О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№179

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  18.03.2019 година  в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 105/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Общоарменски благотворителен съюз“ – сдружение, регистрирано в Швейцария с рег.№ СН-550-1007796-0, чрез процесуалния му представител адв. Е.С. от САК срещу определение № 2266/12.09.2018 год по гр.д. № 1422/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав, с което производството по делото е прекратено. По съображения, че съдът неправилно е приложил разпоредбите за изчисляване на сроковете, поради което е достигнал до погрешния извод, че нередовностите на исковата молба не са били отстранени в срок. Поради това моли за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 61 ал.2 от ГПК (обн. ДВ бр. 86/2017 год) предвиждаше спиране на процесуалните срокове през периода на съдебната ваканция – от 15.07.2017 до 01.09.2017 год. Тази разпоредба е приложима за сроковете, започнали да текат, но неизтекли преди отмяната й (ДВ бр.65/2018 год), респ. преди края на съдебната ваканция – 01.09.2018 год.

Съобщението, че исковата молба е оставена без движение, е достигнало до ищеца на 13.07.2018 год. Преди изтичане на определения срок за отстраняване нередовностите на исковата молба, и по искане на ищеца, съдът с разпореждане от 17.07.2018 год продължил срока с три седмици, считано от изтичане на първоначално определения.

Прилагайки разпоредбата на чл. 61 ал.2 от ГПК, която към този момент все още е била в сила, следва да се приеме, че даденият с оопределение № 1605/21.06.2018 год срок, е спрял да тече на 15.07.2018 год, като от него е изтекъл един ден и са останали още шест.

След отмяната на разпоредбата, в сила от 01.09.2018 год срокът е продължил и е изтекъл на 06.09.2018 год, който е официален празник и неработен, следователно – на следващия работен ден – 07.09.2018 год. От този момент следва да започне броенето на продължения срок с три седмици, който е изтекъл на 28.09.2018 год.

Молбата за отстраняване на нередовностите на исковата молба е постъпила в съда на 26.09.2018 год, следователно срокът е бил спазен.

Като е приел обратното, съдът е постановил незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2266/12.09.2018 год по гр.д. № 1422/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав, с което производството по делото е прекратено.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.