О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

163

 

 

26.02.2015 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на  26 февруари 2015 г., две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.ч.гр.д. №101 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на  С.И.Р., Е.И.Р.  и М.С.Р., подадена чрез адв. Б.Ж., против определение №22/09.01.2015 г., постановено по гр.д. № 963/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата им за изменение на определение № 809/30.10.2014 г. по гр.д. № 963/2013 г. на Добричкия окръжен съд в частта за разноските с присъждане в тяхна полза на такива от 30 000 лв., представляващи изплатено адвокатско възнаграждение и производството по молбата е прекратено.

Жалбоподателите са настоявали, че определението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно, като са молили за неговата отмяна и връщане на делото за произнасяне по същество на искането за изменение на определението в частта на разноските. Навели са следните доводи: -изразеното намерение от страна на ищеца за евентуално бъдещо оттегляне на иска не задължавало ответника да предприеме действия, свързани с отговорността за разноските към този момент; - след като делото е било отложено за разглеждане в открито съдебно заседание, ответникът не е бил длъжен да представя списък с разноски и доказателства за плащането на адвокатския хонорар преди това; - след като последно открито заседание не е било провеждано, неправилно било позоваването на ТР № 6 от 06.11.2013 г. на ВКС по т.д. № 6/2012 г. ОСГТК и задължаването на ответниците да представят списък преди това.

Насрещната страна - Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, е подала писмен отговор, с който е оспорила частната жалба и е молила за потвърждаване на обжалваното определение на окръжния съд.

Прокуратурата не е изразила становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалването му, като неизгодно за тях и срещу подлежащ на обжалване акт на съда и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Гр.д. № 963/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд е било образувано по мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ по чл. 28 от ЗОПДИППД /отм./ с характер на искова молба, за отнемане от С., Е. и М. Р. на имущество, придобито от престъпна дейност. В писмения си отговор  ответниците са оспорили иска и са заявили искане за присъждане на разноските по делото. В насроченото на 15.10.2014 г. открито съдебно заседание, ход на делото не е бил даден, като съдът е оставил без движение исковата молба за поправяне на нередовност, като е насрочил делото в открито съдебно заседание на 12.11.2014 г. Съдът е докладвал и молба на ищеца с искане за отлагане или спиране на делото, поради евентуално възможно оттегляне на иска, на които искания ответниците са се противопоставили. С постъпила в съда на 27.10.2014 г. молба от ищеца, същият е заявил оттегляне на исковете. В закрито съдебно заседание окръжният съд, с определение № 809/30.10.2014 г., е прекратил производството по делото поради оттегляне на исковете от ищеца и се е произнесъл по искането на ответниците за разноски, като е оставил същото без уважение по съображения за липса на доказателства  такива да са били сторени.

Ответниците С., Е. и М. Р. са депозирали молба по чл. 248 от ГПК, за изменение на определение  № 809/30.10.2014 г. по гр.д. № 963/2013 г. на ДОС в частта на разноските  и за присъждане в тяхна полза на 30 000 лв., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. С обжалваното определение, окръжният съд е оставил без разглеждане молбата по чл. 248 от ГПК, поради липсата на представен списък по чл. 80 от ГПК преди приключване на производството пред съответната инстанция.

Както бе посочено по-горе, производството по делото пред окръжния съд не е приключило с решение, а с определение за прекратяването му поради оттегляне на иска, постановено в закрито съдебно заседание преди провеждане на насроченото първо открито съдебно заседание. Затова, и предвид че за оттеглянето на иска съгласието на ответниците не е било необходимо, за прекратяването на делото те са узнали, едва след като им е било връчено определението на съда. Т.е. не е било проведено по делото „последно” съдебно заседание, за да бъде обвързана страната с последиците от непредставянето на списък по чл. 80 от ГПК в този срок.

Доведената до знанието на ответниците молба на ищеца за отлагане или спиране на делото и евентуалното бъдещо прекратяване на производството изобщо не му вменява в задължение представянето на списък за разноските в един по-ранен момент по делото от този, визиран в разпоредбата на чл.80 от ГПК. Освен това, предвид изложеното по-горе, именно поради несъстоялото се открито съдебно заседание, този срок е и неприложим. Затова, в разглежданата хипотеза, допустимостта на производството по молбата по чл. 248 от ГПК не е предпоставено от предварително приложен списък по чл.80 от ГПК, а в случая такъв е бил представен с молбата по чл. 248 от ГПК. Гореизложеното не противоречи на разрешението по т. 9 от ТР № 6 от 06.11.2013 г. на ВКС по т.д. № 6/2012 г. ОСГТК, касаещо  изменението на решение в частта на разноските. /В този смисъл е и съдебната практика – определение № 736/13.11.2013 г. на ВКС по ч.гр.д. № 5823/2013 г., IV г.о.; определение № 836/14.11.2014 г. на ВКС по ч.гр.д. № 2067/2014 г. на I т.о./

Молбата по чл. 248 от ГПК, подадена пред окръжния съд е била допустима и е подлежала на разглеждане по същество. В този смисъл обжалваното определение на окръжния съд, като постановяващо различен резултат, следва да бъде отменено и делото върнато на същия за произнасяне по същество на молбата по чл. 248 от ГПК.

Водим от горното, Апелативен съд – Варна

 

                            ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение №22/09.01.2015 г., постановено по гр.д. № 963/2013 г. по описа на Добричкия окръжен съд  и ВРЪЩА делото на окръжния съд за произнасяне по същество на молбата по чл. 248 от ГПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.