О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

143

 

гр.Варна,   24   .02.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет и трети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 103 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на С.А.С. и на Е.А.П. срещу определение № 1004/25.11.2015 г. по в.гр.д.№ 683/2015 г., с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу решение № 95/1.07.2015 г. по гр.д.№ 465/2013 г. на Районен съд – Балчик и е прекратено производството по образуваното въззивно дело. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за даване ход на подадената въззивна жалба. Направено е искане за назначаване на съдебно-графологическа експертиза за установяване на идентичността на почерка и на  техническото средство, с което е извършена поправката в датата на съобщението.

В подаден писмен отговор пълномощникът на противната страна оспорва подадената частна жалба и изразява становище за правилност на обжалваното определение. Противопоставя се на искането за допускане на СГЕ поради ирелевантността му за спора.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Направеното искане на пълномощникът на въззивниците за назначаване на СГЕ е неоснователно. Ирелевантен за спора е факта относно авторството на извършената поправка и техническото средство /химикал/, с който тя е била извършена, поради което искането следва да бъде оставено без уважение.

  Производството пред Окръжен съд - Добрич е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на С.А.С. и Е.А.П. срещу решение №95/01.07.2015г. по гр.д.№465/2013г. на Балчишкия районен съд, постъпила в канцеларията с вх.№2812/07.09.2015г.

Пълномощникът на въззивниците е бил уведомен за постановено решение със съобщение, приложено на л.121 от първоинстанционното дело, върху което е извършена поправка на месеца и една върху друга са изписани цифрите „7“ и „8“.

Въззивният съд е извършил обстойна проверка в деловодството си - „книга на призовки/съобщения от други съдилища“, от която е установил че всички съобщения за решението по цитираното дело, са постъпили в съда на 07.07.2015 г. и са били едновременно изпратени от БРС на 01.07.2015 г. /л.119/. В същата книга длъжностното лице по връчване на призовки е удостоверило, че съобщението за решението по гр.д.№ 465/2013г. е връчено на пълномощника на жалбоподателите на 25.07.2015 г.

На съобщението са поставени два печата: на „07.07.2015г.“ то е постъпило за връчване в окръжния съд и е отразено в книгата, а на „31.07.2015г.“ съобщението е върнато в БРС.

Окръжен съд – Добрич е извършил служебна проверка и в деловодството на Балчишкия районен съд. В „регистър за призовки/съобщения/писма/обявления/“ е отбелязано, че съобщението за решението до адвокат Ю.М. е изпратено на 01.07.2015г., върнато е в районния съд на 31.07.2015г., а е връчено на 25.07.2015г. Този факт е отразен и в съдебно-деловодната програма в опцията, показваща в детайли движението по делото.

Предвид пълното съвпадение на данните за връчване на съобщението на пълномощника на въззивниците на 25.07.2015г., правилно съдът е приел, че подадената въззивна жалба е просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане, а въззивното производство – прекратено.

Обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1004/25.11.2015 г. по в.гр.д.№ 683/2015 г. НА Окръжен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                    2.