О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

155/13.03.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13 .03.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№107/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е образувано по подадена частна жалба вх.№33272/01.12.2016г. от М.Д.Д., С.Д. Г., В.Д.В. и Д.Д.К., всички чрез процесуалния им предста -вител адв. Н.Ж., против определение №1671/07.07.2016г., постановено по в.ч.гр.д.№1222/16г. по описа на ВОС, гр.о.

Производството по в.ч.гр.д.№1222/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадена частна жалба от адв.Т.С., била назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК за особен представител на М.К.В.-ответник в производ- ството по гр.д.№11279/15г. по описа на ВРС, XLI състав, образувано по предявен иск с пр.осн. чл.34 от ЗС от М.Д.Д., С.Д. Г., В.Д.В. и Д.Д.К. против М.К.В. и О. М. Д..Адв.Т.С. е назначена от ВРС за особен представител на М.В. с определение от 24.11.2015г. след внасяне от ищците на депозит в размер на 800лв.С протоколно определение от 15. 02.2016г./в първото проведено по делото о.с.з./, след като съдът е приел, че са отпаднали предпоставките за назначението й, я е освободил и й е определил въз - награждение в размер на 100лв. от внесения депозит, което да й бъде изплатено, а остатъкът от 700лв. е разпоредил да се върне на ищците.С молба от 24.02.2016г., депозирана по пощата на 22.02.2016г., адв.Т.С. е посочила, че така опреде- леното й възнаграждение от 100лв. е занижено предвид извършените от нея дейст -вия - проучване на делото, подаване на отговор и явяване в о.с.з., с оглед което моли същото да бъде увеличено поне до минималния предвиден в чл.7, ал.4 от Наредба №1/04г. на ВАдвС размер.По молбата ВРС е постановил определение № 3909/05.04.2016г., с което я е оставил без уважение.Против това определение адв. Т.Ст. е подала частна жалба вх.№20626/19.04.2016г., производството по която е образувано пред ВОС във в.ч.гр.д.№1222/16г. по описа на ВОС.По тази частна жалба ВОС е постановил определение №1671/07.07.2016г., с което, след като я е намерил за основателна/но липсва диспозитив за отменяването на обжал -вания акт/, е изменил на осн. чл.248 от ГПК горецитираното протоколно опреде -ление на ВРС от 15.02.2016г. за определяне на възнаграждение в размер на 100лв. за адв.Т.Стойчкова и е определил такова в размер на 300лв., като и е осъдил ищ -ците в производството М.Д.Д., С.Д. Г., В.Д.В. и Д.Д.К. да заплатят на адв. Т.С. допълнително сумата от 200лв., представляваща възнаграждение за особен представител.

Видно от гореизложеното е, че обжалваният пред ВАпС съдебен акт на ВОС - определение №1671/07.07.2016г. е постановен по реда на инстанционен контрол, осъществен от въззивната инстанция върху акт на първоинстанционния съд по подадена против този акт частна жалба.В тази връзка и не е налице хипотезата на чл.274, ал.2 от ГПК, предвид което и ВАпС не е компетентен да се произнася по депозираната до него частна жалба.Компетентен да се произнася по същата на осн. чл.274, ал.3 от ГПК е Върховен касационен съд, на когото делото следва да бъде изпратено по подсъдност.     

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№107/17г. по описа на ВАпС, гр.о. и на осн. чл.118, ал.2 от ГПК

ИЗПРАЩА  частна жалба вх.№33272/01.12.2016г., подадена от М. Д.Д., С.Д. Г., В.Д.В. и Д.Д.К., всички чрез процесуалния им представител адв. Н.Ж., против определение №1671/07.07.2016г., постановено по в.ч.гр.д.№1222/16г. по описа на ВОС, гр.о., по подсъдност на Върховен касационен съд.

 

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: