ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

187

Гр.Варна,..…22.03.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …22.03.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. №102 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 102/2017 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на В.А.В., подадена чрез адв. Г.Ж., против определение № 2504/19.10.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 722/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно по съображения за липсата на произнасяне от окръжния съд по отношение на сторените от него разноски, като е молил за отмяна на обжалваното определение и за връщане на делото на окръжния съд с указания за ново произнасяне включващо частта за разноските. Заявил е искане при евентуално  произнасяне на окръжния съд по реда на чл. 253 ГПК и чл. 254, ал.2, т.5 от ГПК и коригиране на пропуска, частната жалба да се счита оттеглена.

Насрещната страна в писмения си отговор е молила за оставяне на частната жалба без разглеждане, евентуално - без уважение като неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, но е недопустима, поради липса на правен интерес от обжалване и следва да бъде оставена без разглеждане, като производството по делото следва да бъде прекратено.

С обжалваното пред настоящата инстанция определение №2504/19.10.2016 г., Варненският окръжен съд, в образуваното пред него производство по реда на чл. 248 ГПК, е оставил без разглеждане молба на насрещната по делото страна - Община Аврен за изменение в частта на разноските на определение № 1110/27.04.2016 г., постановено по в.гр.д. № 722/2016 г. по описа на ВОС. Настоящият жалбоподател В.В. не разполага с правен интерес от обжалване на това определение на окръжния съд, с което не е разгледана молбата по чл. 248 от ГПК на другата страна, поради което и частната му жалба е недопустима.

Междувременно, с определение № 82 от 11.01.2017 г., окръжният съд се е произнесъл и по подадената на 03.11.2016 г. от В.В. отделна молба по чл. 248, ал.2 от ГПК за допълване на определение № 2504/19.10.2016 г. в частта му за разноските.

С оглед изложеното, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на В.А.В., подадена чрез адв. Г.Ж., против определение № 2504/19.10.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 722/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: