О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер  476/03.07.2019                            , град Варна

Варненски Апелативен съд,    Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                              МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова

в.т.дело 400 по описа за 2019 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е образувано по въззивни жалби на В.Н.Л. и ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД против решение № 358/25.04.2019 год., постановено по  по т.д.№ 1073/18 год. по описа на ОС – Варна.

Предявената въззивна жалба на В.Л. обективира изрично оплакване за прекомерност на присъдения адвокатски хонорар в полза на насрещната страна, по което първостепенният съд не се е произнесъл.

С разпореждане № 5269/22.05.2019 год.  производството по въззивната жалба е оставено без движение с указание до страната да уточни дали инкорпорираното в жалбата искане съставлява молба по чл. 248 ГПК или се претендира ревизия на разноските като законова последица от въззивното решение.  На страната са дадени указания и за представяне на отделна писмена молба с препис за насрещната страна.

С молба вх.№ 1554/30.05.2019 год. В.Л. е заявила, че „ обжалва Решението на състав на ВОС, защото не се е произнесъл по възражението за прекомерност“ и че „не желае да сезира първоинстанционния съд с отделна молба“.

 По действащия съдопроизводствен ред не съществува процесуална възможност за самостоятелно обжалване на съдебния акт в частта му за разноските. Съгласно чл.248, ал.1 ГПК, произнасянето на съда по отговорността за разноските подлежи на изменение и допълнение от същата съдебна инстанция, която е постановила акта. По този процесуален ред следва да бъдат разгледани и възраженията на страната за неправилност. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил съдебния акт, а произнасянето му по чл. 248 ГПК подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване акта по същество – чл.248, ал.3 ГПК.

На посоченото основание производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на ВОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните във въззивната  жалба оплаквания срещу постановеното решение в частта за разноските.  Депозираната молба от 30.05.2019 год. не се квалифицира от въззивната инстанция като отказ от въведените възражения, а представянето на нарочна молба по чл. 248 ГПК не е необходимо. Искането по чл. 248 ГПК е обективирано във въззивната жалба, а разпоредбата на чл. 248, ал.2 ГПК е спазена чрез администрирането на въззивната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 400/2019 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: