О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  372    /28.05.   2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесет и осми    май                                              година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 260 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от В.И.Г. в качеството му на синдик на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД, / н./, ЕИК * по т.д. № 1698/17г. на ВОС против протоколно определение на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1025/2018г., с което производството по делото е спряно на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК. По съображения за неправилност на обжалвания съдебен акт, изразяваща се в липсата на преюдициалност  на въпроса за определяне на началната дата не неплатежоспособността спрямо предявения отменителен иск, целящ попълване на масата на несъстоятелността, моли съда да отмени обжалваното определение за спиране и върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          В законоустановения срок са постъпили отговори от постоянния синдик на „Видин Ойл“ ЕООД, гр.Видин / н./ и управителя на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД / н./, в които се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения :

          Производството по  спряното т.д. № 1025/2018г. на ВОС е образувано по подадена искова молба от В.И.Г. в качеството му на временен синдик на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД, в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1698/2017г. на ВОС срещу „Видин Ойл“ ЕООД  /н./ и „ОСТ Трейдинг“ ЕООД /н./ с правно основание чл.647 ал.1 т.3 от ТЗ за прогласяване на недействителността по отношение на кредиторите на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД /н./ на договор за покупко-продажба, обективиран в нот.акт № 171/2017г. на нотариус Ваня Георгиева, сключен между двамата ответници.  

С решение № 455/11.06.2018 г. по т.д. № 1698/2017 г. на ВОС е обявена неплатежоспособността и е открито производство по несъстоятелност на длъжника „ОСТ Трейдинг“ ЕООД, като за  начална дата на неплатежоспособността е определена датата  24.06.2017г. Решението е обжалвано в частта относно определената начална дата. С решение по в.т.д. № 460/2018г. апелативният съд е потвърдил обжалвания съдебен акт, като решението на въззивната инстанция също е обжалвано. Към момента на настоящото произнасяне  не е налице влязъл в сила съдебен акт досежно началната дата на неплатежоспособността.

Една от предпоставките за уважаване на  отменителния иск по  чл.647 ал.1 т.3 ТЗ е атакуваната сделка да е извършена  не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността. Определената начална дата на неплатежоспособността има материално правно значение при преценката за основателността на иска. В този смисъл изводът на първоинстанционния съд  за наличието на преюдициалност на въпроса за окончателно определяне на тази дата по отношение на  иска за попълване на масата на несъстоятелността следва да бъде споделен.

По изложените  съображения обжалваното определение  е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О    П    Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1025/2018г., с което производството по делото е спряно на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :