Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

54

 

гр. Варна, 08.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на двадесет и шести март през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

 

                        Председедател: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

Членове: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 

секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдия Христова

въззивно гражданско дело № 101 по описа за 2014 г.:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 258 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА, подадена от Т.В.А.,***, СРЕЩУ решение № 474/19.11.2013 год. по гр.д. № 858/2012 год. по описа на ОС Добрич, с което е ОТХВЪРЛЕН предявеният от нея иск срещу МКБ „Юнионбанк” АД, гр. София, ЕИК 831596033, и Д.С.Я. ***, за установяване несъществуването на ипотечното право на първия ответник МКБ „Юнионбанк”, произтичащо от нищожен поради липса на предписаната от закона форма договор за ипотека върху собствени на ищцата два недвижими имота – апартамент №8 с идентификатор 72624.624.1020.3.15 и апартамент № 9, идентификатор 72624.624.1020.3.16, двата в Добрич, ул. „Максим Горки”, №5, ет.4, в сграда №3, попадаща в ПИ с идентификатор 72624.624.1020, сключен с нот.а. №21, т.5, рег. 8281, н.д. 782/2008 г. по регистъра на нотариус Ю. Д., рег.№160 на НК, вписан под №8, т.3, д.2469/2008 г., вх.рег.№ 6332/10.04.2008 год. на СВп – Добрич, за обезпечаване кредит на втория ответник Д.С.Я., тъй като нотариалният акт е извършен от помощник нотариус, без да са налице предпоставките по чл. 46, ал.1 ЗННД за заместване на нотариуса, ведно с присъждане на разноски в полза на ответниците, при участието на третите лица – помагачи Ю.В.Д. и С.Б.С..

В жалбата се твърди, че решението на ОС е неправилно и незаконосъобразно, като ОС е допуснал съществени процесуални нарушения. Твърди се, че изводите на съда за наличие на предпоставките за заместване на нотариуса в деня, когато е изповядана атакуваната сделка, са необосновани. Иска се отмяна на решението и уважаване на претенцията. Направено е доказателствено искане за издаване на съдебно удостоверение, което е отказано от първата инстанция.

Насрещната страна Д.С.Я. не е подал писмен отговор.

МКБ „Юнионбанк”АД, гр. София, междувременно е заличена като правен субект и на нейно място е конституиран процесуалният й правоприемник „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София, ЕИК 831094393, чийто представител оспорва жалбата.

Писмен отговор е подаден от третото лице-помагач Ю.В.Д., в който жалбата се оспорва и се поддържат изводите на ОС в атакуваното решение.

         Съдът, като взе предвид становищата на страните, приложимите към спора правни норми и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството пред ОС е образувано по искове на Т.В.А. срещу МКБ „Юнионбанк”АД гр. София и Д.С.Я., за установяване несъществуването на ипотечното право на първия ответник МКБ „Юнионбанк”АД, произтичащо от нищожен договор за ипотека върху собствени на ищцата два недвижими имота, за обезпечаване кредит на втория ответник Д.С.Я., при липсата на предписана от закона форма, тъй като нотариалния акт е извършен от помощник-нотариус без да са налице предпоставките на чл.46, ал.1 от ЗННД за заместване на нотариуса.

Ответникът Д.С.Я. не е подал писмен отговор и не е изразил становище по исковете пред ОС.

 Ответникът МКБ „Юнионбанк”АД, гр. София пред ОС е оспорил в писмен отговор исковете като недопустими, евентуално неоснователни с твърдения за нередовна искова молба и пълна нотариална компетентност на помощник-нотариуса по заместване поради отсъствието на нотариуса на датата 10.04.2008г. Твърди се и грешка в датата на изповядване на сделките - не на 10.04.2008г., а на 09.04.2008г., като допусната грешка била поправена по съответния ред.

Идентично е било и становището на третото лице - помагач на банката-ответник нотариус Ю. Д.. Той е твърдял, че е отсъствал в периода 10-13 април 2008г. от района си на действие. Изразил е и становище за наличие на предпоставките на чл.46, ал.1 от ЗННД за заместването му от помощник-нотариус С. С., тъй като всяко отсъствие на нотариуса от работното място е основание за упражняване от страна на  помощник-нотариуса на компетентността му по заместване, както и, че противното би обезмаслило фигурата на помощни-нотариуса и застрашило сигурността на гражданския оборот, тъй като страните не са в състояние да знаят или следят за отсъствието на нотариуса.

Третото лице-помагач С. е оспорило исковете.

С доклада на ОС е дадена правна квалификация на исковете, която ВАпС също приема -  чл.124, ал.1 от ГПК във вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД във вр.с чл.576 от ГПК и чл.46, ал.1 от ЗННД за несъществуване на ипотечно право, произтичащо от нищожен договор за ипотека, сключен при липсата на предписана от закона форма, тъй като нотариалния акт е извършен от помощник-нотариус без да са налице предпоставките на чл.46, ал.1 от ЗННД за заместване на нотариуса.

         Не е било спорно и се установява от писменото доказателство по делото сключването на процесния договор за ипотека по нот.а. №21, т.5, рег. 8281, н.д. 782/2008 г. по регистъра на нотариус Ю. Д., рег.№160 на НК, вписан под №8, т.3, д.2469/2008 г., вх.рег.№ 6332/10.04.2008 год. на СВп – Добрич. Не е било спорно, че сделката е изповядана от помощник-нотариуса Св. С. по заместване при нотариуса Юл.Д., както и че това е надлежно отбелязано, съобразно изискванията на чл. 580, т.2 от ГПК, и съобразно изискванията на чл. 46, ал.1 изр.2 от ЗННД е направена и прибавка към подписа на помощник –нотариуса. Съобразно представените писмени доказателства - заповед на министъра на правосъдието №ЛС-08-137/10.12.2007г. и удостоверение изх.№743/14.12.2007г. на председателя на НК, С. С. е вписан в регистъра на НК като помощник-нотариус по заместване на нотариус Ю. Д. с район на действие ДРС, за срок от 2 години, считано от 14.12.2007 г. Установява се от нот.а. 2/10.10.2012 год. на същия нотариус №160 на Нк, че датата на изповядване на сделката е поправена с нотариален акт за поправка от 09.04.2008 год. на 10.04.2008 год.

         По делото са разпитани свидетели и е представен писмен договор за продажба на автомобил от дата 10.04.2008 год. /л. 213 от делото на ОС/, от които се установява безпротиворечиво, че нотариус Ю. Д. на 09.04.2008 год. е отпътувал от гр. Добрич, пренощувал е в друго населено място – гр. София, на 10.04.2008 год. е отсъствал от града и със свой приятел присъствал на закупуване на автомобил в гр. Перник. Представени са и доказателства, че от 11.04. до 13.04. Ю. Д. е бил извън страната, като е напуснал през ГКПП Гюешево.

Представено е и копие от общия регистър на нотариуса от дата 10.04.2008 год., където е вписана процесната сделка.

Спорен по делото основно е въпросът налице ли са били условията помощник-нотариуса да извърши изповядването при условията на заместване към датата 10.04.2008г..  В Закона за нотариусите и нотариалната дейност съществува възможност за заместване на нотариуса в три хипотези: от помощник-нотариус по чл.46 от ЗННД; от друг нотариус, по чл.47 ЗННД и от съдия по вписванията, по чл.48 от ЗННД.

В хипотезата на чл. 46, ал.1 от ЗННД (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.), заместването от помощник-нотариус е възможно, когато нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си, като компетентността на помощник-нотариуса в този случай съвпада с тази на нотариуса. Другото условие на разпоредбата – стаж и правоспособност на самия помощник-нотариус, не е било спорно по делото.

В разпоредбата на чл. 46, ал.1 ЗННД не е дефинирано понятието „отсъствие” с времеви ограничения или особени причини. С оглед на изискванията за непрекъснатост на работата на нотариалната кантора и забраната за затваряне за повече от общо два часа на работен ден, може да се изведе общият принцип за осигуряване на непрекъснатост в работата на нотариалната кантора като цел на законодателя, в духа на който са и разпоредбите на чл. 46, 47 и 48 ЗННД. За отсъствие следва да се приеме всяко състояние, в която нотариусът е извън нотариалната си кантора, независимо в какъв период от време, към момента на изповядване на сделката. Такова отсъствие е установено безспорно по делото.

Тъй като законът не е определил с каква продължителност следва да бъде отсъствието от кантората на нотариуса, то и съдът не може да тълкува тази разпоредба ограничително, още повече, че липсва законова база за това. Съставът на ВАпС приема, че е без значение от града ли е отсъствал нотариуса или само от кантората и какви са били причините за това. Състоянието на невъзможност нотариуса да изпълнява правомощията си е отделна хипотеза и не е относимо към делото. Всяко отсъствие на нотариуса по време на изповядване на сделката дава възможност за приложение на правомощията на помощник-нотариуса по чл. 46, ал.1 ЗННД при наличие на останалите условия за правомощия на помощник-нотариуса и в този смисъл доводите във въззивната жалба относно изповядване на други сделки от нотариуса на същата дата, възможността да се поправи датата на сделката с нотариален акт за поправка на нот.а. са извън предмета на спора. По делото по безспорен начин са установени законовите предпоставки за заместване на нотариуса по чл. 46, ал.1 ЗННД, съответно оборването на удостоверителното волеизявление в нотариалния акт на нотариуса е в тежест на ищеца, който не е успял да го проведе успешно.

         Исковете са неоснователни и подлежат на отхвърляне.

Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Разноски не се присъждат.

         Водим от горното, съдът

                             

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 474/19.11.2013 год. по гр.д. № 858/2012 год. по описа на ОС Добрич.

Решението подлежи на касационно обжалване В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ ПРЕД ВКС ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 280 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: