ОПРЕДЕЛЕНИЕ№739

 

Гр.Варна, …18.11.2016……………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на седемнадесети ноември през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 653 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Т.С.Г. от гр.Варна срещу определение № 3178 от 04.10.2016г. по търг.дело № 1251/16г. по описа на Варненски ОС, с което е прекратено производството по делото на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Излага че за образуваното дело е научила едва на 04.10.2016г. при справка в деловодството. Твърди че съобщение с приложено разпореждане на съда от 14.09.2016г. не и е връчвано, поради което и не е предприела действия по отстраняване на установените от съда нередовности. Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Размяна на книжа на основание чл.129 ал.3 предложение второ от ГПК не е извършвана.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 1251/16г. по описа на ВОС е образувано по предявен иск от Т.С.Г. от гр.Варна с правно основание чл.29 от ЗТР. Исковата молба не отговоря на изискванията на чл.127 от ГПК и с разпореждане № 9062 от 14.09.2016г. производството по делото е оставено без движение. Съобщението за без движение е лично връчено на ищцата на 19.09.2016г. Поради неизпълнение на дадените указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба на основание чл.129 ал.3 от ГПК производството по делото е прекратено с обжалваното определение.

Не е спорно в настоящето производството, че предявената искова молба не отговоря на изискванията на чл.127 и чл.128 от ГПК, като от първоинстанционния съд са дадени указания за отстраняване на констатираните нередовности с разпореждане № 9062 от 14.09.2016г.

Въззивният съд намира, че съобщението на съда с дадените указания и предоставения срок за изпълнението им е редовно връчено на ищцата – частна жалбоподателка на 19.09.2016г. На л.16 от първоинстанционното дело е приложено съобщение за връчването им, с отбелязване, че е получено лично от ищцата, за което е положен неин подпис. Поради което и твърдението в частната жалба, че съобщение, с приложени указания, не и е връчвано, е неоснователно.

С частната жалба истинността на удостовереното от призовкаря лично връчване не е оспорена. Удостовереното от връчителя лично връчване на 19.09.2016г. има характеристиките на официален свидетелстващ документ, който не оспорен по надлежния затова начин досежно автентичността на подписа.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3178 от 04.10.2016г. на Варненски ОС, търговско отделение, по търг.дело № 1251/16г.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: