ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№183

_12_.03.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.03. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА. ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.101 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от П.И.Н. и И. П. М., и двамата от гр. Добрич, срещу разпореждане № 1637/02.12.2015 год. на ОС Добрич по гр.д. 225/2015 год., с което е върната подадената касационна жалба от 13.08.2015 год. срещу решение № 1455/22.07.2015 год. по гр.д. 3014/2012 год. В жалбата се твърди, че изводът на ОС, че се обжалва акт, неподлежащ на касационно обжалване, е неправилен. Излагат се съображения, че исковете по чл. 97, ал.1 ГПК /отм./ и по чл. 26 ЗЗД са  с цена, която се формира от цялата данъчна оценка на имотите, а това прави решението по такива искове подлежащо на обжалване пред ВКС.

От насрещните страни НЕ е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба, подадена срещу решение от  год. по същото въззивно гр.д., с което.

Видно е от делото на РС, че с определение № 131/03.05.2012 год. РС Генерал Тошево е определил цената на предявените искове както следва:

По два установителни иска за собственост на два склада: ¼ ид.ч. от данъчните им оценки, които са съответно 34049 лв. и 35901,60 лв.;

По четири искове за нищожност по чл. 26 ЗЗД на сделки с недвижими имоти – ¼ от данъчните оценки на имотите, които са съответно 16107,70 лв.; 17679,20 лв.; 17941,30 лв. и 1822,40 лв.

С въззивното решение ОС Добрич е обезсилил частично решението на РС по отношение на два от исковете за нищожност и е прекратил производството по делото – два склада с площ от 410 кв.м. и 450 кв.м.; отменил е решението по отношение на произнасянето по другите два иска за нищожност и е отхвърлил исковете по отношение на два поземлени имота; решението е обезсилено в частта, в която по вторите искове има произнасяне срещу Министерство на земеделието и храните, приет като ненадлежен ответник; потвърдил е по отношение на установителните искове за собственост решението на РС.

С атакуваното разпореждане касационната жалба е върната по отношение на решението на ОС в частите му, представляващи първи, втори, трети, четвърти и пети диспозитиви, или това е произнасянето по исковете за нищожност на сделките с недвижими имоти.

Съобразно чл. 69, ал.1 т.4 ГПК цената на исковете за нищожност на сделки с недвижими имоти се определя в размерите по т.2 или в размер на данъчната оценка на имота.  Съобразно пък чл. 71, ал.2 ГПК държавната такса ще се определи върху ¼ от цената на иска, когато предмет на делото е право на собственост, но с това не се намалява цената на исковете, както са приели РС и ОС.

Без значение е постановеното определение от РС „за определяне на цената на иска”, тъй като с него е определена дължимата д.т., а цената на исковете е била в размер на данъчните оценки на имотите.

При наличие на данъчни оценки над 5000 лв., решението на ОС подлежи на касационно обжалване.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, предвид несъвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане № 1637/02.12.2015 год. на ОС Добрич по гр.д. 225/2015 год., с което е върната подадената касационна жалба от 13.08.2015 год. срещу решение № 1455/22.07.2015 год. по гр.д. 3014/2012 год., И ВРЪЩА делото на ОС за администриране на касационната жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: