ОПРЕДЕЛЕНИЕ 158

гр. Варна, 13.03.2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 106/17г., намира следното:

Производството е образувано по жалба на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич против определение 64/25.01.17г., постановено по в.гр.д. № 12/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу постановление от 23.11.16г. по изп.д. № 2016811400024 по описа на ЧСИ Н. Ж., рег. № 811 – гр. Добрич. Излага се, че определението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като изпълнителното производство по отношение на първоначалния взискател по посоченото изпълнително дело е прекратено, поради което присъединеният по право взискател в лицето на Държавата може да получи удовлетворяване на своите парични вземания само при наличието на друг взискател, предприел действия против същия длъжник или самостоятелно - но само по реда на ДОПК. Освен това в случая е налице образувано по инициатива на Държавата против дружеството-жалбоподател изпълнително производство за същите вземания, но по реда на ДОПК – изп.д. № 655/14г. на ТД на НАП-Варна, по което е постигнато споразумение за разсрочено плащане на задълженията. В случая е налице дублирано принудително изпълнение - по реда на ГПК и на ДОПК, против един и същи длъжник и за събиране на едни и същи вземания, както и при дублиране на наложените обезпечителни мерки. Претендира се отмяна на обжалваното определение и произнасяне по съществото на спора, ведно с присъждане на съдебно-деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение. Към частната жалба са представени доказателства за които е посочено, че са нововъзникнали – разпореждания от 23.01.17г. за временно разрешение за неотложни плащания на осн. чл. 229, ал. 1 от ДОПК.

В предвидения срок не са постъпили отговори от първоначалния взискател по изпълнителното дело С.М.И. и от присъединения взискател в лицето на Държавата, уведомена чрез Министъра на финансите.

            Частната жалба е подадена в срок, срещу обжалваем съдебен акт, от страна с правен интерес от обжалването на този съдебен акт и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 12/17г. пред ОС-Добрич е било образувано въз основа на жалба на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич в качеството му на длъжник по изп.д. № 2016811400024 по описа на ЧСИ Н. Ж., рег. № 811 – гр. Добрич, против Постановление от 23.11.16г., с което е е отказано прекратяването на изпълнителното дело по отношение на Държавата за публичните ѝ вземания срещу този длъжник, възлизащи в размер на 5 591 300.37 лв. и е отказано вдигането на наложените запори по сметките на дружеството. Изложени са били същите съображения относно незаконосъобразност на този отказ.

Самото изпълнително дело е било образувано 29.06.16г. по молба на С.М.И. *** против „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич въз основа на изпълнителен лист, издаден по дело на РС-Добрич за заплащане на сума от 461.20лв. като съдебни разноски. С удостоверение от 25.07.16г. ТД на НАП-Варна е удостоверило наличието на публични задължения на длъжника към държавата, което е дало основание на ЧСИ да наложи запор на всичките му вземания в „СИБАНК” АД, гр. София до размер на 1063.82лв. и до размер на 5 591 300.37 лв. за публичните задължения. С молба от 17.11.16г. длъжникът е уведомил ЧСИ, че е заплатил всички дължими суми на взискателя С. И., както и че на 24.10.16г. е сключил с публичния изпълнител споразумение за разсрочено изпълнение на публичните задължения. Отправил е искане за прекратяване на изпълнителното производство пред ЧСИ. С молба от 22.11.16г. първоначалният взискател С. И. също е отправил искане за прекратяване на изпълнителното дело поради изплащане на вземането от длъжника.

С процесното постановление ЧСИ е приключил принудителното изпълнение само по отношение на взискателя С. И. и е отказал да прекрати изпълнителното производство по отношение на Държавата за публичните ѝ вземания срещу дружеството-длъжник.

С оглед на така установеното от фактическа страна се налага извода за законосъобразност на обжалваното определение. Това е така, защото обжалваното от длъжника действие на ЧСИ /отказа да се прекрати изпълнителното дело/ пред ОС-Добрич не попада в хипотезата на нормата на чл. 435, ал. 2 от ГПК. Според последната, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. В приетия нов ГПК за разлика от отменения, законодателят е ограничил възможността за обжалване действията на СИ, свеждайки я до лимитативно определените актове, от ограничения кръг лица и на лимитативно посочените в закона основания, което изключва разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването. Частната жалба следва да се остави без уважение.

В тази хипотеза законодателят е предвидил защитата на длъжника единствено посредством отговорността на ЧСИ по реда на чл. 441 от ГПК.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение 64/25.01.17г., постановено по в.гр.д. № 12/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357, гр. Добрич срещу постановление от 23.11.16г. по изп.д. № 2016811400024 по описа на ЧСИ Н. Ж., рег. № 811 на КЧСИ, с район на действие – съдебния район на ОС-Добрич, в частта му, с която е отказано прекратяването на изпълнителното дело по отношение на държавата за публичните ѝ вземания срещу този длъжник, възлизащи в размер на 5 591 300.37 лв. и е отказано вдигането на наложените запори по сметките на дружеството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: