РЕШЕНИЕ

1

__09.01.2017 г., гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 В.Ч.гр. д. № 615 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 468 от ГПК, ПО ЖАЛБА НА

            Постъпила е жалба от Земеделски производител Г. Б. Д. ***, чрез пълномощник адв. Ч., срещу решение № 1009/01.11.2016 по в.гр.д. 234/2016 на ОС Разград, с което е оставена без уважение подадената от него жалба срещу разпределение на събраната по изп.д. 20153310400111по описа на СИС при РС Исперих. Твърди се, че решението е неправилно и съдът не е съобразил твърдяните нарушения на чл. 136 ЗЗД при извършване на разпределението, както и липсата на прав на присъединен взискател на участващата в разпределението банка. Твърди се, че банката може да си реализира правата по особения залог само по реда на ЗОЗ. Иска се отмяна на решението и извършване на ново разпределение.

            Преписи от жалбата са връчени на насрещните страни „Н. М“ООД, гр. Велико Търново и „Прокредит банк България“ ЕАД София, които не са изразили становища.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по жалба на Г. Д. против изготвеното разпределение на суми, предявено на страните с Протокол от 30. 08. 2016 г. по изп. дело № 111/ 2015 г.  по описа на ДСИ при ИРС.  Жалбоподателят твърди, че разпределението е незаконосъобразно и моли да бъде отменено.

             Представено е писмено обяснение от ДСИ при ИРС, в което са заявени съображения, относно неоснователност на жалбата.

            В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК срещу жалбата не са постъпили възражения от останалите страни по делото.

            Изпълнителното производство е образувано по молба на „Н. - М" ООД гр. В. Търново евъз основа на изпълнителен лист от 17. 09. 2015 г., издаден на основание заповед за изпълнение от 19. 08. 2015 г. по ч. гр. д. № 661/ 2015 г. по описа на ИРС, с което ЗП Георги Божилов Д. е осъден да заплати на „Ником - М” ООД сумата 15000 лв. главница, ведно със законната лихва, считано от 18. 08. 15 г., разноски за д. т. 300 лв.  и 1200 лв. за адвокатско възнаграждение.

По същото изп. дело „ПРОКРЕДИТБАНК / БЪЛГАРИЯ/” АД, в полза на която е учреден особен залог върху Колесен трактор МТЗ 952, рег. № РР02669 и Зърнокомбайн Claass  Dominator 108 SL рег. № РР04311, е подала Молба вх. № 271/ 26. 04. 16 г. и е присъединена като взискател. С Разпореждане от 19. 04. 2016 г. на ДСИ е присъединена като взискател и Държавата в лицето на НАП.

            На публична продан са били изнесени движими вещи: Колесен трактор DEUTZ FAHR DX 110, РЕГ. № РР02303; Колесен трактор ЮМЗ – 6 АКЛ, рег. № РР03943; Колесен трактор МТЗ 952, рег. № РР 02669; Зърнокомбайн Claass  Dominator 108 SL рег. № РР04311; Лек автомобил  „Тойота Раф – 4”, рег. № РР 2386; Лек автомобил „Фолксваген Голф” , рег. № РР5757.

На 02. 08. 16 г. ДСИ при ИРС е изготвил разпределение на постъпилата сума  от продажбата в размер на 74 119, 46 лв., предявено на страните с Протокол от  30. 08. 16 г.

Съставът на ВАпС намира, че обжалваното разпределение е било извършено при спазване на реда на чл. 136 от ЗЗД, за удовлетворяване на кредиторите.

В жалбата не са посочени конкретни нарушения на чл. 136 ЗЗД, поради което и съдът има задължение да провери само дали има нарушение на императивни правни норми. Такова не се констатира. Спазен е редът на привилегиите при разпределение на сумите.

Спорно е било също и дали Прокредитбанк има права на присъединен взискател, съответно право на предпочително удовлетворение като заложен кредитор по ЗОЗ.

По отношение на особените залози са предвидени специални правила за присъединяване на обезпечения кредитор, разписани в чл. 32, ал.5 от ЗОЗ. За да бъде присъединен като взискател в изпълнителното производство, изпълнението по което е насочено срещу предмета на особения залог, заложният кредитор трябва да представи извлечението за вписан залог и то в срока до изготвяне на разпределението.

В настоящия случай, обезпеченият с особен залог върху вземането кредитор „ПРОКРЕДИТБАНК / БЪЛГАРИЯ/” АД е представил по делото документи за правата си с молбата за присъединяване.

Налице е и второто условие за присъединяване на такъв взискател, а именно особеният залог е върху конкретна вещ, което е била и обект н принудителното изпълнние. Заложените в полза на „ПРОКРЕДИТБАНК / БЪЛГАРИЯ/” АД Колесен трактор МТЗ 952, рег. № РР02669 и Зърнокомбайн Claass  Dominator 108 SL рег. № РР04311 са били описани и продадени по това дело чрез проведени публични продани. Представен е актуалния размер на дълга на длъжника и съгл. чл. 459, ал. 2 от ГПК законосъобразно ДСИ е запазил до представяне на изпълнителен лист припадащата се на този кредитор сума.

Не се констатират твърдяните основания за отмяна на атакуваното решение, поради което и жалбата следва да се остави без уважение, като се потвърди атакуваният акт.

 Воден от изложеното, Разградският окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА  решение № 1009/01.11.2016 по в.гр.д. 234/2016 на ОС Разград, с което е оставена без уважение ЖАЛБА от  Земеделски производител Г. Б.Д. *** чрез пълномощник адв. Ч. против изготвеното разпределение на суми, предявено на страните с Протокол от 30. 08. 2016 г. по изп. дело № 111/ 2015 г.  по описа на ДСИ при ИРС.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: