О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 738

 

19.12.2017г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осемнадесети декември две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА въззивно т. д. № 648

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба на Д.П.С., представляван по пълномощие от адв. М.Т. ***, срещу разпореждане № 10277/12.10.2017г. по т. д. № 660/2012г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на частния жалбоподател за издаване на изпълнителен лист за присъдени в негова полза съдебно – деловодни разноски с влязло в сила решение № 180/28.06.2013г. по в. т. д. № 69/2013г. по описа на ВнАпС.

С доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна и постановяване на друг, с който да бъде разпоредено издаване на изпълнителен лист. В жалбата се твърди, че при преценката по чл. 406, ал. 1 ГПК съдът е следвало да съобрази пропускът на насрещната страна да инициира производство по чл. 248 ГПК за изменение на решението на касационната инстанция в частта за разноските, както и че постановеното от въззивната инстанция решение в частта за разноските, в която не е отменено от ВКС, подлежи на изпълнение, независимо от резултата от спора.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и е процесуално допустима.

Насрещната страна „ Юнион Корект“ АД не представя отговор и не изразява становище по жалбата.

Съставът на ВнАпС, като взе предвид данните по делото и изложените в жалбата оплаквания, намира частната жалба за основателна, като съображенията за това са следните:

С въззивното решение № 180/28.06.2013г., постановено по в. т. д. № 69/2013 г. на ВнАпС, след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 1567/09.11.2012 г. по т. д. № 660/2012 г. по описа на ВОС, с оглед резултата от въззивното обжалване, ищецът „ Юнион Корект“ АД е осъдено да заплати на ответника Д.П.С. сумата 1 268.50 лв., представляваща съдебно - деловодни разноски за две съдебни инстанции, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК. С решение по т. д. № 4117/2013г. по описа на ВКС, ТК, въззивното решение в отменителната му част е отменено, като е уважен искът за мораторни лихви за сумата 23880.56 лв. Обжалваното въззивно решение не е изменено или отменено в частта относно присъждането на сумата 1 268.50лв. в полза на ответника Д.П.С., на основание чл. 78, ал. 3 ГПК

Касаторът „ Юнион Корект“ АД не инициирал производство за допълване на решението на ВКС в тази му част, като едномесечният срок за това, считано от постановяването му, респективно – от влизане в сила, в случая – 22.06.2015г., е изтекъл. Извън компетентността на първоинстанционния съд, при подадена молба за издаване на изпълнителен лист, е преразглеждане на посоченото от молителя, като подлежащо на принудително изпълнение, изпълнителното основание от кръга на предвидените в чл. 406 ГПК.

Поради противоречивите правни изводи на двете инстанции относно основателността на молбата по чл. 406 ГПК, обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и искането за издаване на изпълнителен лист - уважено.

Воден от горното, съставът на ВнАпС

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 10277/12.10.2017г., постановено по т. д. № 660/2012г. по описа на Варненски окръжен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза на Д.П.С., ЕГН **********, срещу „ ЮНИОН КОРЕКТ“ АД, ЕИК *, въз основа на влязло в сила решение № 180/28.06.2013г., постановено по в. т. д. № 69/2013г. по описа на ВнАпС, за сумата 1 268.50 лв., представляваща съдебно - деловодни разноски за две съдебни инстанции, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

Делото да се върне на Варненски окръжен съд за издаване на изпълнителен лист.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.