ОПРЕДЕЛЕНИЕ

552/02.08.2019

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 02.08.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                         ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

   

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 488 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от  Г.Н.Й. *** срещу определение №279/10.06.2019 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д. №8/2019 г., с което делото е спряно до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по ДП №37/2018 г. на РУ Ботевград при ОД на МВР-София.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

           Разгледана по същество същата е основателна.

            Производството по делото е образувано по  иск с правно основание чл. 432 КЗ за заплащане на обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди, настъпили в резултат от деликт при ПТП от 23.01.2018 г., причинен от трето за спора лице, застраховано в ответното дружество по задължителна застраховка "Гражданска отговорност ".

           За да спре производството по делото, Окръжен съд Добрич е приел, че предвид наличието на разследване по досъдебно производство във връзка с ПТП, при което е пострадал ищецът по делото, наказателното производство обуславя изхода на гражданския спор - предмет на исковото производство.

          Въззивният съд намира, че не са налице условията за спиране на производството по делото  на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. Посочената хипотеза изисква разкриване от съда по делото на престъпни обстоятелства от значение за правилното разрешаване на правния спор, които същевременно не могат да се установят в самото гражданско производство. Наказателното производство не е преюдициално за гражданското дело, доколкото предявеният иск е насочен към реализиране отговорността на застрахователя за застрахователно обезщетение за вредите, пряка и непосредствена последица от увреждането, причинено от застрахования деликвент. Доколкото отговорността на застрахователя е функционална  от деликтната отговорност на застрахования, за ангажирането й е нужно установяване факта на деликта на последния и наличието на негова валидна застраховка "ГО" при застрахователя. Установяването на деликтната отговорност на застрахования може да стане самостоятелно в гражданското производство, без да е нужно да се изчаква да приключи наказателното производство, дори и при евентуална оправдателна присъда на дееца, доколкото няма тъждественост между деликтната и наказателната му отговорност.

           Вярно е, че при евентуална осъдителна присъда гражданският съд няма да е длъжен да установява деликта на дееца, тъй като признатото с присъдата за извършено престъпление поглъща в себе си и деликта – по-ниското по степен правонарушение, но това обстоятелство не може да бъде правно основание да се спират за неопределено време гражданските дела за обезщетения за вреди от ПТП до приключване на наказателните производства за пътно-транспортно престъпление.

          Според трайната практиката на ВКС разкриването на престъпни обстоятелства следва да стане при разглеждане на самото гражданско дело от  исковия съд, а не предвид разследване в досъдебно производство при данни за извършено престъпление, като наличието на образувано такова само по себе си не съставлява основание по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК за спиране на производството по делото. В случая удостоверението на  на РП Ботевград, на което съдът е основал обжалваното определение за спиране на производството, съдържа единствено данни за извършване на определени процуални действия по образувано досъдебно производство, като са посочени само най-общо деянията – ПТП, без дата и къде се е случило, и управление на МПС след употреба на наркотични вещества, без да е визирано дори конкретно обвиняемо лице.

Предвид изложеното, следва да се приеме, че в случая не са били налице процесуалните предпоставки по  чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК за спиране на производството по делото. Ето защо обжалваното определение следва да се отмени, а делото да се върне на Добричкия окръжен съд за продължаване на разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение  №279/10.06.2019 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д. №8/2019 г., с което делото е спряно до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по ДП №37/2018 г. на РУ Ботевград при ОД на МВР-София.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на разглеждането му.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.