И Е

 

       168

 

Варна,30.06.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Дванадесети Май,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар С.Д.

           Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           НДВ № 98 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Делото е образувано е по молба от Н.Б.М.,ЕГН ********** *** за възобновяване на НДОХ № 4621/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-Двадесет и трети състав,по което е бил осъден с влязла в законна сила Присъда,потвърдена с Решение по ВНДОХ № 632/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

След изложени подробни съображения,че са налице условията на член 422 алинея 1 точка 5 от НПК,като при разглеждане на делото са били допуснати съществени нарушения,визирани в разпоредбата на член 348 алинея 1,точки 1-3 от НПК,а именно:нарушение на материалния закон,съществени нарушения на съдопроизводствените правила и явна несправедливост.При условията на член 425 алинея 1 от НПК се моли Присъдата да бъде отменена и да бъде възобновено производството по делото,като бъде оправдан по предявените му обвинения.В молбата е направено и особено искане да му бъде назначен за служебен защитник адвокат С.Д.,***,който го защитавал пред първата и втората инстанции.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото изразиха следните становища :

Адвокат С.Х.Д.,***,посочен на искане на съда от АК-Варна и назначен като служебен защитник на искателя Н.Б.М.,поддържа всички възражения в молбата и след изложени подробни съображения в тази насока,моли молбата да бъде уважена,като основателна.

В своя защита искателят Н.Б.М. поддържа казаното от адвоката си,както и че ХРИСТО К. му дал записа на заповед вместо сумата,който му дължал.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение,тъй като не са налице сочените в него нарушения;наложеното наказание се явява справедливо и че не се налага възобновяване на делото.

В последната си дума Н.Б.М. поддържа казаното от адвоката си и моли за оправдателна Присъда.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,действащ като касационна инстанция,след анализ на доказателствата по делото по молбата,подадена от Н.Б.М.;след като взе предвид становищата на страните в съдебно заседание от 12.05.2017 година;след като взе предвид и становището на М. в последната му дума,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Молбата на Н.Б.М.,с която е било направено искане за възобновяване на НДОХ № 4621/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-двадесет и трети състав,е постъпила в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

По същество искането се явява изцяло неоснователно и като такова,следва да бъде уважено по следните съображения:

Предходните две съдебни инстанции са приели за установено от фактическа страна,че:

-На 25.11.2013 година в град Варна,с цел да набави за себе си имотна облага,използвал неопитността и неосведомеността по отношение на сделките с ценни книжа на Х.Н.К.,като го убедил чрез джиро на запис на заповед да прехвърли свое несъществуващо вземане от В.Г.П.на Н.Б.М.,като с тези си действия направил опит да причини имотна вреда в големи размери:45 000,00 евро на стойност 88 012,35 лева на лицето В.Г.П.и случаят е немаловажен.,

-На 26.11.2013 година в град Варна съзнателно използвал неистински частен документ-Запис на заповед на името на В.Г.П.,с която като издател безусловно се задължавал да плати на Х.Н.К. сумата от 45 000,00 евро,който употребил след джиросването му от Х.Н.К. пред съдия Н. СТОЯНОВ-по гр.д.№ 17301/2013 година на Девети състав на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,като подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по член 417 от ГПК на парично задължение в размер на 45 000,00 евро от длъжник В.Г.П.на кредитор Н.Б.М.,ведно с неистински частен документ –Запис на заповед за да докаже,че съществува правно отношение между В.Г.П.и Х.Н.К. по запис на заповед,по който вземането на К. в размер на 45 000,00 евро било джиросано на Н.Б. М..

Така описаната фактическа обстановка и двете съдебни инстанции са приели за установена след много подробен,пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.Подробно са били обсъдени всички събрани по делото гласни доказателства,които гласни доказателства са били разделени условно на три групи.Дадени са били подробни и задълбочени отговори кои групи свидетелски показания следва да бъдат кредитирани и защо,както и кои свидетелски показания не следва да бъдат кредитирани и защо.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД счита,че предходните две съдебни инстанции са направили законосъобразни и обосновани изводи относно установените релевантни факти по делото.Касационната инстанция възприема изцяло така направените изводи и счита,че няма основания за промяна на установената по делото фактическа обстановка.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка предходните две съдебни инстанции също така законосъобразно и обосновано са направили и своите изводи,че с деянията си на 25.11.2013 година в град Варна Н.Б.М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на:член 210 алинея 1 точка 5 от НК във връзка с член 209 алинея 2 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК;а на 26.11.2013 година в град Варна е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 316 от НК във връзка с член 309 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК.Материалният закон е бил приложен правилно и не е налице нарушение по смисъла на член 348 алинея 1 точка 1 от НПК.

Касационната инстанция прави изводите си и,че оплакванията в молбата на Н.Б.М. за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила са неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като цяло тези оплаквания са общи и неконкретизирани.Що се касае до оплакванията за допуснати нарушения на член 118 алинея 3 от НПК и на член 292 алинея 1 точка 1 от НК-тези оплаквания също са голословни и неподкрепени с никакви доказателства.ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,в качеството си на касационна инстанция,прави из изводите си,че при постановяване на съдебните актове не са били допуснати нарушения,визирани в разпоредбата на член 348 алинея 1 точка 2 от НПК.

Настоящата съдебна инстанция прави изводите си,че не са налице процесуални предпоставки за възобновяване на производството по делото и поради допуснато нарушение по смисъла на член 348 алинея 1 точка 3 от НПК-явна несправедливост на наложеното наказание на Н.Б.М..Наложените му наказания"Лишаване от свобода"са размери:ТРИ ГОДИНИ/размер,близък до минимума от ЕДНА ГОДИНА и под средния размер,предвидени в разпоредбата на член 210 алинея 1 от НК/ и ЕДНА ГОДИНА/размер,близък до минимума по член 316 от НК във връзка с член 309 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК/.С приложението на разпоредбата на член 23 алинея 1 от НК е било наложено най-тежкото наказание от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода";не е била приложена разпоредбата на член 24 от НК;като същевременно не е било постановено ефективно изтърпяване на определеното най-тежко наказание от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",а е  била приложена разпоредбата на института на условното осъждане-член 66 алинея 1 от НК с минималния,предвиден в закона изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.Наказанието е било наложено при изпълнение разпоредбите на член 54 от НК и се явява напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции,визирани в разпоредбата на член 36 от НК,като не се налага намаляването му.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Касационната съдебна инстанция прави изводите си за законосъобразност,обоснованост и справедливост на съдебните актове,постановени от двете съдебни инстанции:ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,двадесет и трети състав и ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Същевременно касационната инстанция прави и изводите си,че оплакванията в молбата на Н.Б.М. се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

При служебната проверка на постановената Присъда от ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-Двадесет и трети състав касационната инстанция прави изводите си,че за прецизност неправилно е посочена връзката на разпоредбата на член 23 алинея 1 от НК с  разпоредбата на член 25 алинея 1 от НК,тъй като: последната разпоредба касае групиране на наложени наказания на едно лице с отделни Присъди,а не както е в настоящия случай-в едно НДОХ и с една Присъда.Тази непрецизност обаче не е основание възобновяване на наказателните дела,посочени от Н.Б.М..

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането,направено в молбата на Н.Б.М. за възобновяване на НДОХ № 4621/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-Двадесет и трети състав и на ВНДОХ 632/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

 

                                                                                                    1:

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                     

                                                                                                     2: