Р Е Ш Е Н И Е

 

129

 

гр.Варна,   25 май 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 21 април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

            ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора СТЕФКА ЯКИМОВА и секретаря СОНЯ ДИЧЕВА, като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНД № 99 по описа на ВАпС за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 420, ал. 1, вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК и е образувано по искане на главния прокурор на Р. България за възобновяване на ЧНД № 254/2015г. по описа на Районен съд-Исперих, отмяна на постановеното по него определение от 11.12.2015 г., с което е било извършено групиране на наказанията по постановени спрямо Р.А.Т., ЕГН-********** присъди и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

В искането се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на материалния закон, тъй като съдът неправилно е групирал по реда на чл. 25 във вр. чл. 23 от НК наложените на осъдения Т. наказания по трите присъди, тъй като не е бил избран най-благоприятния за осъденото лице вариант, вследствие на което Т. следва да изтърпи две групи наказания по начин, който е неблагоприятен за него. Представителят на ВАпП поддържа искането по изложените в него съображения.

 

Служебно назначеният защитник на осъдения пледира за уважаване на искането, тъй като то е изцяло в полза на осъдения.

 

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка за наличието на основанията за възобновяване, намери следното:

 

Искането за възобновяване, депозирано от Главния Прокурор, е процесуално допустимо. То се основава на разпоредбата на чл. 420, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, като е направено в шестмесечния срок по чл. 421, ал. 1 от НПК. Предмет на искането е акт, попадащ в категорията на визираните в нормата на чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК - определение на РС - Исперих, постановено по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК. Това определение не е било обект на въззивна проверка, макар че принципно е подлежало на такава съгласно нормата на чл. 341, ал. 1 от НПК. Поради липсата на въззивен протест и въззивна жалба, то е влязло в сила. В същото време то не попада и в категорията актове, които биха могли да бъдат обект и на касационна проверка, доколкото е изключено от техния кръг (арг. от чл. 346 от НПК). Поради това определението, предмет на настоящето производство, е акт, попадащ в категорията на изброените в чл.422, ал.1, т.5 от НПК и искането за възобновяване на производството, в което то е постановено, е допустимо и може да бъде разгледано по същество.

 

Искането на Главния прокурор е основателно.

 

С определение от 11.12.2015г. по ЧНД № 254/15г. PC-Исперих, по реда на чл.306, ал.1, т.1 НПК, на основание чл.25, ал.1 вр. с чл. 23, ал.1 НК, определил осъдения Р.А.Т. да изтърпи едно общо най-тежко наказание в размер на 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода между наказанията, наложени по НОХД №183/15г. на PC-Нови пазар и НОХД №198/15г. на РС-Исперих.

На основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 ЗИНЗС постановил така определеното общо най- тежко наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

Съдът постановил отделно изтърпяване на наложеното по НОХД № 498/2015г. на PC-Нови пазар наказание в размер на една година лишаване от свобода.

Определението по ЧНД № 254/2015г. на PC-Исперих е влязло в сила на 29.12.2015г. и не подлежи на касационна проверка. По този начин сборът от наказанията по сформиралите се съвкупности и наказанието, което Т. следва да търпи отделно, е три години и шест месеца „Лишаване от свобода.

 

Доводите за допуснато нарушение на закона поради неправилно извършване на групирането на наказанията, наложени на Р.Т., са основателни.

Р.А.Т., ЕГН-**********, е осъждан многократно. Осъжданията му – предмет на произнасяне по ЧНД № 254/2015 г. на РС Исперих, са следните:

1./С влязла в сила на 30.12.2014г. присъда по НОХД № 498/2014г. на Районен съд-гр.Нови Пазар, за деяние, извършено през периода от 21.03.2012г. до 21.09.2014г., представляващо престъпление по чл.183, ал.1от НК и в условията на чл.58а, ал.1 от НК на Т. е било наложено наказание „Пробация” със задължителните пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител – два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от две години и отделно „включване в курсове за професионална квалификация” за срок от две години, което наказание е започнал да търпи на 14.01.2015г.

С влязло в сила на 23.04.2015г. Определение по ЧНД.№ 170/2015г. на Окръжен съд-гр.Шумен, неизтърпяната част от наказанието „Пробация”е заменена, на основание чл.43а, т.2 от НК, с наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, с определено ефективно изтърпяване при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение от закрит тип.

Видно от Справка изх.№ ЗД 192/15г. от 06.11.2015г. на Затвора-гр.Ловеч, Р.А.Т., ЕГН-********** е започнал да търпи обсъжданото наказание на 07.05.2015г. с изтърпяни към 11.12.2015г. 7 месеа и 15 дни, от които фактически 7 месеца и 4 дни и зачетени 11 работни дни.

2./ С влязла в сила на 16.07.2015г. присъда по НОХД № 183/2015г. на Районен съд-гр.Нови Пазар, за деяние, извършено през периода от 01.10.2014г. до 30.04.2015г., представляващо престъпление по чл.183, ал.4 във вр. с ал.1 от НК и в условията на чл.58а, ал.1 от НК, на Т. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/  месеца, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ  режим в затворническо заведение от закрит тип. С влязло в сила на 24.08.2015г. Определение по същото дело, съдът е извършил тълкуване на присъдата по отношение на режима на изтърпяване на наложеното ефективно наказание, като е приел, че следва да се търпи при първоначален СТРОГ режим.

3./ По споразумение за решаване на НОХД № 198/2015г. на Районен съд-гр.Исперих, одобрено и влязло в сила на 08.10.2015г., за деяние, което е извършил в условията на опасен рецидив, в периода от 22.12.2014г. до 09.02.2015г., представляващо продължавано престъпление по чл.196, ал.1, т.2  във вр. с чл.195, ал.1, т.2 и т.3, предл.1, т.4, предл.1 и 2 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК и в условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, на Т. е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца, което да изтърпи ефективно при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

За да постанови съдебния си акт, първоинстанционният съд е обсъдил наличието на предпоставките за групиране на наказанията по посочените присъди по п.1 и п.2 и е приел, че е възможна само тази съвкупност, която той е сформирал.

РС Исперих не е отчел, че е възможен втори вариант на групиране на наказанията, съобразен с извършената замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода за срок от 1/една/ година, с определението по ЧНД №170/2015 г. на ОС-Шумен, което позволява групиране на наказанието по НОХД № 498/2014г. на Районен съд-гр.Нови Пазар и с наложеното наказание по НОХД № 198/2015 г. на PC-Нови пазар — 2/две/ години и 6/шест/ месеца лишаване от свобода и отделно изтърпяване на наказанието по НОХД №183/2015 г. на PC-Нови пазар- 4/четири/ месеца лишаване от свобода. При този вариант сборното наказание, което следва да изтърпи осъденият Т. е в размер на 2/две/години и 10 /десет/ месеца лишаване от свобода.

Този именно вариант е по-благоприятен за осъдения и в съответствие със задължителните указания в т.9 от ППВС № 4/ 65г. и решение №11/1987г. на ОСНК на ВС, съгласно които следва да се определя общо наказание в най- благоприятното за осъдения съчетание като се имат предвид размерът на наложеното общо наказание и наказанието, което следва да се изтърпи отделно.

Въпросът за общото наказание, което следва да се определени на осъденото лице при наличие на съвкупност от престъпления може винаги да бъде пререшаван от съда, който има информация за цялостната престъпна дейност на осъденото лице, независимо че част от наложените с присъдата наказания вече може и да са изтърпени. Предходното произнасяне на съда по чл. 25 от НК при констатиране на нови данни за всички осъждания на дееца не ангажира последващия съд, който решава въпроса за съвкупностите при наличие на нови данни за съдимостта на едно лице и не го обвързва със силата на присъдено нещо, ако вследствие на цялостната преценка на доказателствата, може да се направи извод, че са налице възможности за ново прегрупиране на наказанията по начин, който е по-благоприятен за дееца.

Предвид изложените съображения, настоящият съдебен състав намери, че са налице сочените основания за възобновяване на наказателното дело - допуснато е съществено нарушение по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, тъй като с атакуваното определение не е било постигнато най-благоприятното съчетание на присъдите по осъжданията на Р.А.Т.. Поради това искането за възобновяване следва да бъде уважено, а определението на РС Исперих - да бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане на същия съд, в хода на което да бъде приложен правилно материалния закон.

При новото разглеждане на делото от първата инстанция следва да се отчете и настъпилата промяна в законодателството с последното изменение на ЗИНЗС досежно определянето на първоначалния режим за изтърпяване и настаняването в затворническо заведение.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 425, ал. 1, т. 1 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ЧНД № 254/2015г. по описа на Районен съд-Исперих и

ОТМЕНЯ постановеното по него определение от 11.12.2015 г.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                  2.