О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   568/09.08. 2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на седми август                                                              година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Дончева

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 460 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.729 ал.3 ТЗ вр.чл.274 ал.1 т.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София , ул.“Княз Дондуков“ № 52, представлявана от В* П* – директор на Дирекция „Държавни вземания“ срещу определение № 2333/24.06.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 938/2012г., с което е одобрена  сметка за разпределение по чл. 717д от ТЗ на ЕТ „ЕМДИ –ЕМИЛ ДИМИТРОВ” /в несъстоятелност/, ЕИК *, представена на съда по несъстоятелността с молба вх. № 15487/22.05.2019 г. и публикувана в ТРРЮЛНЦ на 28.05.2019 година, В ЧАСТТА, в която е извършено разпределение на сума в размер на 108 000лв за удовлетворяване на вземания на кредитора „КБМ“ ЕООД, цесионер по договор за цесия, сключен с „Агенция за събиране на вземания“ АД, която е придобила вземането от „УниКредит Булбанк“ АД с предвидена поредност по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ – чрез прихващане в полза на кредитора с прието вземане.  В срока по чл.728 от ТЗ Агенцията е депозирала възражение с изх.№ 24-03-99/12-45/11.06.2019г. срещу сметката за разпределение, обявена в ТР под № 20190528130831. Счита определението в обжалваната част за неправилно поради това, че сумата от 108 000лв е разпределена в полза на кредитор по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ, като имуществото, от осребряването на което е набрана сумата, не е предмет на обезпечение в полза на този кредитор. Това си твърдение подкрепя със следните обстоятелства : Вземанията на „УниКредит Булбанк“ АД са включени в списъка на приетите вземания като обезпечени с ипотека върху посочените в Графа „Обезпечение/привилегия“ на списъка недвижими имоти. Осребреният имот, съставляващ ½ ид.част от апартамент № 36, мезонет с площ от 164,60 кв.м., находящ се в гр.Варна, на ул.“Царевец“ № 36 не е сред тях. При това положение, независимо от посочването в списъка на номера на акта за учредяване на договорна ипотека върху имота, Агенцията счита, че не може да се направи безспорен извод, че е налице приемане на вземането на кредитора като обезпечено с договорна ипотека върху осребрения имот. Изразява несъгласие с извода на първоинстанционния съд, че се касае за техническа грешка. Дори и това да е така, кредиторът е следвало да поиска нейното коригиране. Процесуалното бездействие на „УниКредит Булбанк“ АД, изразяващо се в неподаване на възражение срещу списъка, обявен под № 20121204103704 в ТРРЮЛНЦ  в срока по чл.690 ал.1 от ТЗ е довело до преклудиране на възможността да бъде коригирана грешката на синдика при съставянето на списъка, в случай, че е била допусната такава. При изготвяне и одобряване на сметката за разпределение синдикът, както и съдът следва да зачетат и удовлетворят вземанията с обезпеченията и привилегиите, такива каквито са отразени в списъка на приетите вземания, без да могат да правят изменения в тях, освен при зачитане на решение по уважен иск по чл.694 ТЗ. С оглед на горното счита, че сумата от 108 000лв следва да бъде разпределена за удовлетворяване на публичните вземания по т.6 на чл. 722 ал.1 от ТЗ.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от оправомощено за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Видно от списъка на приетите вземания кредиторът „УниКредит Булбанк“ АД е включен с прието вземане от 2 127 435,26лв., произтичащо от Договор за банков кредит от 25.01.2008г., анекси към него, разноски по изп. дело и разноски за вписване по ЗОЗ.  Вземането е прието с обезпечения, изрично посочени в           графа „Обезпечение/привилегия“, в т.ч. и нотариален акт № 18, том I, рег. № 540, дело 12/2008 г. на нотариус М* Д*, вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 1385/29.01.2008 г., акт № 158, том I, дело 885/2008 г. От съдържанието на същия – л.1892 се установява, че във връзка със сключения договор за банков кредит в полза на „УниКредит Булбанк“ АД е учредена ипотека върху целия апартамент на Е* Д* Д* и съпругата му М* П* Д*, съставляващ апартамент № 36, мезонет със застроена площ от 164,60 кв.м., гр.Варна, ул.“Царевец“ № 36,  като солидарни длъжници и ипотекарни гаранти. Вземането  на банката е цедирано на „Агенция за събиране на вземания“ АД и в последствие на „КБМ“ ЕООД, с всички обезпечения и привилегии. Тъй като имотът е придобит в режим на СИО,  а ½ ид.ч. от него съгласно чл. 614 ал.2 от ТЗ е част от масата на несъстоятелността и подлежи на осребряване в производството по несъстоятелност.

          С оглед на горното не се споделя тезата на частния жалбоподател, че осребреният имот не е предмет на обезпечение в полза на кредитора с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ. Както се признава и в самата частна жалба Търговският закон не поставя конкретни изисквания относно начина на индивидуализация на приетите обезпечения в списъка на приетите вземания. Достатъчно е те да бъдат индивидуализирани по безспорен начин, което индивидуализиране в случая – с посочването на нотариалния акт по учредяване на ипотеката, съдът намира за осъществено.

          С оглед на горното обжалваното определение е законосъобразно. Подадената срещу него частна жалба е неоснователна и като такава се оставя без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О  П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Национална агенция за приходите, гр.София , ул.“Княз Дондуков“ № 52, представлявана от В* П*– директор на Дирекция „Държавни вземания“ срещу определение № 2333/24.06.2019г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 938/2012г., с което е одобрена  сметка за разпределение по чл. 717д от ТЗ на ЕТ „ЕМДИ –ЕМИЛ ДИМИТРОВ” /в несъстоятелност/, ЕИК *, представена на съда по несъстоятелността с молба вх. № 15487/22.05.2019 г. и публикувана в ТРРЮЛНЦ на 28.05.2019г. в обжалваната част.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: