ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                         316                   14.05.2014 г. град Варна

Апелативен съд                                                                     търговско отделение       

В   закрито  заседание в следния състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   : З* З*

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   Р*С*

                                                                                                           П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З*ч.възз.т. д. 212 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 278 ал. 1 ГПК вр. с чл. 274 ал. 1 т.1 ГПК

С определение № 707 /19.02.2014 г. постановено по т.д. 1350 по описа за 2013 г. на Варненския окръжен съд е прекратено производството по делото поради изтичане на преклузивния едногодишен срок по  чл. 649 ал. 1 от ТЗ / изм. Д.в.бр. 20/2013 г./

Срещу определението е подадена частна жалба от Областна управа – гр. Варна чрез законния представител - областен управител за отмяната му като незаконосъобразно и връщане на делото за произнасянето му по същество.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал. 1 ГПК от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

За да прекрати производството по иска първоинстанционният съд е приел, че съобразно разпоредбата на чл. 649 ал. 1 от ТЗ / изм.Д.в. бр. 20/2013 г/ иск по чл. 647 от ТЗ е предявен след изтичане на преклузивния едногодишен срок. Съображенията му са че, тъй като отменителните искове могат да бъдат предявени в едногодишен срок от: 1/ откриване на производството по несъстоятелност, 2/съответно от момента на обявяване на решението по чл. 632 ал. 2 ГПК, то втората хипотеза, е неприложима след като производството по делото е спряно на осн. чл. 632 ал. 5 от ТЗ, а не чл. 632 ал. 1 от ТЗ.

Настоящият състав на съда счита, че тъй като висящото производство по несъстоятелност е процесуална предпоставка за допустимост на конститутивните искове по чл. 647 от ТЗ, то преклузивния срок за предявяването им би могъл да тече само при възможност ищецът да упражни правото си на иск. Такава възможност и правен интерес при спряно производство по несъстоятелност, до възобновяването му липсва. Поради това независимо дали производството по несъстоятелност е  спряно на осн. чл. 632 ал. 1 или чл. 632 ал. 5 от ТЗ до възобновяването му, за ищеца липсва възможност да предяви обусловените искове по чл. 647 от ТЗ. Затова по арг. от чл. 61 от ГПК следва да се приеме, че със спиране на производството по несъстоятелност с решение от 27.09.2011 г. до възобновяването му с решение от 27.03.2013 г.едногодишният срок, който е започнал да тече на 25.02.2011 г. не е текъл в периода 27.09.2011 г. – 25.03.2013 г. След възобновяването е продължил да тече при което искът е предявен на 24.07.2013 г. т.е.един месец преди изтичането му.

По изложените съображения, като е прекратил производството първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен акт, който следва да се отмени .

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 707 /19.02.2014 г. постановено по т.д. 1350 по описа за 2013 г. на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото поради изтичане на преклузивния едногодишен срок по  чл. 649 ал. 1 от ТЗ.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Председател:                                    Членове: