ОПРЕДЕЛЕНИЕ

131

27.02.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27.02. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 106 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от А.Д.А.,  срещу определение № 120/14.01.2014 год. по гр.д. 3371/2013 год. на ОС ВАРНА, с което е прекратено производството по делото, поради неизправяне нередовностите в исковата молба. Претендира се за отмяна на определението. Направени са оплаквания, че страната не е могла да узнае навреме за удължения й срок, поради обективна причина - заболяване на адвоката, за което е представена с допълнителна молба медицинска бележка.

Препис от ЧЖ не е връчван предвид фазата на производството.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена в срок.

В нея , обаче, не са изложени съображения за незаконосъобразност на определението за прекратяване на делото, а са изложени основания за възстановяване на пропуснатия срок по чл. 64 ГПК. Доколкото съдът следва да даде квалификация на основанията на исканията на страните, то тази частна жалба следва да се разгледа от ОС като молба за възстановяване на пропуснатия срок. В случая искането е направено своевременно, доколкото съобщението за пропуснатия срок е самото прекратяване на делото.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧЖ пред ВАпС, и ВРЪЩА делото на ОС за ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ИСКАНЕТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОПУСНАТ СРОК по реда на чл. 64 ГПК.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: