ОПРЕДЕЛЕНИЕ

549/02.09.2019г.

 

гр. Варна

 

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИЯ МАРИНОВА.

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно гр. дело № 101/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

            По настоящото дело е постановено решение № 72/24.06.2019г., срещу което са постъпили касационни жалби и от двете страни по спора. В производството по администриране на същите са постъпили:

1/ молба с вх. № 4855/29.08.2019г. от въззиваемото дружество „Томи Билдинг“ ООД, чрез представляващите го управители Т.Г. и М. Д., приподписана и от процесуалния представител адв.П., в която се сочи, че оттеглят подадената касационна жалба, постигнали са извънсъдебна спогодба, приложена към молбата, поради което и правят отказ от предявения иск. Иска се прекратяване на производството по делото.

2/ молби с вх. № 4851/29.08.2019г. и 4852/29.08.2019г. от въззивника В. В.К., чрез пълномощик С.В. П. /негова дъщеря и надлежно упълномощена, вкл. с правата по чл.34 ГПК, съгласно представено към молбите пълномощно/, в които се сочи, че оттегля пълномощията, дадени на адв.И.А., както и че оттегля подадената от последната касационна жалба. Иска се прекратяване на делото.

С оглед изявленията за оттегляне на касационните жалби същите подлежат на връщане.

Наред с това, съдът, като съобрази обстоятелството, че към настоящия момент постановеното по делото въззивно решение не е влязло в сила, направеното от представляващите ищцовото дружество изявление за отказ от иска поради постигната извънсъдебна спогодба, приложена към молбата и изявлението с искане за прекратяване на делото, изходящо от ответната страна, намира, че е налице десезиране по см. на чл.249 ГПК вр. чл. 233 ГПК, поради което първоинстанционното решение в обжалваната му част и въззивното решение следва да бъдат обезсилени, а производството по предявения от „Томи Билдинг“ ООД против  В.В.К. иск с правно основание чл.61 ал.2 ЗЗД прекратено в частта, предмет на въззивната жалба.

В частта, в която исковата претенция е отхвърлена за горницата над 25 898.23 лева до предявения размер от 36 843.53 лева първоинстанционното решение поради необжалването му е влязло в сила е влязло в сила, поради което и същото в тази му част не следва да бъде обезсилвано, респ. производството по отхвърления от ОС – Варна иск за горницата над 25 898.23 лева не може да бъде прекратено.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА подадените от „Томи Билдинг“ ООД и В. В.К. касационни жалби против решение № 72/24.06.2019г., постановено по настоящото в.гр.д. № 101/2019г. по описа на АпС – Варна, поради оттеглянето им.

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 72/24.06.2019г., постановено по настоящото в.гр.д. № 101/2019г. по описа на АпС – Варна, на основание чл.249 вр. чл.233 ГПК.

 

ОБЕЗСИЛВА на основание чл.249 вр. чл.233 ГПК решение № 1948/20.11.2018г. на ОС – Варна, постановено по гр.д. № 2043/2017г. в частта, в която В. В.К. е осъден да заплати на Томи Билдинг“ ООД, ЕИК 202372243 сумата от 25 898,23 /двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и осем и 0,23/ лева, представляваща стойността на сторените от ищеца разходи за извършени без възлагане в периода от 07.10.2013г. до 31.08.2017г. довършителни и ремонтни СМР в собствения на ответника обект – Апартамент С-12 с ид.10135.2571.4690.1.12 по Кадастралната карта на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, к.к.“Чайка“, ул.“К.П.“ № 7, блок С, жилищна сграда „Палма Спрингс“, ет.4 с площ от 73,99 кв.м. и 5,37 кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж, както и за изграждане на външната инфраструктура на сградата в дворното място, включващи: частично сваляне на гипсокартон и монтиране на нов по стените в жилището, монтаж на нова ел.инсталация и на ел.табло, доставка и монтаж на парапети, гранитогрес и шапки на терасите, доставка и монтаж на подпрозоречни дъски, доставка и монтаж на входна врата на апартамента, доставка и монтаж на первази на вътрешните врати и по терасите, сваляне на подкожушена мазилка на тавана, шкурене, шпакловане, грундиране и боядисване на таваните, доставка и монтаж на ВиК инсталация на терасите, демонтаж на плочки на терасите, доставка и монтаж на гипсокартон в банята и около прозорците, шпакловка на тавана на банята, замазка на терасите, поправка около сифоните и монтиране на нови подови сифони, полагане на течна изолация на терасите, шпакловане на терасите и подмазване на бордовете им, монтаж на топлоизолация по бордовете на терасите, доставка и монтаж на разклонителна тръба, полагане на минерална мазилка по борда и стените на тераса; доставка и монтаж на асансьор, полагане на мазилки и довършване на стълбище и коридори на сградата, доставка и монтаж на ВиК и ел. инсталации, ремонт на ел.инсталация и трафопост, вътрешно и външно ел.захранване, подравняване на терена и изкопни работи, трамбоване и попагане на настилки с трошен камък, полагане на армирана бетонова основа за тротоарите около сградата и стълбищата, както и полагане на тротоарите и на външните стълбища; изграждане на площадна битова канализация, водопровод до сградата и шахта; направа на подпорни стени и др., както и заплатени разходи за строителен надзор, ръководство на строежа и инвеститорски контрол, на основание чл.61 ал.2 ЗЗД И ПРЕКРАТЯВА производството по иска на Томи Билдинг“ ООД, ЕИК 202372243 против В.В.К., роден на ***г., гражданин на Русия, с постоянен адрес:*** в тази му част, поради отказ от иска, на основание чл.233 ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

Съобщението до В.К. да се връчи чрез пълномощника му С. П. на посочения в молба вх. № 4852/29.08.2019г. адрес.

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.