Р Е Ш Е Н И Е

36

гр. Варна, _13_.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на тринадесети март две хиляди и четиринадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ : ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

 въззивно гражданско дело № 102 по описа за 2014-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от С.Н.Б., ЕГН **********, за себе си и за „Синод – К” ЕООД, гр. Силистра, и за „Свебо-С” ЕООД, гр. Силистра, срещу решение № 636/13.12.2013 год. по ч.гр.д. 312/2013 год. на ОС Силистра, с което е отхвърлена предявената от нея жалба срещу постановление от 26.09.2013 год. за разпределение на постъпила сума по изп.д. 20107670401637 на ЧСИ при ОС Силистра – 2467,73 лв. по сметка в Банка ДСК с IBAN ***. В жалбата се излага, че решението е незаконосъобразно и неправилно, като не е взето, че сумата от 1645,15 лв. е несеквестируема част от трудовото възнаграждение на длъжника – физическо лице. Твърди се, че по тази сметка постъпва само трудово възнаграждение, което е заложено в полза на банка БСК, както и че за наложения запор по изпълнителното дело длъжникът не е бил уведомен. Твърди се, че е налице уведомяване на ЧСИ за характера на средствата преди извършване на разпределението. Претендира се за отмяна на решението и на постановлението на ЧСИ по отношение на сумата от 1645,15 лв..

Срещу жалбата е подаден писмен отговор от насрещната страна „Банка Пиреос България”, взискател с оспорване на всички изложени доводи. Твърди се, че жалбата е недопустима, тъй като длъжникът може да обжалва само определени действия на съдебния изпълнител и това действие не е сред тях. Евентуално се твърди, че жалбата е неоснователна, тъй като длъжникът е знаел за наложения му запор и не е уведомила своевременно, че по запорираната сметка постъпва само трудово възнаграждение.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е пред ОС е по жалба по реда на чл. 463, ал.1 ГПК, срещу постановление за разпределение по сметки в изпълнителен процес пред ЧСИ.

Доколкото разпоредбата на чл. 463 ГПК е специална по отношение на чл. 435 ГПК, без значение е дали страната, подала жалбата е длъжник или взискател.

Производството е допустимо.

Изпълнителното производство е въз основа на изпълнителен лист за парични вземания от две ЮЛ, на които С.Н.Б. е поръчител. Следва да се приеме, че тя има качеството на длъжник в изпълнителния процес.

Установява се от представените копия от писмени доказателства от изпълнителното дело, че г-жа Б., както и останалите длъжници, е получила покана за доброволно изпълнение, като едновременно с изпращане на тази покана на 21.12.2010 год. са запорирани всичките й банкови сметки като обезпечение в изпълнителния процес. Постановлението, с което този запор е наложен, не е съобщено на г-жа Б.. Уведомена е Банка ДСК, както е видно от писмото от 27.12.2010 год. на л.40 от делото на ОС.

Разпределение на постъпила сума по сметка в Банка ДСК на г-жа Б. е изготвено от ЧСИ на 26.09.2013 год. на цялата постъпила по сметката сума.

Видно е от представеното копие от банково извлечение, че всички суми, постъпващи по спорната сметка са само от трудово възнаграждение на г-жа Б..

Това разпределение е съобщено на г-жа Б. на 04.10.2013 год. С писмо от 07.10.2014 год. банката е уведомила ЧСИ за характера на сумите, постъпили по спорната банкова сметка. ***те изготвеното разпределение и е уведомил банката, че когато го е изготвял, не е знаел какви са средствата по банковата сметка.

Разпоредбата на чл. 446 ГПК е с императивен характер и ЧСИ е бил уведомен за нарушаването й преди предявяване на разпределението на страните по делото, следователно е можел и е бил длъжен да я съобрази, като измени изготвеното постановление за разпределение по чл. 460 ГПК.

Г-жа Б., от своя страна, е атакувала самото разпределение в установения от закона срок, бе да е имала възможност преди това да обжалва насочване на изпълнение към несеквестируемо нейно имущество, тъй като не е била уведомена за наложените запори.

Атакуваното действие на ЧСИ следва да бъде отменено, тъй като противоречи на императивна правна норма.

Налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, вместо което следва да се постанови друго, с което обжалваното разпределение да бъде отменено с указания за ЧСИ да извърши ново такова, съобразявайки несеквестируемата част от трудовото възнаграждение на длъжника при разпределение на постъпващите по нейната банкова сметка ***.

Воден от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 636/13.12.2013 год. по ч.гр.д. 312/2013 год. на ОС Силистра, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ постановление от 26.09.2013 год. за разпределение на постъпила сума по изп.д. 20107670401637 на ЧСИ при ОС Силистра – 2467,73 лв. по сметка в Банка ДСК с IBAN ***, С ТИТУЛЯР С.Н.Б., ЕГН **********, като указва на ЧСИ да извърши ново разпределение, съобразявайки несеквестируемота част от трудовото възнаграждение на длъжника – физическо лице.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: