О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_____223_________

гр.Варна, 05.04.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                            МАРИЯ Х.

като разгледа докладваното от съдия М.Х.

ч.т.д №133 по описа за 2019 г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от Министерство на образованието и науката, представлявано от Красимир Георгиев Вълчев-министър, срещу постановеното определение №4537/27.12.2018г. по т.д.№1127/2018г. на ВОС.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и необосновано, тъй като в исковата молба са посочени пороците при учредяване на „Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки“ ЕООД, гр.Варна, а именно, че предметът на дейност на учреденото дружество не попада нито сред изброените в чл.6, нито сред посочените в чл.21, ал.15 от Закона за висшето образование дейности. Самият факт, че предметът на дейност е извън обхвата на закона, представлява нарушение на този закон и с оглед обстоятелството, че не съответства на законово допустимите възможности за създаване на търговски дружества от висши училища. Посочените обстоятелства обосновават порока в учредяването на дружеството, както и факта на извършване на дейност, чийто предмет противоречи на горепосочените разпоредби на ЗВО.

Налице е и правен интерес от предявения иск. Съгласно разпоредбите на ЗВО за осъществяване на предвидената дейност по образование висшите училища получават финансиране от държавния бюджет. Създаването на частно училище не попада сред дейностите, които могат да осъществяват висшите училища и създава неяснота и несигурност по отношение на законосъобразното разходване на средствата за финансиране. Създаването на предпоставки за неправомерно разпределение на бюджетни средства в сферата на висшето образование е достатъчно да обоснове правния интерес от предявения иск. Заличаването на училището от регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищно образование не може да валидира пороците при учредяване на търговското дружество.

По същество претендира отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът „Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки“ ЕООД, гр.Варна, с писмен отговор, чрез адв.Х., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че в отговорите на исковата молба ответникът е изложил съображения, че при учредяване на дружеството и регистрирането му са спазени всички законови разпоредби и същото е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Атакуването по съдебен ред на учредяването на дружеството не засяга законни права и интереси на ищеца, тъй като всички наведени възражения визират дейността на учредителя, а не дейностите, включени в регистрирания предмет на дейност на ответника.

Не е налице правен интерес от предявения иск и предвид обстоятелството, че регистрирането на дружеството не застрашава разпределението на бюджетни средства, което не е безусловно, а изисква включване в системата на държавно финансиране. При предявяване на иска и частната жалба ищецът е пропуснал да изложи обстоятелството, че със Заповед №РД-09-1476/24.07.2018г. на Министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ бр.64/2018г. е отказано включването на ответника в системата на държавно финансиране от бюджетната 2019г.

По същество моли съда да отхвърли жалбата и потвърди обжалваното определение. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

Частната жалба е подадена в срока по чл.274 от ГПК и е допустима.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите в преписката от т.дело №1127/2018г. на ВОС, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ВОС е образувано по предявен иск, уточнен с молба вх.№23969/14.08.2018г., от Министерство на образованието и науката, чрез министър Красимир Вълчев срещу „ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”ЕООД, гр. Варна  ЕИК 204936899 за обявяване за недействително ответното дружество, поради противоречие на предмета на дейността му със закона, на основание чл. 70 ал. 1 т. 4  от ТЗ.        

В исковата и уточняващата молба се твърди, че предметът на дейност на новоучреденото дружество ответник противоречи на ЗВО, ограничаващо правото на висшите училища да извършват образователна дейност в училища /в случая професионална гимназия/, както пряко, така и чрез създадени от тях търговски дружества. Твърди се, че осъществяването на дейност на частна професионална гимназия като институция в системата на училищното образование не представлява дейност, която е свързана с основната такава на висше училище. Ето защо, предметът на дейност на ответното дружество, чийто едноличен собственик на капитала е ТУ – Варна, противоречи на разпоредбите на ЗВО, поради което учредяването му е недействително.

Излага се още, че правният интерес от предявения иск произтича от застрашаването на бюджета на ищеца, който е предвиден за осъществяване на държавната политика в областта на предучилищното, училищното и висшето образование. Застрашаването се изразява във възможността за една и съща  дейност да се получи двойно финансиране – пряко като субсидия за училището по реда на чл. 280 ал.1 ЗПУО и косвено чрез едноличния собственик ВУЗ, чиято образователна и научна дейност също се подпомага по реда на чл. 8 т.2,3 и 4 ЗВО.

Ответникът, с писмени отговори, чрез адв.Х., оспорва допустимостта на предявените искове и основателността на същите.

Твърди, че министерството не е надлежно легитимирано да предявява иска, тъй като неговата дейност, като администрация, подпомагаща министъра в качеството му на орган на държавна власт, не е засегнато от дейността на ответника. Твърди, че предметът на дейност на ответника вече е бил разглеждан от администрация и поради липса на несъответствие с нормативните изисквания министърът е издал заповед за вписването му в специален регистър, като го е включил в системата на предучилищното и училищното образование. Претендира прекратяване на производството като недопустимо, а в условие на евентуалност отхвърляне на предявения иск като неоснователен.

С обжалваното определение №4537/27.12.2018г. съдът е прекратил производството по делото като недопустимо, поради липса на активна легитимация на ищеца.

            Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

            Разпоредбата на чл.70 от ТЗ дава право на всеки заинтересован да предяви иск за обявяване учредяването на едно дружество за недействително, ако е налице някое от изчерпателно изброените в чл.70, ал.1, т.1 -7 основания, поради което за да е предявен допустим иск е необходимо в исковата молба да е посочен конкретен порок при учредяването на дружеството и да е налице активна легитимация за ищеца. Въведените ограничения произтичат от спецификата на отношенията, които ще бъдат засегнати при уважаване на исковете, с оглед вписванията в Търговския регистър и презумпциите за общоизвестност и истинност на вписаните обстоятелства.

            Ето защо, при предявяване на иска, ищецът следва да посочи точно и конкретно порокът при учредяване на дружеството, който ще бъде предмет на производството, доколкото съдът е обвързан от същия и не може да излиза извън предметните предели очертани с исковата молба, както и легитимация за воденето му, т.е пряка връзка между последиците от решението и правната сфера на ищеца.

            От друга страна, под „противоречие в предмета на дейност на регистрираното търговско дружество със закона или добрите нрави“  се има предвид единствено вписания в търговския регистър предмет на дейност на дружеството, а не действително извършваната от него, но невписана в регистъра незаконосъобразна или неморална дейност.

            В настоящия случай ищецът е посочил, че противоречието в предмета на дейност на новоучреденото дружество се изразява в учредяването му от дружество - висше учебно заведение, за което са въведени ограничения за осъществяване на стопанска дейност. Никъде в исковата, нито в уточняващата молба не са наведени конкретни твърдения за противоречие на вписания предмет на дейност на ответното дружество със закона или добрите нрави, които да обосноват наличието на интерес от предявения иск, респ. защитимо по този ред право на ищеца. Твърденията за извършвана от едноличния собственик на капитала дейност по регистрация на дружеството в противоречие със ЗВО не могат да бъдат приравнени в твърдения за противоречие на вписания предмет на дейност със закона.

            Не е налице и активна легитимация за предявяване на иска, обоснован с твърдения за създаване на предпоставки за неправомерно разпределение на бюджетни средства в сферата на образованието. За да бъде упражнено надлежно правото на иск, е необходимо уважаването му да доведе до настъпване на промени в патримониума на ищеца, каквито не са посочени, доколкото вписването на дружеството в Търговския регистър само по себе си не е факт, който пряко засяга разпределението на бюджетните средства. Още повече, че от приложеното към отговора копие от ДВ бр.64/2018г. се установява, че в същия е публикувана Заповед на Министъра на образованието и науката, с която е отказано вписване на ответника в системата на държавно финансиране за бюджетната 2019г., поради което за ищеца е налице механизъм за защита на правната му сфера в областта на разходване на бюджетните средства за образование, различна от тази, предмет на предявения иск.

            От всичко гореизложено следва, че предявеният иск е недопустим, поради което производството подлежи на прекратяване.

            Предвид съвпадане правните изводи на двете инстанции, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

            На основание чл.80 и чл.78, ал.4 от ГПК и направеното искане Министерство на образованието и науката, чрез министър Красимир Вълчев следва да бъде осъдено да заплати на „ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”ЕООД, гр. Варна  ЕИК 204936899 сумата от 200лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

Воден от горното, съдът             

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №4537/27.12.2018г. по т.д.№1127/2018г. на ВОС. 

ОСЪЖДА Министерство на образованието и науката, гр.София, бул.“Княз Дондуков“ №2А, представлявано от министър Красимир Вълчев да заплати на „ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”ЕООД, гр. Варна  ЕИК 204936899 сумата от 200лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: