ОПРЕДЕЛЕНИЕ

271/23.04.2018

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 23.04.2018 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 228 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.Й.Т. *** срещу определение №656/19.02.2018 г.на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1706/2016 г., с което е оставена без уважение молбата й за освобождаване от държавна такса по жалбата й срещу постановеното по делото съдебно решение.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

От служебната проверка в имотния регистър - Служба по вписванията Варна се установява, че страната притежава недвижим имот – апартамент №57 на ет.4 в гр.Раднево, ул.“Минчо Стоянов“ №4Б, бл.28, вх. „В“, кв.Дядо Радне“ с площ 81.53 кв.м., който е ипотекирала, като към настоящия момент ипотеката е заличена. Този имот не е отразен в декларацията на ответницата по чл.83, ал.2 – ГПК. От една страна това прави декларацията недостоверна. От друга страна, този факт доказва възможност на същата за получаване на приходи от отдаването му под наем или от продажбата му. Съпругът на ответницата притежава и друг имот – дворно място в с.Долище – 875 кв.м., който би могло да бъде източник на средства. За да има право страната на освобождаване от държавна такса по реда на чл.83, ал.2 - ГПК следва заплащането на таксата не просто да я затруднява, а е нужно доказване отсъствието на всякаква финансова възможност да я заплати.

Определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №656/19.02.2018 г.на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1706/2016 г., с което е оставена без уважение молбата  на М.Й.Т. *** за освобождаване от държавна такса по жалбата й срещу постановеното по делото съдебно решение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ВКС при условията на чл.280, ал.1 - ГПК.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.