ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

161

 

Гр. Варна, 25.02.2015 год.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 25.02. през две хиляди и петнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 102 по описа за 2015-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           

Настоящото производство е образувано по частна жалба на Д.Т.Ч., ЕГН **********, от гр. Варна, срещу определение № 3442/28.11.2014 год. по ч.гр.д. 2777/2014 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по жалба на г-жа Д.Ч. в качеството й на длъжник срещу действията на ДСИ в СИС при ВРС по изп.д. 20143110405206, изразяващи се в постановление за образуване на изпълнителното производство и определяне на разноски и такси и за изпълнението.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и делото да се гледа по същество с произнасяне на решение. Излага се в жалбата, че не е налице годен изпълнителен титул, поради което и не е следвало да се образува изпълнително производство. Твърди се, че това прави всички действия незаконосъобразни.

Насрещната страна ОБЩИНА АКСАКОВО, е оспорила основателността на ЧЖ в писмен отговор.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалба срещу действията на ДСИ по цитираното изп.д., изразяващи се в образуване на изпълнителното производство и определяне на разноски и такси по изпълнението. Изложени са доводи, че актът за установяване на задължение, въз основа на който е образувано изпълнителното производство, не представлява годен изпълнителен титул, поради което не е следвало да се образува делото, нито да се извършват други действия по него, включително да се начисляват такси и разноски.

Насрещната страна – взискател Община Аксаково, е оспорила допустимостта и основателността на жалбата.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

За да бъде легитимиран да обжалва действията на ЧСИ, длъжникът следва да се позовава на някоя от лимитативно изброените хипотези на чл. 435, ал.2 ГПК: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, или на хипотезата по ал.3, касаеща постановлението за възлагане след публичната продан на недвижим имот по чл. 496 ГПК. Последното изречение на ал.2 на чл. 435 ГПК дава възможност на длъжника да обжалва и постановлението за разноски.

В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ДЛЪЖНИКЪТ, обжалвайки образуването на изпълнителното производство, не се позовава на никоя от хипотезите на чл. 435, ал.2 и ал.3 ГПК, следователно не може да се възползва от конкретния способ за защита срещу това действие на ДСИ. Законът, обаче, му е дал право на защита срещу постановлението за разноските. Не е налице ограничение това постановление да представлява отказ да се намалят присъдените разноски. Възможно е и такива изобщо да не се дължат, например, ако вземането е погасено. Ето защо, по отношение на разноските съдът дължи произнасяне по същество по подадената пред ОС жалба.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден в частта му, с която е прекратено производството по жалба срещу образуване на изпълнително производство от ДСИ. Поради несъвдпадане на изводите на ОС и АпС по отношение на допустимостта на жалбата в частта й, касаеща определяне на разноски в изпълнителния процес, атакуваното определение в тази част следва да се отмени и делото да се върне на ОС за произнасяне по същество на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 3442/28.11.2014 год. по ч.гр.д. 2777/2014 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по жалба на г-жа Д.Ч. в качеството й на длъжник срещу действията на ДСИ в СИС при ВРС по изп.д. 20143110405206, изразяващи се в постановление за определяне на разноски и такси и за изпълнението И ВРЪЩА делото на ОС за произнасянето му по същество по жалбата в същата част.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3442/28.11.2014 год. по ч.гр.д. 2777/2014 год. на ОС Варна, В ЧАСТТА МУ, с която е прекратено производството по жалба на г-жа Д.Ч. в качеството й на длъжник срещу действията на ДСИ в СИС при ВРС по изп.д. 20143110405206, изразяващи се в постановление за образуване на изпълнителното производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: