Р Е Ш Е Н И Е № 52

гр. Варна, 18.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, Гражданско отделение, в съдебно заседание на пети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

            при участието на секретаря В. Т., като разгледа докладваното от съдия М. Славов в.гр.д. № 104 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от М.Й.К. от гр. Шумен, представлявана от адв. И.Т. ***, срещу решение № 207/28.10.2016г., постановено по гражданско дело № 394 по описа за 2016г. на Окръжен съд – Шумен, с което е:

-          прогласена нищожността на нотариално удостоверяване на подписа на К.Х. К. в пълномощно с рег. № 243 и 244 от 7.V.2015г., заверено нотариално от Кмета на с. Ивански, община Шумен, област Шумен, както и на съдържанието на същото пълномощно, с което К.Х. К., поч. 28.VІ.2015г. е упълномощил ответницата М.Й.К. да сключи договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне правото на собственост върху: 3/8 ид.ч. от ПИ с идентификатор 32158.294.377, находящ се в с. Ивански, община Шумен, област Шумен. пл. „Балчик”, № 2, с площ от 1782 кв.м., при граници: 32158.294.378, 32158.294.379, 32158.294.380, 32158.294.1091, 32158.294.376, заедно с построените в него: едноетажна жилищна сграда с идентификатор 32158.294.377.1, със застроена площ 36 кв.м.; едноетажна жилищна сграда с идентификатор 32158.294.377.2. със застроена площ 41 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.3, със застроена площ 43 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.4, със застроена площ 32 кв.м. и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.5, със застроена площ 17 кв.м., ведно с наличните в имота подобрения и насаждения; ¾ идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.664.398.8.2, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 с площ 104 кв.м., с адрес на имота: гр. Шумен, ул.Кубрат”, № 3, ет. 1, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.664.398 с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 83510.664.398.8.1. под обекта - 83510.664.398.8.9, 83510.664.398.8.14 и 83510.664.398.8.13, над обекта - 83510.664.398.8.4, ведно с прилежащите му ИЗБА № 7 с площ от 4 кв.м. и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 с площ от 17 кв.м.; ¾ ид.ч.от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.664.398.8.9 , представляващ ГАРАЖ № 3 с площ от 13,50 кв.м., с адрес на имота: гр. Шумен, ул.Кубрат”, № 3, ет.0. който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор с 83510.664.398 при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 83510.664.398.8.12, 83510.664.398.8.11 и 83510.664.398.8.10, под обекта-няма, над обекта 83510.664.398.8.2 и 83510.664.398.8.1, ведно с прилежащите 0,1184 ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, поради нарушаване изискванията на закона за лично полагане на подпис и изписване пълното име на упълномощителя;

-          прогласена нищожността на упълномощителната сделка по пълномощно рег. № 243 и 244 от 7.V.2015г., заверено нотариално от Кмета на с. Ивански, община Шумен, както и на съдържанието на същото пълномощно, с което Колю Христов Колев, поч. 28.VІ.2015г. е упълномощил ответницата да сключи договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне правото на собственост върху описаните по-горе имоти, с право да договаря със себе си;

-          прогласена за нищожна разпоредителната сделка, обективирана в нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, с № 82, т. ІV, рег. № 5809, дело № 514 от 13.V.2015 г. на нотариус Св. Стоилов, рег. № 024 на НК, район на действие ШРС, с която Колю Христов Колев, действащ чрез пълномощника си М.Й.К., прехвърля на М.Й.К., собствените си идеални части от описаните по-горе недвижими имоти;

-          ответницата е осъдена да заплати на ищцата Д.К.С. направените деловодни разноски за първата съдебна инстанция, възлизащи на общо на 1557,12лв. /хиляда петстотин петдесет и седем лева и 12 стотинки/.

            В жалбата се излага, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Счита се, че след като е установено по делото, че в процесното пълномощно действително прехвърлителят Колев се е подписал саморъчно, то това е действителната воля на упълномощителя, която следва да се зачете, дори и да не е спазено изискването същият да е изписал саморъчно трите си имена в това пълномощно. Счита се, че нормативното изискване за саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя в тази хипотеза, има за цел единствено да даде възможност още веднъж упълномощителя да осмисли акта на упълномощаването, както и това изписване да послужи като бъдещ сравнителен материал при евентуални оспорвания. Това обаче не променя действителната воля на упълномощителя, която се изяснява и от останалия събран по делото доказателствен материал /показанията на св. В. Вълчев/. Поради тези съображения, то и не следва да се приема, че упълномощителната сделка е нищожна поради липсата на форма и съгласие, тъй като от една страна е налице нотариална заверка на подписа и на съдържанието на документа, а от друга страна е установено, че упълномощителят е бил в добро съзнание и след прочитането му на съдържанието на пълномощното, го е подписал. Поради това пък е неоснователен и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, тъй като договора за издръжка и гледане от прехвърлителя Колев е сключен при наличието на надлежна представителна власт. Изразено е становище и по неразгледаните от съда поради предявяването им в евентуалност искове по отношение на алеаторния договор.

            Посочено е още в жалбата, че в мотивите и доводите на първоинстанционният съд не се съдържа нито ред и по отношение на евентуалното искане на ответницата по чл. 34 от ЗЗД, тъй като при уважаването на главните искове, съдът е следвало да се произнесе по това искане, а такова произнасяне липсва.

            Отправеното искане е да се отмени решението и предявените искове да се отхвърлят, ведно с присъждане на разноските по делото.

В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от насрещната страна Д.К.С. от гр. Шумен чрез адв. М. Д. ***, с който същата е оспорена като неоснователна. Претендира се решението на ШОС в обжалваните му части да бъде потвърдено.

            Въззивната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, против обжалваем съдебен акт, при наличието на доказателства за надлежна представителна власт, поради което е допустима.

За да се произнесе настоящият състав на съда съобрази следното от фактическа и правна страна:

Предявените от ищцата Д.С. искове против ответницата М.К. са били: за прогласяване нищожността на нотариалното удостоверяване на подписа на К.Х. К. върху частен документ, представляващ пълномощно, което удостоверяване е извършено от Кмета на с. Ивански, община Шумен, област Шумен с рег. № 243 от 07.05.2015г. /същото пълномощно и с нотариална заверка относно съдържанието, извършена от посоченото длъжностно лице, с рег. № 244/07.05.15г./, поради неполагане на подписа и изписване на пълното име лично от упълномощителя, на осн. чл. 576 вр. чл. 589, ал. 2 от ГПК /съгласно наведените твърдения в исковата молба и уточнения петитум по този иск с молбата от 12.01.16г. – л. 41-42 от гр.д. № 3156/15г. на ШРС/; за прогласяване нищожността на упълномощителната сделка, оформена с описаното пълномощно с рег. № 243 и рег. № 244, т. 1, № 41, заверено на 07.05.15г. от Кмета на с. Ивански, община Шумен, област Шумен, поради липсата на форма (с оглед нищожността на нотариалното удостоверяване на подписа), на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 44 от ЗЗД, и поради липсата на съгласие (с оглед неполагането на подписа и изписването на пълното име лично от упълномощителя), на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 2, вр. чл. 44 от ЗЗД – отново съгласно уточняващата молба от 12.01.16г.; за прогласяване недействителността на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, оформен с НА № 82, т. ІV, рег. № 5809, дело № 514 от 13.05.2015г. на нотариус Св. Стоилов, рег. № 024 на НК, район на действие ШРС, в частта му, с която К.Х. К., действащ чрез пълномощника си М.Й.К. /легитимираща се с горното пълномощно/, прехвърля на М.Й.К., собствените си идеални части от подробно описани недвижими имоти, поради сключването му при липсата на представителна власт относно прехвърлителя, на осн. чл. 42, ал. 2 от ЗЗД. Предявен е бил в условията на евентуалност /ако не се уважат първите три кумулативно предявени иска/ и иск за прогласяване нищожността на посочения договор за издръжка и гледане като сключен при липсата на основание – чл. 26, ал. 2, пр. 4 от ЗЗД (поради липсата на възнаградителен елемент за положени грижи и издръжка за К. Х. К. за минал спрямо датата на сключване на договора момент). И отново в условията на евентуалност /ако се отхвърли и последния евентуално предявен иск/ - да се развали поради неизпълнение от страна на приобретателката посочения договор за издръжка и гледане, на осн. чл. 87, ал. 3 от ЗЗД.

Били са наведени твърдения по евентуално предявените искове, че ответницата живее и работи в Италия и дори и да се е връщала в България, тя не е полагала грижи и издръжка за бащата на ищцата. Необходимите грижи и издръжка /доколкото са били необходими на К., тъй като същият е имал достатъчно средства, а и до 2014г. се е справял изцяло и физически сам/ са му били предоставяни от семейството на ищцата /която е инвалид/ - нейният съпруг и пълнолетните ѝ дъщери. След претърпян инцидент през 2014г. /К. паднал и си счупил тазобедрена става, което е наложило оперативна намеса/ и до смъртта на прехвърлителя, грижите и издръжката отново са били поети от семейството на ищцата, вкл. и при болничния му престой. През м. май 2015г. Колев е споделил, че ответницата ги посетила /майка ѝ Е. Д. е живеела с К. на семейни начала/, и е проявила грубо отношение към бащата на ищцата. Ответницата не е полагала грижи за К. под никаква форма, нито лично, нито чрез трето лице, както преди сключване на алеаторния договор, така и след това.  

Ответницата с отговора на исковата си молба е оспорила предявените искове, поддържайки, че подписа и пълното име в процесното пълномощно са изпълнени от упълномощителя пред длъжностното лице, че е полагала грижи и издръжка лично и чрез трети лица преди и след сключване на процесния алеаторен договор.

Активната легитимация на ищцата произтича от качеството ѝ на единствен наследник по закон на починалия на 28.06.15г. неин баща К. Х. К., което е видно от удостоверението за наследници, издадено на 29.06.15г. с изх. № 0141 от кмета на с. Ивански, общ. Шумен /л. 35 от делото на ШРС/.

Страните не спорят, че с процесното пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно с рег. № 243 и рег. № 244 от 07.05.15г. от кмета на с. Ивански /л. 12-13 от делото на ШРС/, К. Х. К. е упълномощил М.Й.К. да го представлява пред съответните органи и да сключи договор за издръжка и гледане срещу прехвърлянето на собствените на упълномощителя идеални части от следните недвижими имоти: 3/8 ид.ч. от ПИ с идентификатор 32158.294.377, находящ се в с. Ивански, община Шумен, област Шумен. пл. „Балчик”, № 2, с площ от 1782 кв.м., заедно с построените в него едноетажна жилищна сграда с идентификатор 32158.294.377.1, едноетажна жилищна сграда с идентификатор 32158.294.377.2, едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.3, едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.4, и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.5, ведно с наличните в имота подобрения и насаждения; ¾ идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.664.398.8.2, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 с площ 104 кв.м., с адрес на имота: гр. Шумен, ул.Кубрат”, № 3, ет. 1, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.664.398; ¾ ид.ч.от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.664.398.8.9 , представляващ ГАРАЖ № 3 с площ от 13,50 кв.м., с адрес на имота: гр. Шумен, ул.Кубрат”, № 3, ет.0. който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор с 83510.664.398.

По делото са приобщени като доказателства и документи, легитимиращи наследодателя на ищцата като собственик на посочените имоти и в посочения обем – КНА № 48, т. ІІ, дело № 381/29.03.1966г. на съдия от РС-Шумен /относно застроеното дворно място в с. Ивански/; КНА № 105, т. ІV, дело № 1156/21.09.1974г. на съдия при РС-Шумен /относно апартамента и гаража в гр. Шумен, ул. „Кубрат”, № 3, придобити от съпрузите К. Х. К. и К. В. К./; НА № 83, т. V, рег. № 11573, дело № 729/22.10.10г. на нотариус Св. С., рег. № 024 на НК, гр. Шумен /с който Колев е прехвърлил с договор за издръжка и гледане на Е. С. Д. 3/8 ид.ч. от ПИ с идентификатор 32158.294.377, находящ се в с. Ивански, община Шумен, ведно с всички постройки в същото /л. 19-24 от делото на ШРС/.

Видно от удостоверение за наследници на К. В. К., изх. № 1648/05.05.15г. на Община Шумен, че същата е починала на 23.08.1987г. и е оставила за свои наследници съпруга си К.Х. К. и дъщеря им Д.К.С. - л. 117 от делото на ШРС.

С процесния договор за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължението за издръжка и гледане, сключен на 13.05.15г., К. Х. К., представляван от М.Й.К. въз основа на процесното пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието с рег. № 243 и рег. № 244 от 07.05.15г. на кмета на с. Ивански, е прехвърлил описания в пълномощното обем от права върху посочените недвижими имоти на М.Й.К. /с т. 1.1 от нотариалния акт К. Хр. К. и Е. С. Д. прехвърлят всеки по 3/8 ид.ч. от съсобствения им недвижим имот в с. Ивански, ведно с всички постройки в същия, а с т. 1.2 К. Хр. К. прехвърля притежаваните от него по ¾ ид.ч. от апартамент № 2 и гараж № 3 в сградата в гр. Шумен на ул. „Кубрат”, № 3/, срещу издръжката, която приобретателката е давала досега и грижите, които е полагала досега и срещу задължението за издръжка и грижи спрямо всеки един от прехвърлителите по т. 1.1 и т. 1.2 от НА, докато е жив, изразяващи се в осигуряване на дрехи, храни, лекарства, изпиране на дрехи, почистване и даване на издръжка при нужда и поискване, като грижите могат да се осъществяват лично и/или чрез трети лица – л. 15-18 от делото на ШРС.

Молбата до нотариуса за изповядване на нотариалния акт с алеаторния договор от 13.05.15г. е подписана от Е. С. Д. и от М.Й.К. – лично и в качеството ѝ на пълномощник на К.Х. К. – л. 112 от делото на ШРС.

Гласните доказателства, събрани пред ШРС чрез разпита на водените от всяка от страните свидетели, чиито показания касаят евентуалните искове, както и писмените доказателства относно парични преводи и предаване на суми за издръжка на прехвърлителя, съдът ще обсъжда само ако следва да бъдат разгледани по същество и евентуално предявените искове.

От заключението по съдебно-графическата експертиза, изслушана пред ШРС се установява, че почеркът, с който е положен подписа под „упълномощител” в процесното пълномощно, принадлежи на К. Х. К., но почеркът, с който е изписано пълното име на упълномощителя „К. Х. К.“ в пълномощното, принадлежи на Е. С. Д..

По повод на самата нотариална заверка на подписа и съдържанието върху самото пълномощно, разпитаният като свидетел бивш кмет на с. Ивански, извършил заверките – В. Велизаров сочи, че пълномощното като текст е било предварително изготвено от адвокат и предоставено му от ответницата М.. Свидетелят е посетил дома на Колев и е провел предварителен разговор с него в продължение на около 10-15 минути. К. е бил адекватен, но когато е започнал да изписва имената си същият се разстроил и ръката му започнала да трепери. Тогава той е заявил, че няма да ги напише и поради това имената върху пълномощното са били изписани от жената, с която е живеел. Съдържанието на пълномощното свидетелят е прочел на К. „поне в най-важните му точки”. Заверката е извършена в присъствието на подписалия се като свидетел върху пълномощното – лице, което е извършвало ремонти в сградата на кметството и съпроводило кмета по инициатива на последния в дома на К..

Съгласно нормата на чл. 589, ал. 2, изр. 2 от ГПК в редакцията ѝ след ДВ, бр. 50 от 2008г., за удостоверяването на подписа върху частен документ, който ще се ползва за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, лицата трябва пред нотариуса да изпишат пълното си име и да положат подписа си, а ако подписът вече е положен, да изпишат пълното си име и потвърдят подписа. Този квалифициран начин на автентифициране на волеизявлението на упълномощителя и страна в материалното правоотношение е нормативно определен, считано от 01.03.08г. и касае всички случаи, когато упълномощаването е извършено в България или от български консул в чужбина /относно изискването за формата според критерия „местоизвършване на сделката” виж постановеното по реда на чл. 290 и сл. от ГПК Решение № 101 от 5.04.2011 г. на ВКС по гр. д. № 829/2009 г., IV г. о., ГК/. Неспазването на изискването на чл. 589, ал. 2 от ГПК е въздигнато в порок, водещ до нищожност на нотариалното удостоверяване – чл. 576 от ГПК.

Както е установено по настоящото дело, упълномощителят К. не е изписал пълното си име при нотариалната заверка на подписа му върху процесното пълномощно от 07.05.15г., а саморъчно е положил само подписа си. Трите имена са изписани от майката на ответницата. Не е установено по делото упълномощителят да е бил неграмотен /напротив, същият самостоятелно е участвал при сключването на други сделки/ или пък недъгав. Длъжностното лице, извършило удостоверяването при разпита си сочи, че започвайки да пише името си, ръката на К. е започнала да трепери и поради това заявил, че няма да ги напише. Ако това е било така, то невъзможността да се изпише пълното име е следвало да се удостовери и да се приложи реда по чл. 579, ал. 2 от ГПК, което обаче не е станало.

При това положение следва да се приеме, че е налице нищожност на извършеното нотариално удостоверяване на подписа върху процесното пълномощно и първият предявен иск е основателен.

Установителния иск за прогласяване нищожността на едностранната упълномощителна сделка, оформена с процесното пълномощно, е предявен на две основания, посочени от ищеца в следния ред – липсата на форма и липсата на съгласие. Първоинстанционният съд не е посочил в диспозитива на съдебния си акт на какво основание е уважил този иск, но в мотивите си е формирал воля и обосновал правни изводи за наличието на двете основания, посочвайки липсата на предписаната от закона форма и на съгласие – л. 27 от делото на ШОС. Този извод е препотвърден и в мотивите към определение № 93/06.03.17г. по първоинстанционното дело – л. 36. Пропуска в диспозитива, но при формирана и изразена в мотивите на решението воля на съда, съставлява очевидна фактическа грешка, отстраняването на която е от компетентността на постановилия решението съд.

По-важното в случая обаче е друго – съобразно задължителната практика на ВКС /например Решение № 198/10.08.15г. по гр.д. № 5252/14г. на ВКС, ІV г.о./ подредбата на основанията за недействителност на сделка не зависи от волята на ищеца, а от тежестта на порока, тъй като една сделка не може да бъде нищожна на повече от едно основание, нито е възможно едновременно тя да е нищожна и да подлежи на унищожение, и наред с това да съществува някаква форма на относителна или висяща недействителност. Във всички случаи съдът е длъжен да разгледа първо основанията за нищожност, подредени според тежестта на порока: от най-тежкия - противоречие на закона, през по-леките - липса на основание, липса на съгласие, привидност, невъзможен предмет и противоречие на морала, до най-лекия, който всъщност не е нищожност - липсата на форма. Ако съдът приеме, че сделката е валидна (или нищожна поради липса на форма, което по правната си природа е незавършен фактически състав), той е длъжен след това да разгледа основанията за унищожаемост, също подредени според тежестта на порока: от най-тежкия - поради неспазване на режима на настойничеството и попечителството, през по-леките - поради неспособност да се разбират или ръководят действията, поради заплашване, поради измама, поради грешка, до най-лекия - поради крайна нужда. Ако съдът приеме, че сделката не подлежи на унищожение (или нищожна поради липса на форма, което по правната си природа е незавършен фактически състав), той е длъжен след това да разгледа съответното основание за недействителност, напр. за извършването й от мним представител (без или извън надлежно учредената представителна власт).

При това положение в настоящия случай съдът е следвало да разгледа първо иска за прогласяване нищожността на упълномощителната сделка поради липсата на съгласие и ако този иск е неоснователен – да разгледа иска за нищожност на сделката поради липсата на форма. Липсата на съгласие като основание за нищожност на правна сделка е налице, когато съгласието е изтръгнато чрез насилие или изразеното от страната съгласие е без намерение за обвързване, тъй като е дадено на шега или като пример, но във всеки случай без съзнателно намерение на страната да се обвърже с договора. Тази хипотеза не е налице при подписването от упълномощителя на процесното пълномощно, поради което този иск е неоснователен и решението на ШОС в тази му част следва да се отмени, а предявения иск – да се отхвърли.

Констатацията за неспазване на квалифицираните изисквания на чл. 589, ал. 2 от ГПК относно нотариалното удостоверяване на подписа върху упълномощителната сделка, водещо до нищожност на нотариалното действие, логически предпоставя и извода за неспазване на изискванията относно формата на упълномощителната сделка за разпореждане с недвижими имоти по чл. 37 от ЗЗД – относно нотариалното удостоверяване на подписа. Предявеният иск за прогласяване на упълномощителната сделка за нищожна поради липсата на форма е основателен, поради което и обжалваното решение в тази му част следва да бъде потвърдено.

Искът по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД за прогласяване недействителността на договора за издръжка и гледане е предявен от надлежна страна - универсален правоприемник на мнимия представляван. Нищожността на упълномощителната сделка води до хипотезата на сключване на алеаторния договор при липсата на представителна власт, а последващо потвърждаване на този договор от мнимо представлявания и във формата по чл. 37 вр. чл. 42, ал. 2, изр. 2 от ЗЗД липсва, поради което и този иск за прогласяване недействителността на договора е основателен. Първоинстанционното решение и в тази му част следва да бъде потвърдено /макар и в диспозитива на същото да е прогласена „нищожност” на сделката, то смисъла на произнесеното решение е с правна квалификация за недействителност – виж мотивите на ТР № 5/12.12.16г. по т.д. № 5/14г. на ОСГТК на ВКС/.

Горните изводи сочат на липсата на сбъдване на вътрешно-процесуалното условие за разглеждане на предявените в евентуалност искове, поради което и събрания във връзка с тяхната основателност доказателствен материал, не следва да се обсъжда.

Тъй като крайния резултат по делото не се променя, разноски в полза на въззивницата не следва да се присъждат.

Въззиваемата страна не претендира присъждането на разноски за настоящата инстанция, поради което и такива не следва да се присъждат.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

                ПОТВЪРЖДАВА решение № 207/28.10.2016г., постановено по гр. дело № 394/2016г. на Окръжен съд-Шумен, в частта с която е ПРОГЛАСЕНА НИЩОЖНОСТТА на нотариалното удостоверяване на подписа на К. Х. К. в пълномощно с рег. № 243 от 07.05.2015г., заверено нотариално от Кмета на с. Ивански, община Шумен, област Шумен, чието съдържание е нотариално заверено с рег. № 244 от същата дата, с което пълномощно К. Х. К., поч. 28.06.2015г. е упълномощил М.Й.К. да сключи договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне правото на собственост върху подробно описани недвижими имоти, поради нарушаване изискванията на закона за лично изписване пълното име на упълномощителя, на осн. чл. 576 вр. чл. 589, ал. 2, изр. 2 от ГПК, по иска на Д.К.С., ЕГН ********** *** против М.Й.К., ЕГН ********** ***.

            ОТМЕНЯ решение № 207/28.10.2016г., постановено по гр. дело № 394/2016г. на Окръжен съд-Шумен /в което е допусната очевидна фактическа грешка поради непосочване в диспозитива на основанията за прогласяване нищожността на упълномощителната сделка/, в частта с която е ПРОГЛАСЕНА НИЩОЖНОСТТА на упълномощителната сделка, оформена с пълномощно с нотариална заверка на подписа и на съдържанието с рег. № 243 и рег. № 244 от 07.05.2015г., извършени от Кмета на с. Ивански, община Шумен, с което пълномощно К. Х. К., поч. 28.06.2015г. е упълномощил ответницата М.Й.К. да сключи договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне правото на собственост върху подробно описани недвижими имоти, вкл. и с правото да договаря сама със себе си, поради липсата на съгласие, на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 2, вр. чл. 44 от ЗЗД, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.К.С., ЕГН ********** *** против М.Й.К., ЕГН ********** *** иск за прогласяване нищожността на упълномощителната сделка, оформена с пълномощно с нотариална заверка на подписа и на съдържанието с рег. № 243 и рег. № 244 от 07.05.2015г., извършени от Кмета на с. Ивански, община Шумен, с което пълномощно К. Х. К., поч. 28.06.2015г. е упълномощил ответницата М.Й.К. да сключи договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне правото на собственост върху подробно описани недвижими имоти, вкл. и с правото да договаря сама със себе си, поради липсата на съгласие, на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 2, вр. чл. 44 от ЗЗД.

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 207/28.10.2016г., постановено по гр. дело № 394/2016г. на Окръжен съд-Шумен /в което е допусната очевидна фактическа грешка поради непосочване в диспозитива на основанията за прогласяване нищожността на упълномощителната сделка/, в частта с която е ПРОГЛАСЕНА НИЩОЖНОСТТА на упълномощителната сделка, оформена с пълномощно с нотариална заверка на подписа и на съдържанието с рег. № 243 и рег. № 244 от 07.05.2015г., извършени от Кмета на с. Ивански, община Шумен, с което пълномощно К.Х. К., поч. 28.06.2015г. е упълномощил ответницата М.Й.К. да сключи договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне правото на собственост върху подробно описани недвижими имоти, вкл. и с правото да договаря сама със себе си, поради липсата на форма, на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 44 от ЗЗД, по иска на Д.К.С., ЕГН ********** *** против М.Й.К., ЕГН ********** ***.

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 207/28.10.2016г., постановено по гр. дело № 394/2016г. на Окръжен съд-Шумен, В ЧАСТТА с която е ПРОГЛАСЕНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, оформен с нотариален акт № 82, т. ІV, рег. № 5809, дело № 514 от 13.05.2015 г. на нотариус Св. С., рег. № 024 на НК, район на действие РС-Шумен, В ЧАСТТА МУ, с която Колю Христов Колев, действащ чрез пълномощника си М.Й.К., прехвърля на М.Й.К., собствените си идеални части от описаните недвижими имоти, а именно: 3/8 ид.ч. от ПИ с идентификатор 32158.294.377, находящ се в с. Ивански, община Шумен, област Шумен. пл. „Балчик”, № 2, с площ от 1782 кв.м., при граници: 32158.294.378, 32158.294.379, 32158.294.380, 32158.294.1091, 32158.294.376, заедно с построените в него: едноетажна жилищна сграда с идентификатор 32158.294.377.1, със застроена площ 36 кв.м.; едноетажна жилищна сграда с идентификатор 32158.294.377.2. със застроена площ 41 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.3, със застроена площ 43 кв.м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.4, със застроена площ 32 кв.м. и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 32158.294.377.5, със застроена площ 17 кв.м., ведно с наличните в имота подобрения и насаждения; ¾ идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.664.398.8.2, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 с площ 104 кв.м., с адрес на имота: гр. Шумен, ул.Кубрат”, № 3, ет. 1, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.664.398 с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 83510.664.398.8.1. под обекта - 83510.664.398.8.9, 83510.664.398.8.14 и 83510.664.398.8.13, над обекта - 83510.664.398.8.4, ведно с прилежащите му ИЗБА № 7 с площ от 4 кв.м. и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 с площ от 17 кв.м.; ¾ ид.ч.от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.664.398.8.9 , представляващ ГАРАЖ № 3 с площ от 13,50 кв.м., с адрес на имота: гр. Шумен, ул.Кубрат”, № 3, ет.0. който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор с 83510.664.398 при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 83510.664.398.8.12, 83510.664.398.8.11 и 83510.664.398.8.10, под обекта-няма, над обекта 83510.664.398.8.2 и 83510.664.398.8.1, ведно с прилежащите 0,1184 ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, поради сключването на договора при липсата на представителна власт по отношение на прехвърлителя, на осн. чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, по иска на Д.К.С., ЕГН ********** *** против М.Й.К., ЕГН ********** ***, КАКТО И ЧАСТТА, с която ответницата е осъдена да заплати на ищцата Д.К.С. направените деловодни разноски за първата съдебна инстанция, възлизащи на общо на 1557,12лв.

            Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщението до страните /чрез процесуалните им представители/ при наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване съобразно чл. 280, ал. 1 от ГПК.

           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: