ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  712                                                30.11.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  30-и ноември                                                                  Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 545 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от ”Ол Сийз Лимитед” чрез пълномощник,  против определение № 2564/17.08.2017 г., постановено по т.д.№ 570/2016г. по описа на Окръжен съд Варна, в частта му, с която е прекратено производството по предявения от жалбоподателя  иск по отношение на обявяването  за несъществуващи на следните вписани в ТР обстоятелства:

Първоначалното вписване на “Бонита 79”ЕООД :

Извършването на непарична вноска  в капитала на “Бонита 79”ЕООД от учредителя “Бонита 97”ЕООД:

Прехвърляне на 100% от капитала на “Бонита 79”ЕООД на “Брентал трейдинг”АД.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно поради необоснованост и незаконосъобразност. Счита, че в исковата молба са се позовали на обстоятелства извън обхвата на чл.70 ТЗ, но в обхвата на чл29 ЗТР.

 Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение в посочената част и върне делото на първоинстанционният съд за продължаване на съдопроизводствените действия, по така предявения иск.

Частната жалба срещу обжалваната част на постановеното определение е процесуално допустима, а разгледана по същество е частично основателна по следните съображения.

Производството по т.д. 570  по описа за 2016 година по описа на Окръжен съд Варна е образувано по предявени искове от жалбоподателя “Ол сийз лимитед”- дружество, учредено в Британските Виржински острови, с регистрационен N 288204, Чеймбърс, Уикъм Кей 1, П. К. 3152, Роуд Таун,Тортола, Британски Виржински острови, представлявано от директорите Хорхе Салчедо и Кристино Гевара, чрез пълномощника адвокат В.Г., с искане да бъде признато за установено по отношение на ответниците „БОНИТА 97“ ООД, ЕИК * и „БОНИТА 79“ ЕООД, ЕИК *, двете дружества със седалище и адрес на управление гр. София,срещу: „БОНИТА 79“ ЕООД, а именно- искове по чл. 29 от ЗТР, като предмет на  настоящето производство са исканията по т. 5 и т. 6 от исковата молба. Със искането по т.5 се иска да бъдат признати за несъществуващи следните обстоятелства:- учредяването на „БОНИТА 79“ ЕООД от „Бонита 97“ЕООД в ТР и извършването на апортна вноска в капитала на „БОНИТА 79“ ЕООД от страна на учредителя „БОНИТА 97“ ООД, представляваща поземлен имот с идентификатор 10135.513.309 по КП на к.к. Златни пясъци. По т. 6 се иска да бъде признато за несъсществуващо и прехвърлянето на 100% от капитала на „БОНИТА 79“ ЕООД на „Брентал трейдинг” АД, чуждестранно юридическо лице, идентификация 7568, държава: Панама.

С обжалваната част на определението, съдът е приел посочените искове за недопустими и е прекратил производството по делото.

По частната жалба съдът съобрази следното:

Видно е от обстоятелствената част на исковата молба-т.ІV.- като основание на искането е посочено че се основава на обстоятелстовото, че Теодора Койчева не е собственик  на дружествените дялове от капитала на „Бонита 97“ЕООД. Този извод е изведен от съждения, относно обстоятелството, че нейният праводател не е бил собственик на капитала.  Този извод е мотивиран с обявяването на недействителността на договори за продажба на дялове от дружеството ищец от 15.05.2002год. и от 08.11.2001год., по които нейният праводател К*Д* К* е  придобил дялове от капитала на дружество „Бонита 97“ ООД.  Поради тази недействителност, -че сделките за придобиване са нищожни, последващото прехвърляне на собствеността чрез дарение надяловете от Койчо Койчев на Теодора Койчева не се е осъществило, съответно Теодора Койчева не е  придобила дяловете, защото договорът не е породил своя прехвърлителен ефект.

Понеже Теодора Койчева не е била собственик на дружествените дялове от капитала на „БОНИТА 97“ ООД и поради това не е могла да вземе решения за извършване на апортна вноска за учредяване на „БОНИТА 79“ ЕООД. Поради тази причини взетото от нея решение за тези две действия следва да се приравни на липсващо / невзето/ решение и на нищожно такова.

Предвид изложеното, съдът прави следните изводи:

Относно жалбата срещу определението в частта му, с която е прекратено производството по предявения от жалбоподателя  иск по отношение на обявяването  за несъществуващи на следното вписано в ТР обстоятелство:

Първоначалното вписване на “Бонита 79”ЕООД :

Определението в частта, с която се прекратява иска  относно това обстоятелство е правилно. Следва да се отбележи, че учредяването на ТД може да се атакува само с исковете по чл.70 ТЗ. Този извод следва от следното: Самият факт на учредяване на търговското дружество, не е обстоятелство, което подлежи на вписване като такова /арг. Чл.119 ал.2 ТЗ, по която не е предвидено вписване на това обстоятелство/. За това и иск по чл.29 ЗТР само срещу това обстоятелство-вписването на учредяване на дружеството е недопустим. В подкрепа на извода, че е недопустим иск за оспорване на вписванията при учредяването на търговското дружество следва и от разпоредбата на чл.70 ал.6 ТЗ, според която чл.604 от ГПК не се прилага относно учредяването на търговското дружество. Следователно, предвидената в чл.604 ГПК възможност за заличаване на вписани обстоятелства при посочените предпоставки, е неприложима относно учредяването на търговско дружество.

Относно частната жалба срещу определението в частта му, с която е прекратено производството по предявения от жалбоподателя  иск по отношение на обявяването  за несъществуващо на следното вписано в ТР обстоятелство:

Извършването на непарична вноска  в капитала на “Бонита 79”ЕООД от учредителя “Бонита 97”ЕООД:

Относно прекратяването на иска за обявяване за несъществуващо  вписването на извършването на непарична вноска в капитала на „Бонита 79“ЕООД от учредителя „Бонита 97“ЕООД, съдът съобрази следното:

„Бонита 79“ЕООД е учредена с капитал, изцяло формиран от внесената от „Бонита 97“ЕООД апортна вноска-цитирания недвижим имот. Следователно, апорта е учредителен и вписването на вида и стойността на апортната вноска  се извършва едновременно с вписване учредяването на търговското дружество. Както се изложи, недействителността на учредяването може да се атакува с конститувния иск по чл. 70 ал.1 ТЗ. За това и твърдяните нарушения при извършването на апортната вноска не могат да се релевират директно по реда на чл.29 ал.1 ЗТР, при предпоставка за уважаването е недействителност на вписано обстоятелство. Това е така, понеже апорта представлява сделка и нейната нищожност не може да се предполага, а следва да се установи по реда на чл.26 ЗЗД. В исковата молба не е посочено основание и формулиран петитум  за установяване на нищожност на апорта като сделка, поради което предявеният иск не може да се квалифицира  като иск за нищожност на извършения апорт.

С оглед на изложеното, предявеният иск по чл.29 ал.1 пр.3 от ЗТР за установяване на вписване на несъществуващо обстоятелство се явява недопустим. Изложените изводи са съобразени и с дадените разрешения с Решение № 65 от 15.06.2017год.на ВКС по т.д. № 446/2016год., І т.о., постановено по реда на чл.290 ГПК.

Относно жалбата срещу определението в частта му, с която е прекратено производството по предявения от жалбоподателя  иск по отношение на обявяването  за несъществуващо на следното вписано в ТР обстоятелство:

Прехвърляне на 100% от капитала на “Бонита 79”ЕООД на “Брентал трейдинг”АД.

Искането се основава на твърдението и становището, че  учредяването на “Бонита 79”ЕООД е несъществуващо обстоятелство и последвалото прехвърляне на дружествени дялове също е невалидно възникнало обстоятелство и следва да бъде заличено.

Предявяването на този иск, понеже не се основава на незаконосъобразност на взети решения по см. на чл.74 ТЗ, не е обвързан със срок, за това се явява допустим. А с оглед на предмета на спора, ищецът се явява  заинтересована страна по иска и същият следва да бъде разгледан. За това и обжалваното определение в тази си част се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид изложеното, съдът намира, че определението в частта му, с която е прекратено производството по предявените искове, за обявяването  за несъществуващи на следните вписани в ТР обстоятелства:

Първоначалното вписване на “Бонита 79”ЕООД :

Извършването на непарична вноска  в капитала на “Бонита 79”ЕООД от учредителя “Бонита 97”ЕООД е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. 

Определението в частта му с която е прекратено производтвото по иска за обявяването  за несъществуващо на Прехвърлянено на 100% от капитала на “Бонита 79”ЕООД на “Брентал трейдинг”АД е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2567/17.08.2017 г., постановено по т.д.№ 570/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение, в частта с която е прекратено производството по предявения от “Ол сийз лимитед”  - дружество, учредено в Британските Виржински острови, с регистрационен N 288204, Чеймбърс, Уикъм Кей 1, П. К. 3152, Роуд Таун,Тортола, Британски Виржински острови, представлявано от директорите Хорхе Салчедо и Кристино Гевара, срещу „БОНИТА 79“ЕООД иск да бъде признато за установено по отношение на ответника „БОНИТА 79“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. София, за обявяването  за несъществуващо на следното вписано в ТР обстоятелство:

Прехвърляне на 100% от капитала на “Бонита 79”ЕООД от едноличния собственик на капитала “Бонита 97”ЕООД на “Брентал трейдинг”АД  и  ВРЪЩА делото за разглеждане на иска срещу посочения ответник.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2567/17.08.2017 г., постановено по т.д.№ 570/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение, в частта с която е прекратено производството по предявения иск да бъде признато за установено по отношение на ответниците „БОНИТА 97“ ООД, ЕИК * и „БОНИТА 79“ ЕООД, ЕИК *, двете дружества със седалище и адрес на управление гр. София, на обявяването  за несъществуващи на следните вписани в ТР обстоятелства:

Първоначалното вписване на “Бонита 79”ЕООД :

Извършването на непарична вноска  в капитала на “Бонита 79”ЕООД от учредителя “Бонита 97”ЕООД:

Определението в частта с която се потвърждава определението на ВОС подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните, при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.