Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

24

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 27.02.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 И. ЛЕЩЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 103/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от О.И.С. от гр.Варна срещу решение № 532/13.12.2013 год по в.гр.д. № 716/2013 год, на Окръжен съд гр.Добрич, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпределение, извършено на 10.10.2012 год по изпълнително дело № 20078110400029 и присъединените към него изпълнителни дела , както следва: изп.д.№ 20078110400088, изп.д.№ 20078110400154, изп.д.№ 20078110400145, изп.д.№ 20078110400151, изп.д.№  20078110400187, изп.д.№ 20078110400209, изп.д.№ 2008811040014, изп.д.№ 2008811040036, изп.д.№ 20088110400055, изп.д.№ 20088110400056, изп.д.№ 20088110400113, и изп.д.№ 2009811040045, всички по описа на ЧСИ Н.Желев с район на действие ДОС, вписан под № 811 на КЧСИ, и по изп.д. № 200873904002.128 по описа на ЧСИ Сл.Сербезов с район на действие ДОС, вписан под № 739 на КЧСИ. По съображения за незаконосъобразност на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде извършено ново разпределение на сумите между взискателите.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на чл. 460 от ГПК към разпределение се пристъпва, когато събраната по изпълнителното дело сума не е достатъчна да удовлетвори вземанията на всички кредитори. При извършване на разпределението съдебният изпълнител е длъжен да съобрази поредността на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворяване съгласно чл. 136 ал.1 от ЗЗД, а с остатъка се удовлетворяват останалите вземания по съразмерност. Принципът на съразмерност се спазва и по отношение на вземанията от всеки отделен ред.

В случая в резултат от проведена публична продан по сметката на съдебния изпълнител е постъпила сума в размер на 96 010 лв. Установено е, че длъжникът е имал публични задължения от неплатени държавни и местни данъци, както и вземания на държавата, в лицето на КОНПИ за отнемане на имущества, придобити от престъпна дейност. Тези вземания, както и разноските по принудителното изпълнение, се ползват с право на предпочтително удовлетвирение. Частният жалбоподател е присъединен кредитор с необезпечено вземане, поради което то подлежи на удовлетворяване по съразмерност от остатъка след привилегированите вземания.

При извършване на самото разпределение съдебният изпълнител е ползвал заключение на вещо лице, изготвено при съблюдаване на горните правила. В съдебното производство, инициирано по жалбата на О.С. срещу разпределението, окръжният съд също е назначил съдебно-икономическа експертиза, чието заключение е послужило като основа на постановеното решение. Съдът след преценка на всички доказателства е достигнал до правилния извод, че не са допуснати нарушения на закона при разпределението на събраните в изпълнителното производство суми. Спазен е редът за удовлятворяване на кредиторите по реда на техните привилегии, а частният жалбоподател е удовлетворен по съразмерност от останалата сума.

Поради изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното съдът

Р  Е  Ш  И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 532/13.12.2013 год по в.гр.д. № 716/2013 год, на Окръжен съд гр.Добрич.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: