ОПРЕДЕЛЕНИЕ

146

_14_.03.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _14_.03. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.102 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от И.И.И., чрез особения му представител адв. Г. Т., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 53/26.01.2018 год. на ОС Добрич по в.ч.гр.д. 17/2018 год., с което е прекратено производството по жалба на И.И.И. срещу постановление на ЧСИ Л. Т. с рег.№… и район на действие района на ОС Добрич, по изп.д……., за възлагане по същото изпълнително дело от 01.12.2016 год. и извършен на 24.10.2017 год. въвод във владение на недвижим имот. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че жалбоподателят не е бил редовно уведомен за обжалваните пред ОС действие на ЧСИ, дори за всички действия от последните пет години, поради което и подадената от него жалба не е просрочена. Иска се отмяна на определението и произнасяне по същество на жалбата от ОС.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна –  „Обединена българска банка” АД, гр. София, в който жалбата се оспорва като неоснователна и необоснована.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Пред ОС делото е образувано по жалба на г-н И., инкорпорирана в няколко писмени документа, срещу Постановление за възлагане от 01.12.2016 г. на недвижим имот и извършен впоследствие въвод по изп. дело на ЧСИ Т., по което той е длъжник. Изложени са оплаквания пред ОС, че след образуване на изпълнителното дело ПДИ е била връчена на длъжника едва след пет години, на 15.09.2015 год. Изложени са множество оплаквания, които касаят липсата на надлежно уведомяване на длъжника за изпълнението. Иска се отмяна на постановлението за възлагане и на въвода във владение.

Въззиваемата страна и взискател в изпълнителния процес „ОББ“ АД е изразила становище за недопустимост и неоснователност на жалбата пред ОС.

ЧСИ е депозирал обяснения по обжалваните действия.

От фактическа страна, по делото се установява, че господин И. е лично уведомен за обжалваните действия: за постановлението за възлагане на 07.12.2016 год. със срок за обжалване изтекъл на 14.12.2016 година, а за въвода във владение на 24.10.2017 год., когато е извършено и действието със срок за обжалване 31.10.2017 год.

Жалбата срещу постановлението за възлагане е просрочена с почти девет месеца, а срещу въвода – с месец и половина.

При неспазване на срока за обжалване съдът не може да разглежда оплакванията на въззивника, съответно производството е недопустимо и подлежи на прекратяване. Оплакванията по уведомяване на длъжника за изпълнението не касаят конкретните уведомявания за изпълнителните действия, които се атакуват.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че извън хипотезите на чл. 435, ал.3 ГПК постановлението за възлагане не може да бъде атакувано при други оплаквания.

Следователно, жалбата пред ОС е просрочена и е подлежала на връщане.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 53/26.01.2018 год. на ОС Добрич по в.ч.гр.д. 17/2018 год., в частта му, с която е прекратено производството по жалба на И.И.И. срещу постановление на ЧСИ Л. Т. с рег.№…и район на действие района на ОС Добрич, по изп.д. ……, за възлагане по същото изпълнително дело от 01.12.2016 год. и извършен на 24.10.2017 год. въвод във владение на недвижим имот..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: