О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

637 / 10.10.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

                                         

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 394 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по реда на чл.248 от ГПК по молба вх.№ 4742/22.08.2019 г., подадена от пълномощника на В.Д.С. за допълване на определение № 497/9.08.2019 г. по настоящото дело чрез присъждане на сумата от общо 265.00 лева – разноски за настоящата инстанция.

         В подаден писмен отговор пълномощникът на представляващия „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД изразява становище за неоснователност на молбата и моли за отхвърлянето й; евентуално прави възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение от 250.00 лева.

         Молбата по чл.248 от ГПК е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството по настоящото дело е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Б.В.Л., „В.Д.“*** и В.Д.С. срещу определение № 1622/30.05.2019 г. по в.гр.д.№ 937/19 г. на Окръжен съд - Варна, с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу разпределение от 14.11.2018 г., обективирано в протокол за разпределение от 29.10.2018 г. по изп.дело № 20137130400404 по описа на ЧСИ Л. Т., рег.№ 713 в КЧСИ.

С определение № 497/9.08.2019 г. Варненският апелативен съд е отменил обжалваното определение на Окръжен съд – Варна и е върнал делото за произнасяне по подадената жалба, т.е. настоящата инстанция не се е произнесла по съществото на правния спор, а по процесуалното администриране на жалба срещу протокол за разпределение на ЧСИ Л. Т..

Съобразно разпоредбата на чл.78 от ГПК, отговорността на страните за разноски е обусловена от изхода на правния спор. Тъй като не е налице приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция, подадената молба по реда на чл.248 от ГПК е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. С оглед изхода на спора, съдът, който се произнесе по съществото му, следва да присъдени и разноските по делото. По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.248 от ГПК, вх.№ 4742/22.08.2019 г., подадена от пълномощника на В.Д.С. за допълване на определение № 497/9.08.2019 г. по гр.д.№ 394/19 г. на АпС – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.