ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№137

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   12.03.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 196/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Р.В.П. чрез адв. М.С. *** срещу определение № 485/20.02.2018 год по в.гр.д. № 240/2018 на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молба вх.№ 4481/09.02.2018 год за освобождаване от заплащане на разноски по делото на осн. чл.83 ал.2 от ГПК. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което молбата й бъде удовлетворена.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане по в.гр.д. № 240/2018 год на ВОС е жалба, подадена от Р.В.П. срещу разпределение на суми от 10.10.2017 год по изп.д. № 483/2013 год на СИС при ВРС. С определение № 347/06.02.2018 год съдът допуснал съдебно-счетоводна експертиза и указал на страната да внесе депозит в размер на 450 лв.

С молба вх.№ 4481/09.02.2018 год жалбоподателката е поискала да бъде освободена от заплащане на разноски по делото на осн. чл.83 ал.2 от ГПК, позовавайки се на затруднено материално положение. В подкрепа на искането си приложила декларация за имотното си състояние, както и удостоверения за получаваните от нея и съпруга й пенсии. От тях се установява, че на жалбоподателката е определена лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 287,35 лв, а на съпруга й пенсия в общ размер 402,60 лв, от които лична социална пенсия за инвалидност в размер на 33,90 лв и добавка за чужда помощ в размер на 88,61 лв.

Като се вземе предвид, че към настоящия момент минималната работна заплата е в размер на 501 лв, а по данни на НСС  за последното тримесечие на 2017 год разходът на член от семейството е 456,10 лв на месец, следва изводът, че получаваните доходи от жалбоподателката и семейството й са под този минимум. Следва да се отчете също, че част от пенсията на съпруга й в размер на 88,61 лв е отпусната за осигуряване на чужда помощ поради инвалидност. Поради това настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 83 ал.2 от ГПК за освобождаване от заплащане на разноските по делото.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 485/20.02.2018 год по в.гр.д. № 240/2018 на Окръжен съд Варна, г.о. и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСВОБОЖДАВА Р.В.П. С егн ********** , от заплащане на разноски по № 240/2018 год. на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.