О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 197/22.03.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова в.ч.гр.д. № 104 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частни жалба, подадени от М.Н.К., като представляващ на „К. – 7“ ООД и от Д.К.К. – В. срещу решение № 2106/06.12.2018 г. по в.гр.д. № 2618/2018 г. на Окръжен съд – Варна, с което са оставени без разглеждане жалби с вх. №№ 23728/21.08.2017 г., 24832/04.09.2017 г., 27945/09.10.2017 г., 28112/10.10.2017 г., 8375/20.06.2018 г. и производството в тази му част е прекратено и са оставени без уважение  жалби вх. №№ 12146/03.09.2018 г., 14264/09.10.2018 г. и  14265/09.10.2018 г. по изп.дело № ….. и присъединеното към него изп.дело № ….. на ЧСИ Н. Д., рег. № …

В жалбата на М.Н.К., като представляващ „К.-7“ ООД се излагат доводи за неправилност на решението и непълнота, тъй като липсва разглеждане на жалба вх. № 14899/22.10.2018 г. Твърденията са, че ипотекарният длъжник има качество на трето лице и жалбата му следва да се разгледа в открито съдебно заседание и че притежава активноправна легитимация да обжалва действията на съдебния изпълнител. Моли за отмяна на обжалваното решение, с присъждане на разноски.

В жалбата на Д.К.К. – В. се излагат сходни доводи за неправилност на решението. Сочи, че задълженията на ипотекарния гарант са с неустановен размер и твърди нищожност на договора за ипотека. Моли за отмяна на решението и присъждане на разноски.

Писмени отговори от насрещната страна не са подадени.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежни страни. В частта, с която съдът се е произнесъл по същество, като е оставил без уважение жалби с вх. № 12146/03.09.2018 г., с вх. № 14264/09.10.2018 г. и с вх. № 14265/09.10.2018 г., относно твърдения за неправилно определяне на началната цена по публичната продан, поизнасянето на окръжния съд е окончателно, поради което в тази част производството е недопустимо и следва да бъде прекратено.

В останалата част частните жалби са процесуално допустими. Разгледани по същество, те са неоснователни.

В жалба вх. № 23728/21.08.2017 г. се съдържат доводи против действията на ЧСИ: 1/.неуведомяване на длъжниците за публичната продан, 2/.определяне на занижена цена на първата публична продан и 3/.незаконосъобразно наложен запор на банковата сметка на Д.К..

В жалба вх. № 24832/04.09.2017 г. се твърди: 1/.нарушаване на правилата за разгласяване за първата публична продан, 2/.техническа грешка в обявлението /като собственик вместо Д.К. е посочено „К.-7“ ООД/, 3/.незаконосъобразност на проданта поради липса на подпис в протокола за наддавателни предложения на „Търговска Банка Д“ АД и 4/.липса на уведомяване на длъжниците за провежданата четири пъти публична продан.

С жалба вх. № 27945/09.10.2017 г. се навеждат сходни доводи с тези от предходната жалба: 1/.нарушения, свързани с разгласяване на втората по ред публичната продан от 30.09.2017 г., 2/.неправилно определяне на начална цена, 3/.погрешно посочване на собственик на имота и 4/.липсата на уведомяване на съдлъжниците за проданта.

В жалба вх. № 28112/10.10.2017 г. се съдържат оплаквания: 1/.за  използване на документи с невярно съдържание при подготвяне на публичната продан /неправилно посочен собственик и недействителни наддавателни предложения/, 2/.неплатена такса за образуване и присъединяване на изп. дело, 3/.вписване на неверни данни в петте продажби, 4/.липса на вземане на банката, предвид необявяването на предсрочната изискуемост на кредита и 5/.липса на уведомяване на длъжниците за петте продажби.

С жалба вх. № 8375/20.06.2018 г. се излагат твърдения за нарушения при: 1/.разгласяване на публичната продан обявена в периода от 11.06.2018 г. до 11.07.2018 г., 2/.липса на актуализиране на цената на имотите и неоснователното им намаляване, 3/.отсъствие на новиране на договорната ипотека, 4/.неправилно посочване на собственика на имота и 5/.отсъствие на предпоставка за присъединяване на изп. дело № 20158070403001, предвид обезсилването на изп. лист въз основа, на който в образувано.  

В жалба вх. № 12146/03.09.2018 г.: 1/.липса на уведомяване за публичната продан, обявена в периода от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г., 2/.липса на залепване на обявление на имотите, 3/.посочване на неактуална цена в обявлението и 4/.отпадане на основанието за образуване на изп. дело.

В жалба вх. № 14264/09.10.2018 г.: 1/.Липса на уведомяване за публичната продан от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г., 2/.липса на обявление на имотите, 3/.Неуведомяване за постановлението за разноските, 4/. непосочване дали имотът е ипотекиран, 5/.неактуална цена на имота, 6/.недействителност на описа предвид обезсилването на изп. лист, въз основа на който е образувано изп. дело, както и 7/.началната цена е силно занижена.

С жалба вх. № 14265/09.10.2018 г., подадена от М.К. лично и като представляващ на „К.-7“ ООД и от К.К., лично и като ЕТ „К.К.“, се съдържат доводи за: 1/.липсата на основание за образуване на изп. дело, 2/.неуведомяване за публичната продан от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г. и незалепване на обявление на имота, 3/.посочване на неактуална цена в обявлението, както и че в същото липсва отбелязване, че имотът е ипотекиран, 4/.липсата на основание за образуване на изп. дело и предприемане на изп. действия по същото, предвид обезсилване на изп. лист, издаден в полза на банката взискател, както и 5/.занижена  начална цена.

Безспорно е, че изп.дело № …. е образувано въз основа на издаден изп. лист по т. д. № 733/2011 г. на Окръжен съд – Варна, с което е установена дължимостта на направените съдебно-деловодни разноски солидарно от длъжниците – „К.-7“ ООД, М.Н.К., К.А. К. и ЕТ „К.К.“. Изп. дело № ….е образувано въз основа на изп. лист по решение по т. д. № 733/2011 г. на Окръжен съд – Варна, с което е признато за установено, че длъжниците дължат солидарно на „Търговска Банка Д“ АД сумите, за които е издадена заповед за изпълнение № 11174/06.12.2010 г. по ч.гр.д. № 19154/2010 г. по описа на Районен съд – Варна. Последното изп. дело № ….. е присъединено към изп. дело №…... Предвид горното, съдът намира, че е изп. дело е надлежно образувано, поради което неоснователни се явяват, наведените възражения в тази насока.

Правилно в мотивите си съдът е приел, че могат да се обжалват действията на съдебния изпълнител само когато същите попадат в хипотезите, предвидени в разпоредбата на чл. 435 от ГПК. В тази насока са и задължителните указания, дадени в ТР № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС. Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК, длъжниците, каквито са жалбоподателите: М.Н.К., „К.-7“ ООД и Д.К.К.-В., могат да обжалват: 1/.постановлението за глоба, 2/.насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, 3/.отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, 4./отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка, 5./определянето на трето лице за пазач, 6/.отказът на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение или 7./разноските по изпълнението. С оглед на това, възраженията на жалбоподателите за несъобразяване на съда с измененията на разпоредбата на чл. 435 от ГПК с ДВ бр. 86 от 27.10.2017 г., са неоснователни.

В настоящия случай с жалби вх. № 23728/21.08.2017 г., вх. № 24832/04.09.2017 г., вх. № 27945/09.10.2017 г., вх. № 28112/10.10.2017 г., вх. № 8375/20.06.2018 г. и вх. № 12146/03.09.2018 г. се обжалват действия, които не попадат в горепосочените лимитативно изброени хипотези по чл. 435, ал. 2 или ал. 3 от ГПК, които са допустими за обжалване, поради което въззивният съдебен състав, намира, че обжалването на действията е недопустимо. По същите аргументи, недопустимо се явява и обжалването, предприето с жалби вх. № 12146/03.09.2018 г., вх. № 14264/09.10.2018 г. и вх. № 14265/09.10.2018 г., при всички гореописани твърдения, с изключение на частите относно определянето на началната цена на имота.  

Твърденията на жалбоподателя Д.К.К. – Василева, че има качество на трето лице по повод принудителното изпълнение, са  неоснователни. В указанията, дадени в т. 2 от ТР № 4/2017 г., ОСГТК на ВКС се приема, че този, който е дал в залог или в ипотека своя вещ за обезпечаване на чужд дълг, при насочване на принудителното изпълнение спрямо него има качество на длъжник в изп. производство, доколкото залогодателят и ипотекарният длъжник са обвързани от субективните предели на изп. лист, на основание чл. 429, ал. 3 от ГПК.

         Вън от горното, за пълнота на изложението, следва да се посочи, че възраженията на жалбоподателите, свързани с непълното произнасяне от страна на съда, са неоснователни. С изрично разпореждане от 27.11.2018 г. /л. 592/ съдът е разделил производството по делото, като по депозираната девета жалба с вх. № 14899/22.10.2018 г. на М.Н.К., „К.-7“ ООД, К. А. К. и ЕТ „К. К.“, е образувано друго гр. дело по описа на Окръжен съд – Варна.

Предвид горното, обжалваното решение, в прекратителната част е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2106/06.12.2018 г. по в.гр.д. № 2618/2018 г. на Окръжен съд – Варна, в частите, с които е прекратено производството по делото.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 37085/17.12.2018 г., депозирана от М.Н.К., лично и като представляващ на „К.-7“ ООД и жалба вх. № 37087/17.12.2018 г., депозирана от Д.К.К.-В. против решение № 2106/06.12.2018 г. по в.гр.д. № 26118/2018 г. на Окръжен съд – Варна, в частта, с която са оставени без уважение жалба вх. № 12146/03.09.2018 г., депозирана от М.Н.К., „К.-7“ ООД, К. А.К., ЕТ „К. К.“ и Д.К.К.-В., жалба вх. № 14264/09.10.2018 г., депозирана от Д.К.К. – В. и жалба вх. № 14265/09.10.2018 г., подадена от М.Н.К., „К.-7“ ООД, К.А. К., ЕТ „К. К.“, като прекратява производството в тази част.

Определението в прекратителната част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

        

 

                                                                           2.