О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

141/13.03.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13 03.2018г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№100/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от С.Н.Т. в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.”***, чрез процесуалния му представител адв.М.И., против решение №314/01.12.2017г., постановено по в.гр.д.№387/17г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане като процесуално недо- пустима подадената от С.Н.Т. в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.”, длъжник по изп.д.№ПБ20177370400194 по описа на ЧСИ Л. Т.с район на действие ДОС, вписана под №737 на КЧСИ, в частите й, насочени против обективираните в призовка за доброволно изпълнение от 05.06. 2017 г. действия по образуване на изпълнително производство за следните парични суми: в размер на 29 667 лв. по съображения, за същата сума има образувано изпълнително производство №171/17 г. по описа на ЧСИ Т. Д. с район на действие ОС-Бургас, вписан под № 801 в КЧСИ; и в размер на  145 663 лв., по съображения, че размерът на дълга според договора за кредит е в размер на 43 611, 96 лв.; против предприетите опис и продажба на заложеното имущество - оборудване за ФВЕЦ, по съображения, че не представлява движими вещи, че не е спазен редът на принудително изпълнение и поради неспазване на чл.10, ал.3 от ЗОЗ, като и е прекратено производството по жалбата в тези й части.В жалбата се твърди, че решението в обжалваната му част е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и подадената от страната жалба до ДОС уважена.

Въззиваемата страна „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е позирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт - чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№387/17г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№28818/14.06.2017г./по описа на ЧСИ/, подадена от С.Н.Т. в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.”, уточнена с молба вх.№ 28843/14.06.2017г. /по описа на ЧСИ/, имаща за предмет и следните действия на ЧСИ Л. Т., рег.№737, с район на действие ОС-Добрич, по изп.дело № 20177370400194: 1/ образуване на изп.дело за сумата от 29 667лв. по съображения, че за същата сума по същия кредит има образувано друго дело - изп.дело № 20178010400171 по описа на ЧСИ Т. Д., рег.№801, с район на дейс -твие ОС-Бургас; 2/ търсене като дължима на сумата от 145 663лв. по съображения, че дължимата по сочения кредит сума е 41 939, 68лв. и неправилно ЧСИ събира и прави опис за сумата от 103 723, 32лв., която не е дължима; 3/ опис и продажба на заложено имущество - оборудване за ФВЕЦ, което е част от вече изградена централа, по съображения, че ЧСИ не може да продава заложеното имущество, а следва да събира равностойността му, а и т.к. ЧСИ не е оторизиран по надлежния ред да продава заложено имущество по реда на ЗОЗ; 4/ неспазване на изричната разпоредба на чл.10, ал.3 от ЗОЗ и непоискване от взискателя на декларация за актуалния размер на вземането, което се претендира от „Банка ДСК”ЕАД по дого -вор за банков кредит, което вземане е обезпечено с вписания договор за залог, като се иска събиране на суми по договора за банков кредит, които жалбоподателят не дължи.Претендира се обжалваните действия да бъдат отменени.

Въззиваемата страна „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е позирала отговор по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК.

 По подадена от „Банка ДСК”ЕАД на 07.08.2015г. молба е образувано на изп.д. №20158510402446 по описа на ЧСИ М.П., рег.№851, с район на действие СГС, въз основа на изпълнителен лист от 30.05.2015г., издаден по ч.гр.д.№26441/15г. по описа на СРС в заповедно производство, с който длъжниците С.Н.Т. в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.”, „Вакууммет-ЕВТ”ООД, гр. Нови Искър и Н. С. Т. са осъдени да заплатят солидарно на „Банка ДСК”ЕАД посочените в листа суми, дължими по договор за кредит от 27.03. 2012г., анекси №1, 2 и 3 към него, договори за поръчителство от 19.09.2013г. и 27.03.2012г. и анекси към тях.В молба от 22.01.2016г. взискателят е посочил на ЧСИ размера на претендирания от него към посочената дата остатък по дълга.

По искане на „Банка ДСК”ЕАД с приемно-предавателен протокол от 03.10.2016г. изп.д. №20158510402446 е изпратено от ЧСИ М.П. на ЧСИ В.Р., рег.№736, район на действие ОС-Добрич, за продължаване на изпълнителните действия и образувано на 12.10.2016г. под №20167360400130 по описа на ЧСИ В.Р..Също на 12.10.2016г. с разпореждане на ЧСИ изп.д.№20167360400130 е присъединено към изп.д.№20167360400129 по описа на ЧСИ В.Р..За горните действия длъж -ниците са уведомени на 24.10.2016г.С молба от 01.12.2016г., депозирана по изп.д. №20167360400129, взискателят „Банка ДСК”ЕАД е представил заявление за вписан договор за залог в ЦРОЗ с №2013092002051 и вписано на 19.07.2016г. под № 2016071904068 заявление за пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество и е поискал да бъде насрочена дата за опис на движимото имущество, предмет на залога - оборудване на фотоволтаична електроцентрала съгласно опис. По молбата не са извършвани действия от ЧСИ В.Р..

По искане на „Банка ДСК”ЕАД от 09.03.2017г. с приемно-предавателен протокол от 13.03.2017г. изп.д.№ 20167360400130 е изпратено от ЧСИ В.Р.на ЧСИ Л. Т., рег.№737, район на действие ОС-Добрич, за продължаване на изпълнител -ните действия и образувано на 14.03.2017г. под №20177370400194 по описа на ЧСИ Л.Т..Според цитирания протокол от 13.03.2017г. с разпореждане от същата дата изп.д.№20167360400130 е разделено от изп.д.№20167360400129 и към изп.д. №20167360400130 са приложени част от документите по 20167360400129/от л.34 до л.84/.

С уведомление от 16.03.2017г. ЕТ „Симет-С.Т.” е бил уведомен от ЧСИ Т.Д.рег.№801 и район на действие ОС-Бургас, че пред него е обра -зувано изп.д.№20178010400171 след изпращането му за продължаване на изп. действия на изп.д.№20167360400129 от ЧСИ В.Р., а последното образувано пред нея след изпращане за продължаване на изп.действия по изп.д.№ 2015851 0402465 по описа на ЧСИ М.П., рег.№851.

Видно от представеното по в.гр.д.№387/17г. по описа на ДОС уведомление от ЧСИ Т.Д. е, че изп.д.№ 20158510402465 по описа на ЧСИ М.П. е било образувано въз основа на изп. лист от 05.06.2015г., издаден по ч.гр.д.№26440/15г. по описа на СРС, против длъжниците С.Н.Т. лично и в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.”, „Вакууммет-ЕВТ”ООД и Н.С.Т. за сумата от 29 667, 88лв.-главница, ведно със законната лихва от 15.05.2015г., такси, договорни лихви и разноски.По изп.дело не са извършвани изп.действия.

С определение №4692/20.02.2017г., постановено по ч.гр.д.№7032/16г. по описа на СГС, вляло в сила на датата на постановяването му, е отменено разпореждане от 30.05.2015г., с което е допуснато незабавно изпълнение и е разпоредено изда -ването на изп.лист, обективирано в Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК по ч.гр.д.№26441/15г. по описа на СРС и е обезсилен издаденият на 30.05.2015г. въз основа на заповедта изп.лист.

След обезсилване на изп.лист длъжниците са поискали прекратяване на изп. производство.С молба от 18.04.2017г. взискателят е посочил, че изпълнението по отношение на представения изп.лист следва да бъде прекратено, но т.к. по делото се намира оригинал на вписано под №2016071904068 заявление за пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество по реда на ЗОЗ, то моли да бъде продължено изпълнението против длъжника С.Н.Т. в качест -вото му на ЕТ „Симет-С.Т.” по реда на ГПК като се опишат и продадат следните вещи, негова собственост, а именно оборудване на фотоволтаична електроцентрала съгласно приложен опис към вписан договор за особен залог от 19.09.2013г. за сума не по-малка от 100 000лв.Според представения договор от 19.03.2013г. за учредяване на особен залог върху движими вещи към договор за кредит от 27.03.2012г. ЕТ „Симет-С.Т.” в качеството му на залогодател е учредил в полза на заложния кредитор „Банка ДСК”ЕАД по реда на ЗОЗ за обез -печение цялото вземане-главница, лихви, такси, неустойки, както и всички разноски, свързани със събиране на вземането на заложния кредитор по договор за кредит от 27.03.2012г., което вземане към датата на подписване на договора възлиза на 145 663, 13лв., залог върху дълготрайни активи - цялото съоръжение „Фотоволта -ична електроцентрала 66, 24 kWp”, съгласно опис-Приложение 1, което имущество, находящо се в с.Опанец, към датата на договора се оценява на 330 180, 78лв. без ДДС и се оставя на отговорно пазене при залогодателя.Този договор за залог е вписан в ЦРОЗ под №2013092002051 съгласно представеното потвърждение за вписване, издадено от ЦРОЗ на 20.09.2013г.Съгласно издадено от ЦРОЗ потвър- ждение за вписване от 19.07.2016г. на посочената дата под №2016071904068 е вписано подаденото от „Банка ДСК”ЕАД заявление за вписване на пристъпване към изпълнение по първоначално вписване №2013092002051.Представено е и изпрате -ното по пощата и получено от ЕТ съобщение по чл.33, ал.1 от ЗОЗ, в което е посочено и, че банката пристъпва към изпълнение поради настъпила предсрочна изискуемост на 05.05.2015г. на инвестиционен кредит по договор за кредит от 27.03. 2012г.

С постановление от 18.04.2017г. ЧСИ е прекратил производството по изп.дело в частта му досежно цитирания изп.лист от 30.05.2015г. на осн. чл.433, ал.1, т.3 от ГПК и е посочил, че предвид искането на взискателя продължава изпълнението въз основа на представеното по делото извлечение от ЦРОЗ/без посочен номер/, по отношение на заложеното имущество, собственост на длъжника С.Н.Т. в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.”, като е разпоредил да му се изпрати ПДИ и е насрочил опис на имуществото за 26.05.2017г.В изпратените на 26.04.2017г. съобщение до взискателя за цитираното постановление и ПДИ до длъжника  е посочено, че производството по изп.д. продължава въз основа на приложено извлечение от ЦРОЗ за пристъпване към изпълнение, вписано под №2016071904154 по първоначално вписване №2013092001977 - така, т.к. по изп. дело се е съдържал оригинал само на това заявление за вписване на договор за особен залог и заявление за вписано пристъпване към изпълнение, а оригиналите на другите вписани заявления, съответно по първоначално вписване под №2013092002051 и пристъпването към изпълнение под 2016071904068 са били приложени по цитираното изп.д.№20178010400171.С молба от 17.05.2017г. взиска -телят е поискал от ЧСИ Т.Д. тези документи да бъдат изпратени на ЧСИ Л. Т. по изп.д.№20177370400194.С молба от 29.05.2017г. взискателят е посочил, че е допуснал техническа грешка в горецитираната негова молба, входирана при ЧСИ на 18.04.2017г., посочвайки, че по делото се намира оригинал на вписано под №2016071904068 заявление, вместо оригинал на вписано под №2016071904154 заявление.С молба от 26.05.2017г. е поискал изпълнението да продължи и по вписаното заявление под №2016071904068 като заложеното имущество се продаде за сума не по-малка от 150 000лв.

Видно от представените удостоверения  от 15.05.2017г. от ЦРОЗ по партидата на ЕТ „Симет-С.Т.” има извършени няколко вписвания, като конкретно процесните две, по които и единствено към посочената дата е вписано пристъпване към изпълнение са: 1/ договор за залог с първоначално вписване под №201309200 1977 и вписано пристъпване към изпълнение на 19.07.2016г. под №2016071904154; 2/ договор за залог с първоначално вписване под №2013092002051 и вписано пристъпване към изпълнение на 19.07.2016г. под №2016071904068.Според описа- нието в регистъра на заложеното имущество и приложения опис, по двата залога то е идентично.

Изп.дело е било спряно на осн. чл.438 от ГПК и след приключване на производ -ството по в.гр.д.№206/17г. по описа на ДОС възобновено с постановление от 05.06.2017г.Със същото и е насочен опис и оценка на заложеното имущество на 23.06.2017г., както и е разпоредено да се изпрати ПДИ до длъжника и по второто представено извлечение за пристъпване към изпълнение, издадено от ЦЗОЗ.

В изпратената до длъжника ПДИ на 05.06.2017г., връчена на 06.06.2017г., е посочено, че по силата на извлечение от ЦРОЗ за пристъпване към изпълнение, вписано под №2016071904068 във връзка с първоначално вписване на особен залог под №2013092002051 ЕТ дължи на взискателя сумата от 145 663лв., ведно със законната лихва, считано от 19.07.2016г.Посочено е и, че задължението по изп.д. възлиза на 29 667лв., ведно със законната лихва от 19.07.2016г., 145 663лв., ведно със законната лихва от 19.07.2016г., както и такси и разноски.

С молба от 23.06.2017г. взискателят е поискал да бъде отменен насрочения за 23.06.2017г. опис на движими вещи и е поискал съдействието на ЧСИ по реда на чл.35, ал.1 от ЗОЗ да бъдат предадени на банката движимите вещи, предмет на особения залог.

С постановление от 23.06.2017г. ЧСИ е прекратил изпълнението досежно поис -каните от взискателя опис, оценка и публична продан на движими вещи, обект на особен залог, и по искането на взискателя въз основа на приложените в оригинал заявления за пристъпване към изпълнение на осн. чл.35, ал.1 от ЗОЗ е насрочил принудително предаване в полза на взискателя на движимите вещи, собственост на длъжника, за 30.06.2017г., за което му е изпратил ППИ.По искане на взискателя предаването на движимите вещи е пренасрочено за 10.07.2017г., на която дата, съгласно съставения протокол, взискателят е поискал да бъде определена равно -стойността на вещите по реда на чл.521, ал.2 от ГПК.

С молба от 17.07.2017г. взискателят е посочил, че размерът на непогасените вземания на банката към 17.07.2017г. възлизат: 1/ по кредит, отчитан по посочената заемна сметка, във връзка с подаденото заявление за вписване на пристъпване към изпълнение №2016071904068 - 67 800, 12лв., от които главница 37 054, 12лв., лихви 29 369лв. и такси 1 377лв.; 2/ по кредит, отчитан по посочената заемна сметка, във връзка с подаденото заявление за вписване на пристъпване към изпълнение №201607194154 - 39 122, 72лв., от които главница 29 667, 88лв., лихви 9 454, 84лв.  

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, чл.521, ал.3 и чл.527, ал.4 от ГПК са посочени лимитативно действията на съдебния изпълнител, който длъжникът в изпълнителното производство разполага с правото да обжалва.Видно от същите е, че образуването на изпълнително дело и извършването на опис не попадат в обхвата на цитираните разпоредби и следователно не подлежат на самостоятелен съдебен контрол/с изключение на хипотезата, в която се обжалва насочване на изпълнението към несеквестируемо имущество, която в настоящия случай не се твърди от страната/.При обжалване на действия, неподлежащи на самостоятелно обжалване, съдът не следва да се произнася и досежно наведените твърдения за недопустимост на образуваното изпълнително производство и съответно извър -шени от СИ такива действия/тези си твърдения страната следва да въведе при обжалване на подлежащите на обжалване действия, евент. в хипотезите, когато се претендира отговорността на СИ за предприети от него незаконосъобразни дейст -вия/.По изп.дело и не е постановяван отказ от СИ по молба на длъжника/такава не е подадена/ за прекратяване на изп.производство в частта му, развиваща се на осн. чл.10, ал.2, изр. 2 от ЗОЗ, за да се приеме, че се обжалва на осн. чл.435, ал.2, т.6 от ГПК такъв отказ.За тази част, която е останала след прекратяване на изп. дело в частта му по обезсиления изп.лист, длъжникът е твърдял, че заложеното оборуд -ване не може да бъде предадено, т.к. е част от вече изградена ФВЕЦ и не може да бъде отделено, а заложният кредитор има право да се удовлетвори само от равнос- тойността му, както и е възразявал, че понастоящем размерът на задълженията му към банката по двата договора за кредит от 27.03.2012г., обезпечени с договорите за особен залог, е различен от този, посочен от взискателя.За пълнота на изложе -нието следва да бъде посочено, че съгласно нормите на чл.10, ал.2 и чл.35 от ЗОЗ извлечението от ЦРОЗ за вписано пристъпване към изпълнение съставлява пряко извънсъдебно изпълнително основание, което обвързва СИ в субективните си и обективни предели и съставлява титулът, въз основа на който се образува изпълнително производство за изпълнение по реда на чл.521 от ГПК за предаване на движими вещи, предмет на вписан особен залог по реда на ЗОЗ.Размерът на сумата, за която е учреден залогът, е подлежащо на вписване обстоятелство и в извлечението за пристъпване към изпълнение на заложено имущество тази сума е посочена, или по вписване №2016071904068/първоначално №2013092002051/ посо- чената сума е 145 663лв., а по вписване №2016071904154/първоначално №2013 09201977/ посочената сума е 29 667лв.Оспорването относно размера на дълга не може да се преценява от СИ, а следва да се въведе по реда, посочен в чл.36 от ЗОЗ.Първоначалните действия на СИ се ограничават до изпращане на ПДИ и в случай на липса на доброволно неизпълнение в предвидения в закона срок иззем -ване на заложеното имущество, намиращо се у залогодателя и предаването му на заложния кредитор.По искане на взискателя, ако се установи, че заложеното иму -щество не се намира у длъжника или не може да бъде отделено от останалото му имущество, СИ може да пристъпи към събиране на равностойност му-чл.10, ал.1, т.3, вр. ал.4 и чл.35, ал.1 от ЗОЗ, препращащ към чл.521 от ГПК.В настоящия случай взискателят след подаване на жалбата се отказал от искания способ-опис, оценка и продан на вещите и е поискал предаването им, както и е уточнил актуал -ния размер на дълга/посочените главници съвпадат с тези, посочени от длъжника/.

 По изложените съображения съдът приема, че подадената до ДОС жалба от С.Н.Т. в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.” в посо -чената й част е недопустима, като насочена против неподлежащи на самостоятелно обжалване действия, поради което образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ДОС, решението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №314/01.12.2017г., постановено по в.гр.д.№387/17г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане като про -цесуално недопустима подадената от С.Н.Т. в качеството му на ЕТ „Симет-С.Т.”, длъжник по изп. д.№ПБ20177370400194 по описа на ЧСИ Л.Т. с район на действие ДОС, вписана под №737 на КЧСИ, в частите й, насочени против обективираните в призовка за доброволно изпълнение от 05.06. 2017 г. действия по образуване на изпълнително производство за следните парични суми: в размер на 29 667 лв. по съображения, за същата сума има образувано изпълнително производство №171/17 г. по описа на ЧСИ Т. Д. с район на действие ОС-Бургас, вписан под №801 в КЧСИ; и в размер на  145 663 лв., по съображения, че размерът на дълга според договора за кредит е в размер на 43 611, 96 лв.; против предприетите опис и продажба на заложеното имущество - оборудване за ФВЕЦ, по съображения, че не представлява движими вещи, че не е спазен редът на принудително изпълнение и поради неспазване на чл.10, ал.3 от ЗОЗ, като и е прекратено производството по жалбата в тези й части.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: