ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

61

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  30.01.2017година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 1/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.Д.Д. срещу определение № 2501/19.10.2016 год по в.ч.гр.д. № 1847/2016 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено и е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 25286/19.09.2016 год срещу определение № 8419/02.08.2016 год по гр.д. №6653/2016 год на ВРС. По съображения за незаконосъобразност на определението частната жалбоподателка моли същото да бъде отменено, а първоинстанционното определение – обезсилено. Моли също да бъде служебно прекратено производството по гр.д. № 6653/2016 год на ВРС като повторно заведено и поради това-недопустимо.

Постъпил е отговор от К.К.П. чрез адв. Ч., в който се изразява становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на обжалваното определение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕСНОВАТЕЛНА, по следите мотиви:

С обжалваното определение Варненският окръжен съд се е произнесъл като въззивна инстанция по частната жалба на Д.Д. срещу определение № 8419/02.08.2016 год по гр.д. № 6653/2016 год на ВРС, 14 състав, с което са оставени без уважения исканията й за прекратяване, респ. за спиране на производството, както и за отмяна на определението за насрочване разглеждането на искането на ищеца за определяне на привременни мерки по реда на чл. 323 от ГПК в открито съдебно засенатие на 18.08.2016 год.

Съгласно чл. 274 ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато с тях се прегражда по-нататъшното развитие на делото, както и в случаите, изрично посочени в закона.

С обжалваното определение Варненският районен съд е оставил без уважение искането на ответницата за прекратяване, евентуално – за спиране на производството. Това определение не прегражда по-нататъшното развитие на делото, поради което не подлежи на обжалване. Определението, с което е насрочено разглеждането на искането за привременните мерки е по движението на делото и също не може да се обжалва. Поради това частната жалба срещу това определение е процесуално недопустима и правилно Варненският окръжен съд е оставил същата без разглеждане и е прекратил производството.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2501/19.10.2016 год по в.ч.гр.д. № 1847/2016 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.