ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

51/26.01.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на                г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 1/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.Д.Ч. чрез процесуалния й представител адв. А. *** срещу определение № 3448/28.11.2014 год по гр.д. № 2550/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав, с което е върната на осн. чл. 130 от ГПК исковата й молба срещу Е.И.П. и Д.Г.П. за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 50, т.IV, рег.№ 6981, дело № 677 на нотариус О. Ш., по отношение на 5/6 ид.ч. от имота като относително симулативен, и производството по делото е прекратено. Частната жалбоподателка излага доводи, че съдът дължи произнасяне и по чл.17 ал.1 от ЗЗД независимо от това, че такъв иск не е предявен, а правния си интерес обосновава с възможността в случай на уважаване на иска, да претендира отмяна на дарението по реда на чл. 227 от ЗЗД. Поради това моли за отмяна на определението и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предявен е иск за нищожност на договор за покупко-продажба с твърдения, че същият е относително симулативен, тъй като страните не са имали желание за пораждане на правните му последици, а същият прикрива дарение.

С определение от 12.11.2014 год на ищцата са дадени указания да посочи твърдения относно правния й интерес от установяване нищожността на договора. В срока по чл. 129 ал.2 от ГПК това указание не е изпълнено. Поради това и на осн. чл. 130 от ГПК съдът върнал исковата молба.

Искът за прогласяване нищожността на привиден договор е установителен по своя характер. Ето защо и разпоредбата на чл. 124 ал.1 от ГПК изисква в тези случаи наличие на правен интерес от установяване на нищожността. Такъв интерес ще е налице, когато в случай на уважаване на иска имотът би се върнал в патримониума на ищеца.

Искът по чл. 26, ал.2, предл.последно от ЗЗД за установяване на привидността е с различен предмет от иска по чл. 17, ал.1 от ЗЗД за разкриване на прикритата сделка. По принцип няма пречка всеки от тях да бъде предявен самостоятелно, но не и в хипотезата на относителна симулация, каквато се твърди в исковата молба. Тогава двата иска следва да се разгледат заедно, защото трябва да се установи не само, че привидната сделка не съдържа действителната воля на страните, а и дали са налице изискванията за действителност на прикритата сделка. Само тогава ще бъде постигнат резултат, който би удовлетворил интереса на ищеца. В случая, както правилно е посочил първоинстанционният съд, при уважаване на исковете за ищцата не би настъпила търсената от нея  правна промяна- имотът няма да се върне в нейния патримониум. Ищцата не е изложила и твърдения относно претендираните права от прикритата сделка – дарение, с оглед евентуалния интерес от предявяване на иск за неговата отмяна. Ето защо изводът на първоинстанционния съд за недопустимост на иска поради липса на правен интерес е законосъобразен и обоснован. В този смисъл е и съдебната практика, залегнала в определение № 261/02.03.2011 год по гр.д. № 1401/2010 год на ВКС на РБ, III г.о., определение № 614/24.09.2012 по гр.д. № 484/2012 год на ВКС на РБ, III г.о.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението за връщане на исковата молба е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3448/28.11.2014 год по гр.д. № 2550/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав, с което е върната на осн. чл. 130 от ГПК исковата молба срещу Е.И.П. и Д.Г.П. за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 50, т.IV, рег.№ 6981, дело № 677 на нотариус Огнян Шарабански, по отношение на 5/6 ид.ч. от имота като относително симулативен, и производството по делото е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на частната жалбоподателка пред ВКС на РБ на осн. чл. 274 ал.3 т.1 при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.