ОПРЕДЕЛЕНИЕ№694

 

Гр.Варна, …15.11.…… 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на четиринадесети ноември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА                                                                                        

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 538 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.220 предл.второ от ГПК, образувано по частна жалба на ЗАД „Армеец“ АД със седалище гр.София срещу определение № 2646 от 24.07.2018г. по търг.дело № 439/18г. по описа на Варненски ОС, в частта му, с която молбата на дружеството за привличане на Н* Й* С*и „Спийд Авто“ ЕООД като трети лица помагачи на страната на ответника е оставена без уважение.

Твърди че обжалваното определение е незаконосъобразно и неправилно. Твърди че в молбата за привличане и с нарочна молба е посочил интереса си от привличане на третите лица. Сочи че на „Спийд Авто“ ЕООД е възложена работата, и неин служител виновно е причинил щетите на застрахованото при ЗАД „Армеец“ лице, а С* е лицето, което виновно е причинило щетата. Твърди че при евентуално уважаване на иска срещу него има интерес от обвързващата сила на решението по отношение на тези лица. Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови друго, с което тези лица да бъдат допуснати до участие в производството като трето лице помагач на страната на ответника.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е постъпил отговор от насрещната страна по делото „Имоти България“ ООД със седалище гр.Варна.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 439/18г. по описа на ВОС е образувано по предявен осъдителен иск от „Имоти България“ ООД срещу ЗАД „Армеец“ АД за заплащане на застрахователно обезщетение по доброволна имуществена застраховка „Каско“ поради настъпило застрахователно събитие и причинени щети на застрахован при дружеството лек автомобил.

В срока по чл.219 ал.1 от ГПК с отговора на исковата молба от ответника е направено искане за привличане на трети лица помагачи на негова страна – Н* Й* С* и „Спийд Авто“ ЕООД. Посочено е от ответника че има интерес от привличането им, тъй като това са прекия причинител на щетата и дружеството, чийто служител е причинил щетата.

Конституирането на трето лице помагач има за цел да обвърже третото лице – помагач в отношенията му със страната на която помага със задължителната сила на мотивите. При недопускане на трето лице помагач в процеса, производството между главните страни продължава, а постановеното по спора решение няма да притежава установително действие в отношенията между недопуснатото трето лице и главната страна.

Предвид изложеното в исковата молба, че застрахованият автомобил е оставен в автосервиз на „Спийд Авто“ ЕООД за извършване на ремонт и щетата е причинена от служител на дружеството, въззивният съд намира че е налице интерес от страна на ответника от участие в процеса на тези лица с оглед обвързването им със задължителната сила на мотивите на настоящето решение. При евентуално уважаване на иска и с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят по имуществената застраховка встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата, а доколко претенцията би била основателна е въпрос по същество на бъдещ иск.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго с което Н* Й* С* и „Спийд Авто“ ЕООД бъдат допуснати до участие като трети лица помагачи на страната на ответника.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 2646  от 24.07.2018г. на Варненски ОС по търг.дело № 439/18г., в частта му, с която молбата на ЗАД „Армеец“ за привличане на Н* Й* С*и „Спийд Авто“ ЕООД като трети лица помагачи на страната на ответното дружество е оставена без уважение и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА до участие Н* Й* С* от гр.Варна, ЕГН ********** и „Спийд Авто“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Габърница, община Ветрино, ЕИК 203197786, като трети лица помагачи на страната на ответника ЗАД „Армеец“ АД със седалище гр.София в производството по търг.дело № 439/18г. по описа на Варненски окръжен съд.

ВРЪЩА делото но ВОС за продължаване на съдопроизпроизводствените действия, включително и посочване от ответника на адрес на третото лице помагач С*.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: