Р Е Ш Е Н И Е

№7

гр. Варна,_24_.01.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на 24.01. през две хиляди и осемнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;        

ЧЛЕНОВЕ :МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

въззивно гражданско дело № 01 по описа за 2018-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от «А.» ООД, ЕИК 200160284, гр. Варна, местност „Б. А.“ №21, ет.1, ап.6, срещу решение № 1597/31.10.2017 г. по в.гр.д. 2000/2017 год. на ОС Варна, с което е оставена без уважение жалба на същото лице – длъжник по изпълнението срещу разпределителен протокол от 28.05.2017 г. по изпълнително дело № ….. по описа на ЧСИ  с рег. № 717. Твърди се, че решението не е съобразено с доказателствата по делото и със закона. Оспорва се дължимостта на приспаднатите суми като задължения към НАП. Твърди се, че задълженията са погасени към датата на извършеното разпределение. Твърди се, че разпределението не е предявено надлежно на жалбоподателя. Иска се отмяна на решението и отмяна на разпределението.

Насрещната «Е.» ЕООД, гр. Плевен е изразила в писмен отговор становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, ЧЖ е основателна.

Производството пред ОС е образувано по реда на чл.463 ГПК, по жалба на „А.“ ООД срещу разпределение по протокол от 28.05.2017г. на ЧСИ Р.Т., рег.№ 717 на КЧСИ, с район на действие ВОС, по изпълнително дело №…...

Оспорва се разпределението на сумите, постъпили от продажбата на делбения имот, като неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че страната не е била редовно призован за предявяване на разпределението на дата, различна от посочената, при допуснато  нарушение на чл.51, ал.2 и чл.47, ал.2 от ГПК. Твърди се, че крайната сума, определена за получаване от дружеството, е неоснователно занижена с приспадане на вече заплатени задължения към НАП.

Жалбата пред ОС е оспорена от „Е.“ ЕООД с възражения за недопустимост, предвид подаването й извън срока за обжалване на разпределението по чл. 462, ал.2 ГПК, а по същество за неоснователна. Оспорват се твърденията, че жалбоподателят не дължи суми към НАП преди изготвяне на протокола за разпределение.

Пред ОС са представени и мотиви на съдебния изпълнител.

Предмет на разглеждане е протокол за разпределение от 28.05.2017г. на ЧСИ Р. Т. по изп.дело № ….. относно сумите, които следва да получат съделителите от продажбата на недвижим имот- ПИ с идентификатор 10135.24694, с площ 1750 кв.м., в гр.Варна, район „Приморски“, местност „ К. Ч.“ , както следва: „Е.“ ЕООД- 69591.43лв., равняващи се на 1725/ 1750 кв.м. ид.части ;„А.“ ООД – 1008.57лв., равняващи се на 25/ 1750 кв.м. ид.части;Дължими такси и разноски: Внесени по изпълнението от „Е.“ ЕООД -48лв./ образуване на изп.дело/ и 100лв./ за вещо лице. За възстановяване от „ А.“ ООД – 2.11лв. Такса по чл. 24 от ТТ ЗЧСИ, върху стойността на дяловете:  „ Евроселект “ ЕООД - 1670.20лв., „Апага  ООД- 24.20лв., с включен ДДС. 

            Установени публични задължения на „А.“ ООД  по удостоверение № 030371700806347 / 15.05.2017г.  в размер на  182.78лв. Като краен резултат „А.“ ООД следва да получи  сумата  799.48лв. /1008.57- 2.11- 24.20- 182.78/.

Спроно е именно дължими ли са били последните 182,78 лв. от длъжника към момента на изготвяне на протокола и дали длъжникът е можел своевременно да възрази за недължимостта на сумата.

            Съобщенията до „А.“ ООД за насрочената публична продан са изпратени на посочения  съдебен адрес, чрез адвокат С. И.. С протокол от  05.05.2017 г. за купувач на имота е обявен „Е. „ ЕООД.

           Представено е удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК, според което дружествата - съделители, нямат непогасени данъчни задължения за имота  към 10.05.2017 г.

            Представено е удостоверение вх.№ 5602/ 22.05.2017 г. от НАП-ТД- Варна, във връзка с постъпило съобщение № 6242/ 05.05.2017г., за налични данъчни задължения на „ Апага ООД / данък върху доходите и приравнените на тях правоотношения, ДОО, здравно осигуряване, универсален пенсионен фонд/ в общ размер 182.78лв., актуални към 15.05.2017 г. Сумата е съобразена от ЧСИ при извършване на разпределението.

         Определена е дата за предявяване на разпределението- 29.05.2017г., отложено поради нередовно уведомяване на страните и насрочено на 09.06.2017г., впоследствие и за 29.06.2017г. Съобщенията до „А.а“ ООД за първите дати са адресирани до адвокат С. И., и върнати в цялост поради ненамирането му при посещенията на отбелязаните дати. На 29.06.2017г. е съставен протокол за предявяване на разпределението в присъствието на пълномощник на „Е.“ ЕООД.

           Действително, длъжникът не е редовно уведомен за насроченото предявяване на 29.06.2017 г., тъй като съобщението е изпратено на 14.06.2017г. и на същата дата е върнато и приложено в цялост. От това следва два важни извода: жалбата е допустима и е подадена в срок, и второ, длъжникът не е могъл да представи пред ЧСИ доказателствата, които е представил пред ОС, а именно, че на 18.05.2016 год., преди изготвянето на разпределението и лед датата, за която се отнася удостоверението от НАП, „А.“ ООД е заплатило всички свои задължения към НАП по банков път.

Следователно, ЧСИ е извършил разпределението при липса на тази информация, която, обаче следва да се съобрази от съда.

Следва да се отмени извършеното разпределние само в частта му, касеща сумата от 182,78 лв., която не следва да се разпределя в полза на НАП, а да се включи към сумата, която „А.“ ООД следва да получи от разпределението и която следва да се увеличи от 799,48 лв. на 982,36 лв.

В останалата му част разпределението е законосъобразно и жалбата срещу него е неоснователна, както е приел и ОС.

Налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което атакуваното разпределение се отмени и бъде разпоредено на ЧСИ да изготви ново разпределение, в което да бъде изменен последния раздел в следния смисъл: да не се разпределя сума в полза на НАП, а сумата за получаване от „А.“ ООД да бъде определена на 982,36 лв.

Воден от изложеното, съдът

                                                                                

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1597/31.10.2017 г. по в.гр.д. 2000/2017 год. на ОС Варна, с което е оставена без уважение жалба на «А.» ООД, ЕИК 200160284, гр. Варна, местност „Б. А.“ №21, ет.1, ап.6, – длъжник по изпълнението срещу разпределителен протокол от 28.05.2017 г. по изпълнително дело № …. по описа на ЧСИ  с рег. № 717, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ разпределителен протокол от 28.05.2017 г. по изпълнително дело № 20177170400114 по описа на ЧСИ  с рег. № 717, и разпорежда на ЧСИ да изготви ново такова с идентично съдържание в І-ви и ІІ-ра част, като в ІІІ-та част бъде изменена, като бъде определена сума за получаване от „А.“ ООД в размер на 982,36 лв., а в полза на НАП да не бъде определяна сума за получаване.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: