Р Е Ш Е Н И Е

3

гр.Варна, 10 .01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10 .01.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№177/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.Образувано по молба вх.№8071/22. 12.2016г., подадена от въззивника И.П.В. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение №145/04.10.2016г., постановено по в.гр.д. №177/16г. по описа на ВАпС, гр.о.Твърди се, че изготвената по делото СТЕ от в.л. В.К., въз основа на която съдът е постановил решението си, е недостатъчно прецизна, на места грешна, без достатъчно конкретика и факти, изготвена не само на база видяното при огледа, но и на казани неистини от ответника.Следва вещото лице да поправи СТЕ в частта й относно въздушния кабел, като я изготви само на база извършения оглед и в съответствие със законовите разпоредби.В противен случай следва да се приеме, че СТЕ е изготвена умишлено манипулативно с цел изгода и въззивникът ще предприеме действия за търсене на отговорност по НК и възмездяване.Излага се, че вещото лице е извършило повторен детайлен оглед на място на 21.12.2016г. и споделило с въззивника, че кабелът е незаконен и влиза в жилището на ответника, който е негов поръчител, опасен е за ищеца и семейството му и застрашава дома му от пожар, провисването му е предпоставка при вятър да стига до границата на имота, да се трие във фасадната стена и да произвежда шум, вкл. при обледяване да чука по нея, кабелът следва незабавно да се премахне по инициатива/задължение на ответника от кабелния му оператор, фирма подизпъл -нител или правоспособно лице.Претендира се, след като в.л. направи корекция на очевидни фактически грешки в СТЕ в частта й за кабела и внесе допълнително конкретика и яснота, съдът да промени решението си и да коригира очевидно до -пуснатата в същото грешка по отношение на кабела.     

Въззиваемият Т.С.М., редовно уведомен, не е депозирал отговор по молбата в срока по чл.247, ал.2 от ГПК.   

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

С част от решение №145/04.10.2016г., постановено по в.гр.д.№177/16г. по описа на ВАпС, гр.о., е потвърдено решение №2146/23.12.2015г., постановено по гр.д.№ 1069/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е отхвърлен предявеният от И.П.В. против Т.С.М. иск с пр.осн. чл.109 от ЗС в частта му за осъждане на ответника да премахне въздушния кабел за кабелна те -левизия/интернет, преминаващ на по-малко от метър разстояние/70 см./ пред про -зореца на спалнята на ищеца.Формираната от съда воля в мотивите на решението за неоснователност на иска в тази му част е обективирана в диспозитива на поста -новено решение №145/04.10.2016г.Не е налице несъответствие между формирана - та от съда воля и нейното обективиране в диспозитива, в който случай би могло да се твърди наличие на очевидна фактическа грешка по см. на чл.247 от ГПК.По същество молбата на страната съставлява искане съдът, след като е обявил реше - нието си, да изменя формираната в него воля, което е недопустимо съгласно разпо- редбата на чл.246 от ГПК.Ирелевантни в настоящия случай са извършените от ве -щото лице В.К. с молба, депозирана на 04.01.2017г., изготвена по извънсъ -дебно искане на въззивника, уточнения и тълкувания на приетата по делото СТЕ от 13.09.2016г.За да могат да бъдат ценени уточнения от в.л. на СТЕ, следва да бъдат депозирани преди съдът да обяви решението си по делото.

По изложените съображения съдът приема молбата за неоснователна, предвид което същата следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№8071/22.12.2016г., подадена от И.П.В. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение №145/04.10.2016г., постановено по в.гр.д. №177/16г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: